Now showing items 1-16 of 16

 • Bilance energeticky využitelných odpadů 

  Rovný, Jan
  Způsob, jakým je nakládáno s odpady je dlouhodobě aktuální a citlivé téma, zejména v souvislosti s energetickým využívání (směsných) komunálních odpadů. I přes velmi variabilní složení a vlastnosti jsou právě komunální ...
 • Identifikace a charakterizace vybraných vlastností některých kmenů bakterií mléčného kvašení 

  Sásková, Denisa
  Nanotechnologie jsou v současné době jednou z nejrychleji se rozvíjejících vědeckých disciplín. Zajímavou oblastí výzkumu je biosyntéza nanočástic kovů s využitím mikroorganismů, včetně bakterií mléčného kvašení. Předložená ...
 • Metody a nástroje modelování trhu s více komoditami 

  Janeček, Vítězslav
  Cílem této práce je prostudovat teorii her, včetně ekonomických teorií, které se vztahují k chování zemědělských producentů. Částí, která navazuje na teoretické východiska, je vytvoření modelu pro simulaci ekonomického ...
 • Model vývoje českého zemědělství 

  Gálová, Dagmar
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací klíčových faktorů, ovlivňujících výkonnost a produkci českého zemědělství. Práce je rozdělena do tří částí. První sumarizuje teoreticky známé koncepty pro tvorbu modelů vývoje s ...
 • Nasazení systému CRM v produkční firmě 

  Popelka, David
  Bakalářská práce se zabývá nasazením systému CRM v produkční firmě Entity production, s.r.o. Na základě zjištěných faktů z analýzy procesů a společnosti jako takové, obsahuje řešení nasazení CRM systému ve společnosti a ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Hicl, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem již zaběhlé společnosti Poštor s.r.o.. Popisuje problémy a možnosti řešení Poštoru od zavedení webových stránek a další implementace informačních systémů až po celkovou reorganizaci ...
 • Řešení technologie součásti v podmínkách středně velké strojírenské firmy. 

  Šašinka, Ondřej
  Vyhodnocení a porovnání stávajícího výrobního procesu vytipované součásti tělesa přepouštěcího ventilu s modernizovanou variantou, která je zaměřena především na snížení strojních časů a rozšíření výroby s ohledem na zázemí ...
 • Řízení nákladů v podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Rozehnal, Jan
  Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, a sice na část teoretickou, kde budou popsány a klasifikovány druhy nákladům nákladové kategorie a termíny. Dále popsán způsob výpočtu bodu zvratu a jeho interpretace. V praktické ...
 • Současná produkce tepelných výměníků v ČR 

  Dvořák, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je sestavit přehled výrobců výměníků tepla, kteří se vyskytují na českém trhu. V teoretické části práce je uvedeno rozdělení tepelných výměníků podle několika základních kritérií (např. charakter ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Radkovič, Martin
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky vybraným podnikem, konkrétně podnikem Alca plast s.r.o., který působí na trhu zabývajícím se výrobou sanitární techniky. Bakalářská práce analyzuje současný průběh zakázky ...
 • Úvod do matematické ekonomie pro ekonomy 

  Mezník, Ivan (CERM, 2017)
  Knížka je určena studentům magisterských studijních programů ekonomického zaměření. Na začátku studia (obvykle bakalářského) absolvují posluchači jako prerekvizity předměty inženýrská matematika, mikroekonomie, makroekonomie ...
 • Vědeckotechnický rozvoj jako činitel hospodářského růstu 

  Luňáček, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Tento příspěvek čerpá z problematiky teoretické ekonomie. Snaží se navrhnout postupy, pomocí kterých je možno vysvětlit vliv vědeckotechnického rozvoje na celkový hospodářský růst. Vychází z přístupů neoklasické politické ...
 • Vliv dezintegrace vstupního materiálu na produkci methanu při anaerobní fermentaci 

  Herman, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem dezintegrace pivovarského mláta na produkci bioplynu při anaerobní fermentaci. Úvodní část nás seznamuje s problematikou biologicky rozložitelných odpadů. Je zde uvedena jejich ...
 • Využití technologií v současné kinematografii a jejich vliv na filmový průmysl 

  Tetour, Daniel
  Bakalářská práce se zaměřuje na techniky využívané v současném filmovém průmyslu. V první části se práce zabývá barevným klíčováním, snímáním pohybu a tvorbou animací. Druhá část práce je poté zaměřena na dopad těchto ...
 • Vývoj a prognóza výkonnosti podniku Agrospol, a.d. Knínice u Boskovic 

  Lujková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá tématem použití statistických a ekonomických metod k hodnocení výkonnosti podniku. Analyzuje a hodnotí výkonnost malého zemědělského družstva, za posledních 10 let, jako celku i jeho jednotlivých ...
 • Vývoj videoher 

  Froehling, Kryštof
  Bakalářská práce se zabývá vývojem videoher a vším potřebným k vytvoření úspěšné videohry. První část práce rozlišuje všechny různé role vývojářského týmu a jejich souvislosti. Druhá část analyzuje časovou osu a cíle různých ...