Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza společnosti Lázně Darkov, a.s. pomocí časových řad 

  Plhal, David
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením firmy Lázně Darkov, a.s. Téma je zaměřeno na ekonomickou situaci podniku, zhodnocení jednotlivých ukazatelů a jejich posouzení. Téma jsem si vybral, jelikož mě zaujal vývoj ...
 • Finanční analýza sportovního klubu - Zbrojovka Brno 

  Fila, Vít
  Bakalářská práce „Finanční analýza sportovního klubu – Zbrojovka Brno“ je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou zobrazena teoretická východiska pro řešení praktické části. Druhá část popisuje klub Zbrojovka Brno. ...
 • Hodnocení finanční situace podnikatelského subjektu 

  Bartáčková, Ivana
  Předmětem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace podnikatelského subjektu. Hodnocení se provádí na základě účetních výkazů společnosti a pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na část teoretickou a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Habas, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá celkovou finanční analýzou firmy Lékárna na Selské s.r.o. v letech 2008 až 2012. Celkově je práce rozdělena na tři hlavní části a to na část teoretickou, část analytickou a část návrhovou. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Žák, Roman
  Bakalářská práce je zaměřena na celkové finanční hodnocení společnosti PMJ team s. r. o. během prvního roku její existence za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě provedených analýz navrhnu změny k vylepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Balada, Matěj
  Tato bakalářská práce je zaměřuje na celkové finanční hodnocení společnosti COSTRUCT A&D, a.s. za období mezi lety 2005 a 2008 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Dále se v této prácí budeme zabývat také informačním ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Černý, Radim
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti za roky 2010 až 2014 a z toho vyplývající návrhy na její zlepšení. Práce obsahuje teoretický rámec, charakteristiku konkrétní společnosti, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Holomková, Lenka
  Tato bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je zaměřena na celkové hodnocení finanční situace firmy Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o. za pomoci ukazatelů finanční analýzy. Na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Opatřilová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku KALÁB – stavební firma, s.r.o. a návrhů na její zlepšení. Společnost se zabývá stavební a developerskou činností. Jedná se známou firmu, která má ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Galita, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybraného podniku pomocí metod finanční analýzy. Vybrána byla společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. První část bakalářské práce obsahuje teoretické informace ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Řihák, Adam
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci zvoleného podniku, identifikovat slabé stránky v této oblasti a na základě provedené analýzy navrhnout opatření, vedoucích ke zlepšení finančního zdraví podniku. Tato ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Polanská, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace vybraného podniku. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část přibližuje základní pojmy a metody finanční analýzy. Druhá část je zaměřena na zhodnocení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Nekoranec, Kamil
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku a návrhem na její zlepšení. Teoretická část je orientovaná na vybrané ukazatele finanční analýzy, za pomocí kterých je v sekundární části vyhodnocena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tůma, Milan
  Bakalářská práce je zaměřená na analyzování finančního stavu společnosti pomocí ukazatelů finanční stability. Výpočet a následné vyhodnocení ukazatelů se provádí z účetních výkazů po sobě jdoucích 5 účetních období. První ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hálová, Kristína
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční hodnocení české strojírenské společnosti v letech 2011-2014 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě této analýzy budou v práci vytvořeny vlastní návrhy na zlepšení stávající ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vymětalová, Simona
  Hlavním záměrem bakalářské práce je prostřednictvím finanční analýzy zhodnotit finanční situaci zvoleného podniku a ze zjištěných výsledků navrhnout opatření ke zlepšení stávající situace. K analýze jsou využity elementární ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ligasová, Michaela
  Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti Nové Vinařství, a.s. a na návrhy na její zlepšení za období 2013–2017. V první polovině práce bude zpracována teoretická část, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Lacková, Ivana
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Pasohlávská rekreační s.r.o. Práce je rozdělena na tři části. První část se zabývá teoretickými poznatky o vybraných ukazatelích finanční ...
 • Hodnocení finanční situace v podniku 

  Hadač, Marek
  Bakalářská práce Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení hodnotí finanční situaci podniku Hadač a Zapletal, s.r.o. v období let 2006 – 2009 pomocí vybraných základních metod finanční analýzy. V teoretické ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Kalvodová, Tereza
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení‘‘ je zaměřena na základě povinných účetních výkazů vybrané firmy v letech 2013 – ...