Now showing items 1-20 of 35

 • Aplikace Lean Production 

  Nepraš, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem zlepšení efektivity výrobní linky ve firmě RACIO s.r.o. První část práce se zabývá teoretickou přípravou a porozumění štíhlé výrobě. Druhá část se zabývá analýzou ...
 • Benchmarking, nástroj podpory rozhodování managementu podniku 

  Kotková, Eva
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na problematiku benchmarkingu, konkrétně na roli a omezení benchmarkingu jako nástroje rozhodování managementu podniku. Základním věcným záměrem práce je navrhnout metodiku provádění ...
 • Finanční hodnocení podniku a návrhy na zlepšení 

  Feldbabelová, Irina
  Diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví konkrétní firmy. Úvodní část popisuje teoretická východiska zpracování finanční analýzy, navazuje představení společnosti. S využitím metod finanční analýzy je zhodnocena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dufková, Iveta
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti Československá obchodní banka, a.s. Vychází z účetních výkazů z období let 2008 – 2012. V práci jsou uvedeny informace o firmě, dále je proveden Porterův model ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Divoký, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Slovácké strojírny, akciová společnost v letech 2007 až 2010. Cílem této práce je posouzení současné finanční situace společnosti a vypracování návrhů na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Přichystalová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku Truhlářství Roman Parolek, s. r. o. v průběhu let 2011 až 2014. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která slouží pro přiblížení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kunc, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení pozice banky Air Bank a.s. na trhu a srovnává svůj aktuální stav s bankovním sektorem. Její pozice je hodnocena pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, které jsou specifické ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti ADAVAK, s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Kitnerová, Radka
  Cílem bakalářské práce je na základě provedené finanční analýzy za účetní období 2006 až 2009 zhodnotit hospodaření společnosti ADAVAK, s.r.o.. V bakalářské práci je teoreticky definována a prakticky využita horizontální ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Kožinová, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na témata kreativity, inovace a organizační kultury. V teoretické části se zabývá vymezením pojmů, vztahy mezi nimi, a doporučeními pro použití v praxi. Praktický projekt je zaměřen na analýzu ...
 • Návrh části prototypu nového docházkového systému 

  Florians, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom časti prototypu dochádzkového systému vo spoločnosti Global IT Center s.r.o. V časti teoretických východísk sú predstavené metódy a postupy na základe ktorých prebehla analýza ...
 • Návrh distribuční logistiky ve vybrané společnosti s využitím metody TOC 

  Pisarovský, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na fungování distribuční logistiky podniku za použití nástrojů teorie omezení (TOC). Soustředí se na analýzu základních procesů, hledání jejich úzkých míst a následnou úpravu těchto nedostatků ...
 • Návrh motivačního systému ve společnosti Clia, s.r.o. 

  Rauschová, Lenka
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vhodný motivační systém pro společnost Clia, s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy motivace. Součástí práce je i analytické šetření, na jehož základě vyjdou najevo ...
 • Návrh motivačního systému ve společnosti Clia, s.r.o. 

  Rauschová, Lenka
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vhodný motivační systém pro společnost Clia, s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy motivace. Součástí práce je i analytické šetření, na jehož základě vyjdou najevo ...
 • Návrh nového systému balancování montážních linek dveřních pohonů kolejových vozidel 

  Kolečkář, Jan
  Tato práce se zabývá měření časových snímků a následně balancování montážní linky ve firmě IFE-CR, a.s. v segmentu pohonů dveří kolejových vozidel. V první části jsou uvedeny metody měření práce, metoda zlepšování kvality ...
 • Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Tomanová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá návrhem na rozvoj systému odměňování ve vybrané společnosti s využitím konceptu celkové odměny. V první části je využita faktografická rešerše pro popsání teorie a lepší pochopení problematiky. ...
 • Návrh systému stimulace pracovníků 

  Pepuchová, Valéria
  Práce pojednává o problému společnosti Copy General se spokojenosti zaměstnanců. Předkládám zde novou variantu dotazníkového šetření vytvořeného optimalizací původní varianty, navrženou dle okolností a požadovaných výstupů. ...
 • Optimalizace uspořádání výrobního procesu ve firmě Bosch Diesel Jihlava 

  Rudel, Václav
  Bakalářská práce se zabývá především optimalizací výrobního procesu. Byl zanalyzován aktuální stav, provedeny kapacitní propočty a z nich poté vypracováno variantní řešení. Varianty byly zhodnoceny po technicko-ekonomické ...
 • Organizační struktura a její nedostatky v závislosti na velikosti firem v prostředí České republiky 

  Hajkrová, Romana; Pálka, Ladislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose of the article: The company organizational structure is determined by many various factors. Among them belong, for example, the grouping of the activities depending on the focus of the company, the level of the ...
 • Posouzení ekonomiky konvenčního svařování MAG a technologie ESAB-SAT 

  Lžičař, David
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T005 předkládá analýzu porovnání metody konvenčního svařování MAG a technologie svařování ESAB SAT^TM. ESAB SAT^TM je nová inovovaná metoda svařování vycházející z ...
 • Produktivní frézování hliníkových slitin 

  Dvořák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na frézování slitin hliníku, kde je nejprve popsána technologie frézování, dále pak řezné materiály a hliníkové slitiny. Hlavní částí práce bylo provedení experimentu. Experiment byl zaměřen ...