Now showing items 1-16 of 16

 • Aerodynamické vlastnosti leteckých profilů 

  Foltýn, Pavel
  Tato bakalářská práce popisuje vliv geometrických charakteristik leteckého profilu na jeho aerodynamické vlastnosti. V první části práce je definován letecký profil, jsou zde popsány jeho geometrické charakteristiky, vznik ...
 • Analýza stability kovových výztužných profilů při tlakovém zatížení pomocí metody konečných prvků 

  Hála, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá ztrátou stability kovového výztužného profilu. První část zahrnuje rešerši vybraných analytických metod. Další část se zabývá numerickým řešení, včetně tvorby vhodného výpočtového modelu a ...
 • Bazénová hala v Ostravě 

  Ševčíková, Lenka
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení bazénové haly v Ostravě. Hala se skládá ze dvou částí – bazén a jeho příslušenství. Konstrukce je obdélníkového půdorysu o rozměrech 30x47,4m a 15x45m. Budou navrhnuty tři různé ...
 • Integrace výpočtového programu XFOIL v prostřední MATLAB 

  Křižák, Michal
  Práce se zabývá programem, který je schopný spouštět a řídit XFOIL z prostředí MATLABu. Tento program je zaměřen hlavně na hormadné zpracování dat a vykreslení výsledků z výpočtu XFOILu do grafů. Práce se také zabývá ...
 • Konstrukční návrh válcovací tratě ohebných jednokomorových trubek 

  Maštera, Lukáš
  Práce je dílem studenta bakalářského studia Strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a obecně pojednává o základních problematikách spojených s konstrukčním návrhem tvářecího stroje pro výrobu ohebných ...
 • Materiály a tvary kolejnic v kolejové dopravě 

  Svobodová, Anežka
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou volby kolejnicových materiálů a profilů. Cílem je podat ucelený přehled o stávající situaci v České republice a některých zahraničních státech. První část práce je věnována ...
 • Model přepravníku beden 

  Sodomka, Petr
  Tato bakalářská práce se v první části věnuje návrhu modelu pásového dopravníku beden. Následující část obsahuje soupis všech komponent použitých pro stavbu modelu. Vlastní realizace modelu po mechanické i elektrické stránce ...
 • Optimalizace zadního křídla závodního vozu 

  Feldová, Petra
  Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci zadního přítlačného křídla sportovního vozu s využitím open-source softwarů. Práce je věnována optimalizaci 2D profilu zadního křídla vozu. Jako prostředí pro optimalizaci ...
 • Posouzení kapacity koryta Vraženského potoka v úseku km 2,0 až km 4,0 

  Hrabovský, Michal
  Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity Vraženského potoka v intravilánu obce Vražné. Řešený úsek se nachází v úseku ř. km 2,000-4,000. Jedná se o přirozenou meandrující vodoteč. V práci je posouzena kapacita koryta ...
 • Prodloužení životnosti letounů ZLIN Z 126 a 226 

  Jančář, Milan
  Diplomová práce pojednává o možnostech prodloužení životnosti letounů ZLIN Z 126 a 226, které jsou i přes své stáří a dávno ukončenou výrobu stále oblíbené a rozšířené nejen v České republice. Se stářím těchto strojů souvisí ...
 • Sportovní hala v Bystřici pod Hostýnem 

  Milich, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a statické posouzení nosné konstrukce Sportovní haly v Bystřici pod Hostýnem. Hlavní nosný systém haly o půdorysných rozměrech 28 x 43,4 m je tvořen ocelovými rámy z válcovaných ...
 • Technologie ohýbání ocelového profilu 

  Kameník, Tomáš
  KAMENÍK Tomáš: Technologie ohýbání ocelového profilu Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M-STG Strojírenské technologie předkládá návrh technologie ohýbání ocelového profilu z materiálu S235JRG2. Ohyb ...
 • Válcování profilů 

  Sigmund, Lukáš
  Práce se zabývá popisem technologie výroby profilů válcováním za tepla. Definuje podmínky, které se musí při válcování splnit, aby se samotný proces uskutečnil. Dále je popsán postup výroby konkrétního speciálního profilu, ...
 • Výroba dílců zakružováním 

  Kunc, Vítězslav
  Projekt je vypracovaný v rámci bakalářského studia Strojního inženýrství předkládá přehled moderních metod zakružování. V literární studii jsou zhodnoceny jednotlivé moderní metody, stroje používané při výrobě zakružovaných ...
 • Výroba válcovaného profilu a její ověření pomocí numerické simulace 

  Sigmund, Lukáš
  Práce se zabývá technologií výroby profilů válcováním za tepla, přičemž předkládá kompletní souhrn podmínek a principů tohoto procesu. Dále je popsán systém návrhu kalibrace řešeného profilu, jehož správnost je následně ...
 • Vývoj a vlastnosti bezocasých letadel 

  Prokop, Vít
  Tato bakalářská práce na téma Vývoj a vlastnosti bezocasých letadel je rozdělena na dvě části. V první části se bude zabývat otázkami řiditelnosti a stability letadel. Druhá část potom bude obsahovat přehled významnějších ...