Now showing items 1-15 of 15

 • Akcelerace heuristických metod diskrétní optimalizace na GPU 

  Pecháček, Václav
  Práce se zabývá řešením diskrétních optimalizačních úloh. Zaměřuje se na zkrácení doby výpočtu s využitím heuristických metod a paralelismu. Teoretický základ tvoří kombinace algoritmů ant colony optimization (ACO) a ...
 • Efektivita evolučních algoritmů 

  Němec, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá evolučními algoritmy. Jejím úkolem je vybrat vhodný evoluční algoritmus, který bude rešit vhodný problém. V tomto případě se jedná o genetický algoritmus, který bude řešit problém obchodního ...
 • Evoluční algoritmy 

  Haupt, Daniel
  První část práce je teoretická a zabývá se optimalizací a evolučními algoritmy, které jsou používány k řešení složitých optimalizačních problémů. Konkrétně jsou popsány algoritmy diferenciální evoluce, genetický algoritmus, ...
 • Evoluční algoritmy pro řešení globálních optimalizačních problémů 

  Dragon, Ondřej
  Tato práce je věnována evolučním algoritmům a řešením globálních optimalizačních problémů, a to hlavně problému obchodního cestujícího. Problém obchodního cestujícího je podrobně rozebrán stejně jako metody jeho řešení, ...
 • Evoluční výpočetní techniky 

  Popelka, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s evolučními optimalizačními technikami, převážně pak s genetickým algoritmem a genetickým programováním. Následně byla popsána optimalizační úloha obchodního cestujícího řešená ...
 • Implementace a vizualizace klasického genetického algoritmu za použití Metropolisova algoritmu 

  Matula, Radek
  Tato bakalářská práce popisuje využití genetického a Metropolisova algoritmu k řešení problému obchodního cestujícího. Dále popisuje průběh vývoje aplikace POC a vysvětluje problematiku nastavení jednotlivých parametrů algoritmu.
 • Matematické modely dopravních úloh 

  Votavová, Helena
  Práce se zabývá modelováním a řešením vybraných dopravních úloh. Nejprve jsou uvedeny historické postřehy, praktické poznatky a formulovány vybrané problémy. Potom se práce věnuje modelování vybraných dopravních úloh pomocí ...
 • Optimalizace pomocí mravenčích algoritmů 

  Válek, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá různými aplikacemi optimalizací mravenčí kolonií. Zejména algoritmus ant colony system bude použit pro optimalizaci problému obchodního cestujícího a návrh pravidel pro vývoj celulárních ...
 • Problém obchodního cestujícího - paralelní řešení na SMP (OpenMP) 

  Hruška, Michal
  Práce porovná sériové a paralelní postupy řešení problému obchodního cestujícího. Používá některé známé heuristiky, které byly testovány po dobu několika desítek hodin. Algoritmy jsou porovnávány časovou a paměťovou ...
 • Řešení optimalizačních úloh algoritmy ACO 

  Habrnál, Matěj
  Práce se zabývá základními optimalizačními algoritmy ACO (Ant Colony Optimization) a jejich vývojem, zkoumá také inspiraci u živých mravenců. Cílem pak je demonstrovat činnost těchto algoritmů na dvou optimalizačních úlohách ...
 • Řešení optimalizačních úloh algoritmy PSO 

  González, Marek
  Práce se zabývá popisem algoritmu particle swarm optimization (PSO) a demonstrací jeho činnosti na vybraných optimalizačních úlohách. PSO byl převážně navržen pro spojitou optimalizaci a řadí se mezi algoritmy hromadné ...
 • Řešení optimalizačních úloh inspirované živými organismy 

  Popek, Miloš
  S řešením optimalizačních problémů se setkáváme v každodenním životě, kdy se snažíme zadané úkony provést nejlepším možným způsobem. Ant Colony Optimization je algoritmus inspirovaný chováním mravenců při hledání potravy. ...
 • Teorie a aplikace metod Monte Carlo 

  Hruda, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o aplikacích metod Monte Carlo na různé problémy. Konkrétně byly užity algoritmy Metropolis a Simulované žíhání na optimalizaci problému obchodního cestujícího a problému barvení grafů. Navíc ...
 • Úloha obchodního cestujícího 

  Kolář, Adam
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout prostředí testující problém obchodního cestujícího a porovnat efektivitu jednotlivých přístupů k řešení. V první části jsou diskutovány možnosti genetických algoritmů v závislosti ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Rosa, Štěpán
  Diplomová práce se zaměřuje na využití genetických algoritmů pro úlohy vycházející z problému obchodního cestujícího. Na základě teoretických poznatků a analýzy problému poskytuje návrh řešení, které s ohledem na omezující ...