Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza scény založená na 2D obrazech 

  Hejtmánek, Martin
  Tato práce se zabývá analýzou povrchu objektů v jednoduché scéně reprezentované dvourozměrným obrazem. Shrnuje běžně používané metody v tomto oboru informačních technologií a popisuje jejich výhody a nevýhody. Na základě ...
 • Detekce a rozpoznávaní tváře s využitím platformy Raspberry Pi 

  Rozhoňová, Andrea
  Následující bakalářská práce se věnuje problematice detekce a rozpoznání tváří v obraze. Teoretická část rozděluje metody detekce a rozpoznání obličeje do několika skupin, které jsou poté blíže popsány a vysvětleny. Na ...
 • Detekce mikroaneurizmat a hemoragií ve snímcích sítnice 

  Tobiášová, Nela
  Diabetická retinopatie je vážnou oční komplikací diabetu mellitus a jedním z hlavních důvodů slepoty na světě. Mikroaneuryzmata a hemoragie jsou patologie diabetické retinopatie. Jejich včasná detekce může zpomalit průběh ...
 • Detekce poznávací značky v obraze 

  Vacek, Michal
  V první části se práce zabývá již známými metodami detekce značek. Jsou zde popsány metody využívající zpracování obrazu, AdaBoost, či detekci extrémních regionů. Následuje návrh a implementace vlastního přístupu k detekci ...
 • Fingerprint Preprocessing Algorithm With Focuse On Future Liveness Detection 

  Kašpar, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The aim of this paper is to introduce the problem of fingerprint liveness detection and propose a method for preprocessing of fingerprints, which will be used for liveness detection. In the first part of this paper the ...
 • Klasifikace textu pomocí metody SVM 

  Synek, Radovan
  Tato práce pojednává o dolování v textových datech. Zaměřuje se na problematiku klasifikace dokumentů a techniky s tím spojené, především předzpracování dat. Dále je představena metoda SVM, která byla zvolena pro samotnou ...
 • Metody shlukování textových dat 

  Miloš, Roman
  Shlukování textových dat je jednou z úloh dolování v textech. Slouží k rozdělení dokumentů do různých kategorií na základě jejich podobnosti, což nám umožňuje snadnější vyhledávání v takto rozdělených dokumentech. V práci ...
 • Optimalizace strojového učení pro predikci KPI 

  Haris, Daniel
  Cieľom tejto práce je optimalizácia strojového učenia pre predikciu KPI metrík pre jednu organizáciu. Organizácia predpovedá oneskorenie termínov ukončenia poslednej fázy projektov v procese vývoja pomocou strojového učenia. ...
 • Plagiarism Detection in Program Codes Using Mapping Technique 

  Kašpar, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The aim of this paper is to introduce the problem of plagiarism and propose a method for plagiarism detection in program codes. In the first part of this paper the basic definition of plagiarism is described. Further in ...
 • Pokročilé metody strojového učení pro klasifikaci textu 

  Dočekal, Martin
  Tato práce se zabývá pokročilými metodami strojového učení pro klasifikaci textu. Metody jsou nejprve popsány a poté je na základě těchto metod vytvořen systém sloužící pro klasifikaci textových dokumentů. Systém poskytuje ...
 • Predikce povahy spamových krátkých textů textovým klasifikátorem 

  Drápela, Karel
  Práce se zabývá kategorizací krátkých spamových textů v SMS zprávách. V první části práce jsou shrnuty aktuální přístupy k textové klasifikaci a následuje popis nejpoužívanějších klasifikátorů. V dalších kapitolách je ...
 • Preprocessing of electrophoresis samples for subsequent classification 

  Krupka, O. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper deals with the preprocessing of the elektroforeogram images that were created with respect to highest quality possible. The main goal is the preprocessing of the images based on the contrast enhancement and the ...
 • Projevy fyziologického šumu ve fMRI datech 

  Skoupý, Radim
  V této bakalářské práci se zabývám projevy fyziologického šumu ve fMRI datech. Práce zahrnuje základní teorii v oblasti BOLD signálu -- jeho charakteru, zabývá se zpracováním naměřených dat, možnostmi jejich úpravy, ...
 • Předzpracování a transformace textových kolekcí dat 

  Maruna, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou získávání znalostí z textů, především se zaměřením na předzpracování a transformaci. V teoretické části práce jsou obsaženy informace o vývoji a metodach procesů získávání ...
 • Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů 

  Kuběna, Zdeněk
  Bakalářská práce na téma Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů pojednává o prvotní úpravě sejmutého EKG signálu tak, aby byla umožněna následná diagnostika signálu. Hlavní úkol předzpracování spočívá v ...
 • Rozpoznání paralingvistických signálů v řečovém projevu 

  Mašek, Jan
  Tento dokument popisuje tři metody pro klasifikaci paralingvistických výrazů jako smích a pláč z každodenních rozhovorů analýzou zvukového signálu. Pro tento účel byla vytvořena databáze nahrávek. Protože se dnes často ...
 • Rychlé zobrazování přesných stínů metodou předpočítané geometrie 

  Mikeš, Tibor
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat efektivní způsob vykreslování zcela přesných (per-pixel correct) ostrých stínů ve scénách se statickou geometrií. Podstatou této metody je oddělené vykreslování osvětlených a ...
 • Segmentace v mikroskopických obrazech z rostlinných preparátů 

  Vlk, Jaroslav
  Práce studuje vlastnosti mikroskopických obrazů a následně tyto vlastnosti uplatňuje při segmentaci obrazu. Práce se snaží využívat hlavně jednodušší metody zpracování obrazu. Zároveň se zabývá metodami pro předzpracování ...
 • Snímač otisku prstu 

  Kovář, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou snímání otisku lidského prstu, která je v současnosti velmi aktuální a představuje nejrozšířenější biometrickou technologii. Teoretická část práce seznamuje čtenáře se základy ...
 • Verification And Adjustment Of Hf-Ecg Preprocessing In Experimental Cardiology 

  Novotna, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The aim of this article is to propose an approach to High-Frequency ECG (HF-ECG) preprocessing with an intention to verify the settled methods of signal preprocessing in the perspective of the new requirements and possibilities ...