Now showing items 1-20 of 34

 • Analytický nástroj pro generování bicích triggerů z downmix záznamu 

  Konzal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro generování časových triggerů bicí soupravy z downmix záznamu. V práci je popsáno předzpracování vstupního zvukového signálu a metody pro klasifikaci úderů. ...
 • Analýza parametrů komorové repolarizace 

  Abbrent, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou parametrů popisujících repolarizační fázi srdečních komor na experimentálních záznamech EKG. V úvodu teoretické části jsou zahrnuty informace o elektrofyziologii srdce, základním ...
 • Analýza signálů EEG 

  Bartošovský, Petr
  BARTOŠOVSKÝ, P. Analýza signálů EEG. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. 35 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. Práce se zabývá analýzou signálů ...
 • Automatic Segmentation And Classification Of Internal Calibration Tissues 

  Šalplachta, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The aim of this work is finding a way to make calculation of bone mineral density of vertebrae with the use of internal calibration tissues fully automatic procedure. To accomplish that several methods for segmentation and ...
 • Automatické rozměření vícesvodových EKG signálů 

  Veverka, Vojtěch
  Tato semestrální práce je zaměřena na automatické rozměření EKG signálu. V teoretické části práce je popsán vznik a možnosti snímání EKG signálu. Dále je nastudována problematika analýzy hlavních komponent, jejíž výstup ...
 • Biometrické rozpoznání živosti prstu 

  Váňa, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na biometrické rozpoznání živosti prstu. Teoretická část práce je zaměřena na biometrické systémy využívající k rozpoznání otisk prstu, problematiku stanovení živosti prstu a metody pro ...
 • A Blind Adaptive Color Image Watermarking Scheme Based on Principal Component Analysis, Singular Value Decomposition and Human Visual System 

  Imran, M.; Harvey, B. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-09)
  A blind adaptive color image watermarking scheme based on principal component analysis, singular value decomposition, and human visual system is proposed. The use of principal component analysis to decorrelate the three ...
 • Detekce bdělosti mozku ze skalpového EEG záznamu za pomoci vyšších statistických metod 

  Semeráková, Nikola
  Diplomová práce se věnuje detekci bdělosti mozku ze skalpového EEG záznamu pomocí vyšších statistických metod. Součástí práce je popis elektroencefalografie, od způsobu geneze signálu, snímání, elektroencefalografu, artefaktů ...
 • Detekce ischemie v EKG záznamech 

  Tichý, Pavel
  V této práci jsou popsány projevy ischemie srdce v EKG signálu a shrnuty některé metody umožňující automatickou detekci ischemie. Dále byly vypočteny morfologické parametry EKG ze záznamů dostupných na UBMI a provedeno ...
 • Detekce pulsací cév ve videosekvencích sítnice 

  Kadlas, Matyáš
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí pulzací cév ve videosekvencích sítnice. Cílem je vytvořit algoritmus pro objektivní hodnocení pulzací ve video sekvencích sítnice.
 • Detekce síťových anomálií založená na PCA 

  Krobot, Pavel
  Tato práce se zabývá detekcí anomálií v počítačových sítích. Konkrétní metoda, jež bude dále popsána, je založena na analýze hlavních komponent. V rámci této práce byl studován původní návrh této metody a jeho další dvě ...
 • Energy Harvesting Power Supply for MEMS Applications 

  Smilek, Jan
  Tato práce se zabývá vývojem nezávislého elektrického zdroje pro moderní nízkopříkonové elektrické aplikace. Protože tradiční řešení napájení drobných spotřebičů s využitím baterií či akumulátorů snižuje uživatelský komfort ...
 • Klasifikace srdečních cyklů 

  Potočňák, Tomáš
  Cieľom tejto práce bolo vyvinúť metódu klasifikácie EKG cyklov do dvoch tried, ischemických a neischemických cyklov. Ako vstupný signál boli použité spracované srdečné cykly (P-QRS-T cykly) získané meraním animálneho EKG ...
 • Klasifikace srdečních cyklů z více svodového EKG pomocí metody hlavních komponent 

  Vlček, Milan
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s metodou hlavních komponent. Dále se zaměřit na její využití při zpracování srdečních cyklů. Tato metoda umožňuje zredukovat množství dat beze ztráty užitečných informaci, což je ...
 • Laser-Induced Breakdown Spectroscopy analysis of polymers in three different atmospheres 

  Chamradová, Ivana; Pořízka, Pavel; Kaiser, Jozef (Elsevier, 2021-01-22)
  This paper deals with the analysis of polymer materials of various composition and molecular structure using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). To make the discussion more transparent, we studied structurally ...
 • Lokalizace obličeje pomocí neuronové sítě 

  Hendrych, Pavel
  Tato práce se teoreticky i prakticky zabývá současnými přístupy k detekci a lokalizaci obličeje v obraze. Popisuje možné přístupy k řešení tohoto problému, detailněji se zabývá lokalizací pomocí neuronových sítí a operacemi ...
 • Low Complexity Noncoherent Iterative Detector for Continuous Phase Modulation Systems 

  Li, Bing; Bai, B. M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-09)
  This paper focuses on the noncoherent iterative detection of continuous phase modulation. A class of simplified receivers based on Principal-Component-Analysis (PCA) and Exponential-Window (EW) is developed. The proposed ...
 • Metody extrakce charakteristických rysů obličeje 

  Adamček, Ľubomír
  Tvár je dlhodobo jedna z najatraktívnejších dostupných biometrií človeka pre jej ľahké a pohodlné nasnímanie. Využitie je široké - od bezpečnosti, cez monitorovanie až po zábavný priemysel. Táto práca predstavuje doménu ...
 • Metody odhadu dechové křivky z EKG signálu 

  Mitrengová, Jana
  Práce se zabývá realizací metod pro odhad dechové křivky ze signálu EKG. První část práce pojednává o anatomii a fyziologii respiračního a kardiovaskulárního systému. V této části práce jsou popsány i způsoby snímání ...
 • Možnosti využití metod vícerozměrné statistické analýzy dat při hodnocení spolehlivosti distribučních sítí 

  Geschwinder, Lukáš
  Účelem je zhodnotit využití metod vícerozměrné statistické analýzy dat jako pomůcky při simulacích spolehlivosti distribuční sítě. Zvolené metody jsou shluková analýza (CLU) a metody hlavních komponent (PCA). CLU slouží k ...