Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza a návrh změn motivačního programu vybrané společnosti 

  Rásochová, Martina
  Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem změn motivačního programu ve společnosti ALTREVA spol. s r.o. Teoretická část práce je zaměřena na shrnutí základních poznatků dané problematiky. Praktická část obsahuje analýzy ...
 • Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti AGROFARM a. s. 

  Mužatková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá analýzou systému hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti AGROFARM a.s. Teoretická část se zaměřuje na shrnutí základních pojmů týkajících se metod hodnocení a odměňování zaměstnanců. V ...
 • Ekonomická analýza výrobního procesu 

  Rybka, Libor
  V rámci magisterského studia na Fakultě strojního inženýrství VUT v Br-ně jsem vypracoval diplomovou práci, která se zabývá ekonomickou analýzou výrobního procesu. V úvodu diplomové práce jsou specifikovány nákladové ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořáková, Martina
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví firmy v letech 2002–2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace firmy v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jančálek, Robin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Gumotex, akciová společnost za období 2014-2018. Za použití metod finanční analýzy je vyhodnocena souhrnná finanční situace společnosti. Na základě zjištěných ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Lunaria 

  Dočekalová, Eva
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti konkrétního podniku. Úvodní část popisuje teoretická východiska, na která navazuje představení společnosti. S využitím metod finanční analýzy je zhodnocena finanční situace ...
 • Návrh na efektivní slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané organizaci 

  Večerková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá systémem flexibilních úvazků, který je v západním světě již poměrně dost rozvinutým a několik let zaběhnutým procesem, ale pro Českou republiku je to poměrně novým tématem. Cílem diplomové práce ...
 • Návrh na zlepšení personálního řízení ve firmě 

  Hrušková, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá personálním řízením a jeho vlivem na efektivitu práce ve firmě SICO RUBENA, s. r. o. Cílem této práce je zvýšení produktivity práce na základě navrhovaných doporučení. Teoretická část obsahuje ...
 • Návrh změn v systému hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti ENVINET a.s. 

  Rásochová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou systému hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti ENVINET a.s. Teoretická část se zaměřuje na shrnutí základních pojmů týkajících se metod hodnocení a odměňování zaměstnanců. V ...
 • Softwarová podpora podnikových procesů 

  Straka, Michal
  Diplomová práce řeší návrh a zavedení manažerského informačního systému, zaměřeného na sledování produktivity práce ve firmě. Jejím hlavním cílem je, na základě analýzy současného stavu, vytvořit nový, samostatně fungující, ...
 • Studie navýšení produktivity práce 

  Marvanová, Barbora
  Tématem mojí bakalářské práce je navýšení produktivity práce se zaměřením na rozvoj podnikání vybraného podniku IFE-CR, a.s. V teoretické části se objeví popis zkoumaného podnikatelského subjektu a dále především základní ...
 • Zavedení přístupů štíhlé výroby se zaměřením na produktivitu práce 

  Vavrík, Michal
  Bakalárska práca sa zameriava na zavedenie prístupov štíhlej výroby do konkrétneho výrobného úkolu vo vybranej spoločnosti. Stanovuje základné požiadavky na prvky štíhlej výroby a analyzuje konkrétny súčasný výrobný úkol. ...