Now showing items 1-14 of 14

 • Finanční a ekonomická strategie společnosti 

  Jelínková, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční a ekonomické situace společnosti prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Předkládá možné návrhy a opatření vedoucí ke zlepšení finanční strategie společnosti.
 • Finanční hodnocení podniku a návrhy na zlepšení 

  Feldbabelová, Irina
  Diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví konkrétní firmy. Úvodní část popisuje teoretická východiska zpracování finanční analýzy, navazuje představení společnosti. S využitím metod finanční analýzy je zhodnocena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Koplíková, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku G-mont s.r.o. s využitím účetních výkazů z let 2010 – 2013. V teoretické části je vymezena charakteristika finanční analýzy, jednotlivé ukazatele a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Frolek, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku za období 2006 - 2010 za využití elementárních metod finanční analýzy. V úvodní části jsou uvedeny teoretické poznatky, na kterých je postavena část ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kynická, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace společnosti, podnikající v oblasti zpracovatelského průmyslu. Posouzení je provedeno pomocí elementárních metod finanční analýzy. Na základě jejích výsledků jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dundáčková, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace konkrétní společnosti. V první části práce je nastíněn profil společnosti a provedena základní analýza vnitřních a vnějších vlivů působících na danou společnost. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sedláčková, Lucie
  Cílem diplomové práce je kompletní zhodnocení finanční situace společnosti v letech 2005 až 2009 na základě vybraných metod finanční analýzy. Dále je práce zaměřena na návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Malinová, Lenka
  Diplomová práce se věnuje hodnocení finanční situace společnosti Geoindustrie s.r.o. v letech 2006 – 2009. Za použití vybraných metod finanční analýzy hodnotí finanční zdraví společnosti a na jejich základě formuluje možné ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. 

  Pelámek, Martin
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti KLIKA - BP, s.r.o. v období let 2003 – 2006 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sedláček, Miloš
  Bakalářská práce se zabývá navržením seriózního podnikatelského záměru týkajícího se rozvoje společnosti ABC s.r.o., která působí na trhu jako obchodní firma specializující se na distribuci zdravotnických pomůcek pro ...
 • Posouzení podniku na základě účetní závěrky 

  Kobida, Mário
  Cílem bakalářské práce je posouzení společnosti na základě účetní závěrky. Bakalářská práce je rozdělená na dvě části. První část je zaměřená na výtah legislativních norem a předpisů souvisejících s danou problematikou a ...
 • Posouzení účetní závěrky společnosti s ručením omezeným 

  Teinerová, Ivana
  Bakalářská práce pojednává o posouzení účetní závěrky společnosti s ručením omezeným. Vychází z účetní závěrky firmy M + J – školní jídelna, s.r.o. za rok 2007. První část je zaměřená na výtah legislativních požadavků ...
 • Řízení finanční výkonnosti podniku 

  Račková, Lucia
  Bakalárska práca ,,Riadenie finančnej výkonnosti podniku“ prezentuje finančnú analýzu podniku PRIEMSTAV STAVEBNÁ a. s., Nováky. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku finančnej analýzy a výpočet vhodných finančných ...
 • Validace odvětvových průměrů 

  Olšáková, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti a porovnává výsledky s oborovými průměry. V první části je popsána teorie důležitá pro znalost finanční analýzy, dále je stručně charakterizovaná vybraná ...