Now showing items 1-20 of 35

 • Analýza rizik procesu výroby svařence 

  Slámová, Aneta
  Tato diplomová práce je zaměřená na analýzu rizik vybraného výrobního procesu společnost SIK METAL s.r.o. Práce je rozdělená na tři části, část teoretickou, dále na analýzu současného stavu a na návrhovou část. V teoretické ...
 • Analýza výrobního procesu ve vybraném podniku 

  Sychrová, Jana
  Diplomová práce „Analýza výrobního procesu ve vybraném podniku" je zaměřena na vybraný dílčí výrobní proces, konkrétně na jeho popis, možné změny a následné vyhodnocení dopadu změny. Obsahuje teoretická východiska, která ...
 • Automatizace a kvalita. 

  Hebler, Violeta
  Tato bakalářská práce se zabývá kontrolou kvality v produkci a možnostmi ovlivnění jakosti výrobku. Popisuje průběh a způsoby kontroly výrobního procesu. Dále práce pojednává o přínosech automatizace měření a praktického ...
 • Automatizace obrábění hliníkových odlitků 

  Filistein, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem automatizované linky pro obrábění, odjehlení a montáž. V jednotlivých kapitolách je popsána stávající technologie výroby, návrh a výběr nového řešení a technicko – ekonomické zhodnocení, ...
 • Development and Implementation of Energy Savings and Energy Management Methodology in an Industrial Enterprise 

  Dudarev, Ivan
  V současné době se problematika energetických úspor dostává do popředí zájmu jak na úrovni jednotlivých podniků, tak i na úrovni celého státu. Často bývá příčinou sporů ve vědeckých kruzích i mezi odborníky z praxe. Lidstvo ...
 • Ekonomické vyhodnocení implementace MES systému ve výrobním procesu 

  Kosařová, Zuzana
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast výrobních procesů společnosti Welzel, působící v automobilovém průmyslu. Na základě analýzy přestavbových časů výrobní linky je provedeno ekonomické zhodnocení implementace MES systému ...
 • Návrh implementace vratných obalů u vybraných dodavatelů ve zvolené společnosti 

  Ivančic, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu portfolia dodavatelů ve společnosti IFE - CR, a.s. dle zvolených metod za účelem výběru vhodných kandidátů pro zavedení vratných obalů. Mimo jiné jsou identifikovány materiály, které ...
 • Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku 

  Mohorko, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na technologické projektování v malém podniku ENGITEC Motosport s.r.o. V první teoretické části práce je podrobně toto téma popsáno a rozebráno jak z hlediska ekonomického, tak i technického. V ...
 • Návrh podnikatelského modelu firmy 

  Jančová, Kristýna
  Práce se zabývá rozborem aktuální situace konkrétního výrobního podniku jak z vnějšího, tak z vnitřního pohledu. Pro účely vypracování této analytické části byl definovaný teoretický rámec, ve kterém se podnikání výrobního ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Horák, Roman
  Bakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky v podniku Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. Tato společnost se zaměřuje na výrobu odlitků z litin, slitin hliníku a slitin mědi. Dále vlastní specializovaná ...
 • Návrh rozšíření výroby nátěrových hmot ve firmě Sherwin - Williams Czech Republic 

  Vávra, Pavel
  Tato diplomová práce má za cíl analýzu výroby nátěrových hmot a navrhnutí jejího rozšíření ve společnosti Sherwin-Williams Czech republic. Nejprve se představují jednotlivé činnosti v podniku a poté je navrženo několik ...
 • Návrh řízení výrobního procesu u vybraného produktu 

  Koudelka, Pavel
  Tato práce se zabývá řízením výrobního procesu v malé české inovativní a rozvíjející se společnosti. V úvodu je popsán vybraný produkt jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska komponentů, ze kterých je sestaven. Po ...
 • Návrh výrobního procesu s využitím nástrojů štíhlé výroby 

  Končický, Petr
  Diplomová práce se zabývá implementací štíhlých prvků do výrobního procesu ve vybrané společnosti. Prostřednictvím metody štíhlé výroby Mapování toku hodnot je provedena analýza současného stavu, ze které vyplývá několik ...
 • Obrábění součásti z hliníkové slitiny 

  Filistein, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá technickou přípravou výroby vík alternátorů. V práci je postupně popsán výběr stroje a nástrojů. Dále jsou rozepsány jednotlivé problémy, které se vyskytly při vzorkováních. Na konci jsou provedeny ...
 • Obrábění součástí v malosériové výrobě s aplikací CNC strojů 

  Vaverka, Jiří
  Tématem této práce je zvolení optimální výrobní technologie pro vybraného představitele. Cílem této práce je porovnat výrobu na klasických obráběcích strojích a na NC a CNC strojích. Obě varianty jsou vyhodnoceny z hlediska ...
 • Optimalizace výrobních procesů za pomoci Lean metodiky 

  Jablonka, Ján
  Předmětem této diplomové práce je implementace principů štíhlé výroby dle metodologie lean ve vybrané společnosti za účelem minimalizování plýtvání a zefektivnění výroby. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů štíhlá ...
 • Optimalizace výrobních toků a procesů ve vybraném úseku společnosti ATONA s. r. o. 

  Klimešová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výrobních toků a procesů ve vybraném úseku společnosti ATONA s. r. o. Na základě zjištění současného stavu pomocí přísluš-ných metod jsou realizovány návrhy na zlepšení. Stejnými ...
 • Optimalizace výrobního procesu s využitím prediktivní simulace 

  Pechánek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současné podoby výrobního procesu a návrhem na jeho zlepšení za použití prediktivní simulace. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy spojené s procesním řízením ...
 • Projekt hodnocení strategie nákupu vybrané komodity 

  Machalová Cebáková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá projektem hodnocení výběru dodavatele pro nákup vybrané komodity. V teoretické části jsou popsány obecné metodiky hodnocení a výběru dodavatele. Jsou zde i informace o výrobním procesu a nákupu ...
 • Racionalizace výrobního procesu upínacích čelistí sklíčidla 

  Kovář, Matouš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na racionalizaci výrobního procesu upínacích čelistí sklíčidla ve firmě TOS Svitavy, a.s. V úvodní části této práce je představena firma a její výrobní program. Jeho součástí je i výroba ...