Now showing items 1-20 of 31

 • Aplikace Lean Production 

  Nepraš, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem zlepšení efektivity výrobní linky ve firmě RACIO s.r.o. První část práce se zabývá teoretickou přípravou a porozumění štíhlé výrobě. Druhá část se zabývá analýzou ...
 • Finanční hodnocení podniku a návrhy na zlepšení 

  Feldbabelová, Irina
  Diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví konkrétní firmy. Úvodní část popisuje teoretická východiska zpracování finanční analýzy, navazuje představení společnosti. S využitím metod finanční analýzy je zhodnocena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dufková, Iveta
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti Československá obchodní banka, a.s. Vychází z účetních výkazů z období let 2008 – 2012. V práci jsou uvedeny informace o firmě, dále je proveden Porterův model ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Divoký, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Slovácké strojírny, akciová společnost v letech 2007 až 2010. Cílem této práce je posouzení současné finanční situace společnosti a vypracování návrhů na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Přichystalová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku Truhlářství Roman Parolek, s. r. o. v průběhu let 2011 až 2014. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která slouží pro přiblížení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kunc, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení pozice banky Air Bank a.s. na trhu a srovnává svůj aktuální stav s bankovním sektorem. Její pozice je hodnocena pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, které jsou specifické ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti ADAVAK, s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Kitnerová, Radka
  Cílem bakalářské práce je na základě provedené finanční analýzy za účetní období 2006 až 2009 zhodnotit hospodaření společnosti ADAVAK, s.r.o.. V bakalářské práci je teoreticky definována a prakticky využita horizontální ...
 • Návrh části prototypu nového docházkového systému 

  Florians, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom časti prototypu dochádzkového systému vo spoločnosti Global IT Center s.r.o. V časti teoretických východísk sú predstavené metódy a postupy na základe ktorých prebehla analýza ...
 • Návrh distribuční logistiky ve vybrané společnosti s využitím metody TOC 

  Pisarovský, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na fungování distribuční logistiky podniku za použití nástrojů teorie omezení (TOC). Soustředí se na analýzu základních procesů, hledání jejich úzkých míst a následnou úpravu těchto nedostatků ...
 • Návrh marketingové strategie pro poradenství v oblasti organizační ergonomie 

  Viktorinová, Iva
  Tato bakalářská práce je věnována podpoře rozvinutí oboru organizační ergonomie do podvědomí firem. V teoretické části bude vysvětleno, co znamená pojem organizační ergonomie a jaké druhy marketingových strategií se dají ...
 • Návrh motivačního systému ve společnosti Clia, s.r.o. 

  Rauschová, Lenka
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vhodný motivační systém pro společnost Clia, s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy motivace. Součástí práce je i analytické šetření, na jehož základě vyjdou najevo ...
 • Návrh motivačního systému ve společnosti Clia, s.r.o. 

  Rauschová, Lenka
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vhodný motivační systém pro společnost Clia, s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy motivace. Součástí práce je i analytické šetření, na jehož základě vyjdou najevo ...
 • Návrh nového systému balancování montážních linek dveřních pohonů kolejových vozidel 

  Kolečkář, Jan
  Tato práce se zabývá měření časových snímků a následně balancování montážní linky ve firmě IFE-CR, a.s. v segmentu pohonů dveří kolejových vozidel. V první části jsou uvedeny metody měření práce, metoda zlepšování kvality ...
 • Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Tomanová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá návrhem na rozvoj systému odměňování ve vybrané společnosti s využitím konceptu celkové odměny. V první části je využita faktografická rešerše pro popsání teorie a lepší pochopení problematiky. ...
 • Návrh systému stimulace pracovníků 

  Pepuchová, Valéria
  Práce pojednává o problému společnosti Copy General se spokojenosti zaměstnanců. Předkládám zde novou variantu dotazníkového šetření vytvořeného optimalizací původní varianty, navrženou dle okolností a požadovaných výstupů. ...
 • Optimalizace uspořádání výrobního procesu ve firmě Bosch Diesel Jihlava 

  Rudel, Václav
  Bakalářská práce se zabývá především optimalizací výrobního procesu. Byl zanalyzován aktuální stav, provedeny kapacitní propočty a z nich poté vypracováno variantní řešení. Varianty byly zhodnoceny po technicko-ekonomické ...
 • Optimalizace výrobního procesu tlakových senzorů ve společnosti BD Sensors s.r.o. 

  Vaňková, Michala
  Tato diplomová práce je zaměřena na zefektivnění výrobního procesu tlakových senzorů ve společnosti BD SENSORS s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a metody z oblasti průmyslového inženýrství, následně ...
 • Posouzení ekonomiky konvenčního svařování MAG a technologie ESAB-SAT 

  Lžičař, David
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T005 předkládá analýzu porovnání metody konvenčního svařování MAG a technologie svařování ESAB SAT^TM. ESAB SAT^TM je nová inovovaná metoda svařování vycházející z ...
 • Programové nástroje pro týmovou práci - groupware 

  Mészáros, Gergely
  Práca prináša a systematizuje najnovšie poznatky z oblasti programových nástrojov pre tímovú spoluprácu. V práci je sústredená pozornosť na riešenie praktických otázok a problémov, ktoré sa vyskytnú počas práce v tímu. ...
 • Racionalizace provozu testování pohonů dveří pro kolejová vozidla 

  Grulichová, Jana
  Tato práce se věnuje možné racionalizaci provozu testování dveřních pohonů kolejových vozidel. Cílem je navrhnout řešení vedoucí ke zvýšení produktivity a redukci provozních nákladů. První část stručně popisuje historii a ...