Now showing items 1-20 of 27

 • Absorpční čištění spalin vznikajících spalováním odpadů 

  Jecha, David
  Dizertační práce se zabývá možnými metodami čištění spalin od znečisťujících látek, jako jsou složky kyselé povahy. Pozornost je především věnována mokré metodě čistění spalin, a to zejména v odstraňování oxidu siřičitého ...
 • Analýza alternativ odstraňování PCDD/F při spalování odpadů 

  Frýba, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu techniky využívané k čištění spalin od persistentních organických látek, především PCDD/F. Pro tři nejčastěji používané metody řešení bylo provedeno srovnání ...
 • Analýza distribuce toku v systémech s hustými svazky trubek 

  Babička Fialová, Dominika
  U zařízení na výměnu tepla s hustými svazky trubek je potřeba zajistit rovnoměrné rozdělení pracovní látky napříč svazkem, aby se předešlo různým provozním potížím. Tato práce se proto zaměřila na analýzu proudění v trubkovém ...
 • Analýza hydrodynamických podmínek aparátů jednotek pro termické zpracování odpadů 

  Říha, Kamil
  Termické zpracování odpadů je metoda, kdy při spalování dochází k redukci odpadů až na 10% původního objemu. Hlavní předností této metody je možnost využití tepla uvolněného spalováním odpadu pro výrobu tepelné či elektrické ...
 • Application of Polymeric Hollow-Fiber Membranes in Air Filtration 

  Bulejko, Pavel
  Membrány z dutých vláken jsou široce využívány v aplikacích týkajících se úpravy kapalin jako např. při čištění odpadních vod, v membránových kontaktorech a bioreaktorech, membránové destilaci apod. I když jsou často ...
 • Čištění bioplynu pomocí metody PSA (adsorpce za měnícího se tlaku) 

  Navrátil, Petr
  Předmětem této diplomové práce je problematika zušlechťování bioplynu. Jako směs plynů vyprodukovaná během anaerobní digesce, obsahuje energeticky hodnotný metan ale i další látky, které chceme odstranit. Uvedeme motivaci ...
 • Distribuce toku v zařízeních s hustými svazky trubek 

  Babička Fialová, Dominika
  Silná nerovnoměrnost toku nepříznivě ovlivňuje výkon zařízení s hustými svazky trubek, navíc může vést k řadě provozních potíží. Tato práce se proto zaměřila na analýzu proudění tekutin v kompletních distribučních systémech ...
 • Filtrace vzduchu 

  Krajčová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení pro objekt po-rodnice a experimentálním měřením nanofiltrů a jejich následným porovnáním s běžně používanými vzduchovými filtry. Práce se skládá ze tří částí. ...
 • Heat Transfer and Pressure Drop Measurement in Minichannels 

  Hejčík, Jiří; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2012-04-16)
  This paper describes the suitable techniques for the heat transfer and pressure drop measurement in smooth tubular channels with the internal diameter less than 5 mm. The first experimental data are mentioned and their ...
 • Moderní technologické prvky pro trubkové výměníky tepla 

  Plánková, Tereza
  Cílem této diplomové práce je seznámení se s moderními technologickými prvky používanými v současnosti u trubkových výměníků tepla se svazkem trubek v plášti v trubkovém a mezitrubkovém prostoru, provedení tepelně-hydraulického ...
 • Náhrada expanzního ventilu kapilární trubicí 

  Devečka, Viktor
  V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na znižovanie produkcie emisií, čistotu a kvalitu životného prostredia. Tieto trendy sa týkajú všetkých odvetví, tak isto aj stavebného priemyslu a vykurovania budov. Doposiaľ bolo ...
 • Návrh vytápění polyfunkčního objektu 

  Dvořák, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je návrh systému vytápění pro pětipodlažní objekt s částečným obchodním využitím prvního nadzemního podlaží. Řešený objekt obsahuje jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Diplomová práce ...
 • Návrh výměníku tepla voda-voda 

  Murín, Milan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom tepelného výmenníku typu voda – voda s dvoma variantami prepážkových systémov, koncentrickým a segmentovým. Súčasťou práce je rozdelenie a popis trubkových výmenníkov, návrh vhodnej ...
 • Optimalizace geometrie výměníku pomocí CFD 

  Stromský, Ondřej
  Nalezení optimální geometrie výměníku tepla je hlavní náplní předkládané práce. Největší důraz je přitom kladen na nalezení optimálního proudění tekutin v tepelném výměníku a na minimalizaci tlakových ztrát. Je snahou, ...
 • Polymeric Hollow Fiber Heat Exchanger Design 

  Astrouski, Ilya
  This Ph.D. thesis is focused on theory and experimental investigations developing of new knowledge about polymeric hollow fiber heat exchanger (PHFHE). The state-of-the-art study of plastic heat exchangers shows that their ...
 • Provozní zanášení procesních a energetických zařízení 

  Sénáši, Martin
  Bakalářská práce se zabývá popisem problematiky zanášení u zařízení na výměnu tepla. Tato práce přehledně popisuje jednotlivé mechanismy zanášení a uvádí problematiku uvažování zanášení při návrhu zařízení na výměnu tepla. ...
 • Rekuperace tepla z odpadních plynů tavicí pece 

  Dobai, Szabolcs
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom systému spätného získavania tepla z odpadových plynov taviacej pece. Prvá časť práce je venovaná stručnému popisu tepelných výmenníkov, pričom najväčší dôraz je kladený na rúrkové výmenníky. ...
 • Review of Design and Modeling of Regenerative Heat Exchangers 

  Kilkovský, Bohuslav (MDPI, 2020-02-09)
  Heat regenerators are simple devices for heat transfer, but their proper design is rather difficult. Their design is based on differential equations that need to be solved. This is one of the reasons why these devices are ...
 • Teoretické využití nanotechnologie pro filtraci ve vzduchotechnice 

  Bosák, Jan
  Diplomová práce řeší problematiku využití nanotechnologie pro filtraci vzduchu ve vzduchotechnických systémech. Práce je zaměřena především na filtrování vzduchu pro prostory s vyšší třídou čistoty, např. nemocnice, ...
 • Tepelné výměníky a problematika jejich zanášení 

  Ostrezi, Jakub
  Cílem této práce je rozdělení a schématické znázornění jednotlivých typů tepelných výměníků. Popsány jsou příčiny jejich zanášení, problematická místa, monitorování zanášení a možnosti snížení jeho rychlosti. Práce obsahuje ...