Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace rozšířené reality v údržbě výrobních strojů 

    Blaha, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem aplikace rozšířené reality v údržbě obráběcích strojů. Práce obsahuje část rešeršní a část návrhovou. V první části diplomové práce je shrnuta problematika rozšířené reality z obecného ...
  • Ecodesign a jeho vliv na konstrukci výrobních strojů 

    Sovják, Richard
    Bakalářská práce je zaměřena na zpracování soupisu legislativních předpisů, nařízení a norem ovlivňující výrobní stroje. Obsahuje přehled nástrojů pro posuzování životního cyklu výrobků za pomocí metodik ecodesignu a shrnuje ...