Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza nákladů stavební zakázky 

  Rudecká, Soňa
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rozpočtových nákladů a nákladů skutečně vynaložených na rekonstrukci dvoupodlažního rodinného domu v Brně. Cílem práce je analýza nákladů a sestavení návodu pro postup provedení ...
 • Ekonomické a finanční zhodnocení developerského projektu 

  Švára, Karel
  Práce se zabývá vyhodnocením ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti skutečného developerského projektu. Teoretická část je věnována charakteristice pojmu investice, popisuje její druhy a strategie, typy ...
 • Finanční hodnocení podniku 

  Ředinová, Tereza
  Bakalářská práce na téma: "Finanční hodnocení podniku" je rozdělena do dvou částí. V první části je teoreticky vymezena finanční analýza, její uživatelé, zdroje a vybrané bonitní a bankrotní modely. Druhá část je zaměřena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Voigt, Jakub
  Tato práce se zabývá finanční analýzou společnosti VINCENTKA a.s. V první řadě je objasněno teoretické pozadí, poté následuje část praktická, která obsahuje charakteristiku analyzované společnosti a výpočty ukazatelů. ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Baluchová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku ELMATSERVIS s.r.o. Nejprve bude popsána teoretická část, kde budou uvedeny základní pojmy, vzorce a postupy týkající se finančního zdraví podniku. Dále bude zpracována ...
 • Návrh optimalizace daňové povinnosti DPPO v roce 2008 

  Hodinková, Monika
  Tato bakalářská práce slouží pro vytvoření si lepší představy o dopadech daňové reformy, která vstoupila v platnost od 1.1.2008 a jejím hlavním cílem je nalezení optimálního poměru výplaty mzdy a zisku ve prospěch jednatele ...
 • Podnikatelský záměr - založení fitness centra StrongLife 

  Čupr, Tomáš
  Diplomová práce analyzuje současný stav na poli fitness center a následným zhotovením podnikatelského plánu pro zavedení nového fitness centra na trh. Na základě výzkumů a analýz také volí vhodné strategie a nástroje tak, ...
 • Podnikatelský záměr obce v oblasti bytové výstavby 

  Jelínková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí panelového bytového domu v městské části Brno-jih. Tato práce se zaměřuje na zhodnocení ekonomické efektivnosti tohoto projektu za použití dvou způsobů financování. Soustředí se ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Pšurný, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na podnikatelský záměr budoucího rozvoje společnosti MESIT Fimes a. s. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretické východisko práce a praktickou část. Teoretická část má sloužit jako ...
 • Reálně opodstatněné snížení nákladů v nákladové ceně nabídky do veřejné obchodní soutěže 

  Turková, Jiřina
  Diplomová práce „Reálně opodstatněné snížení nákladů v nákladové ceně nabídky do veřejné obchodní soutěže“ je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou veřejných zakázek, ...
 • Reporting v podmínkách vybrané firmy 

  Burešová, Veronika
  Ve své diplomové práci se zabývám problematikou výkaznictví oblastních zástupců ve firmě GEOMAT s. r. o. Na základě zjištěných skutečností navrhnu reporty výnosů, které umožní vyhodnocovat efektivnost každého oblastního zástupce.
 • Rozdíl mezi předběžnou a výslednou cenou stavební zakázky 

  Zatloukal, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání předběžné ceny rekonstrukce stavebního objektu a výsledné ceny po jejím dokončení. V teoretické části se zabývám veřejnými zakázkami, tvorbou cen a podobou rozpočtů. V praktické ...
 • Využívání kreativního účetnictví vybranou obchodní korporací 

  Hýblová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou kreativního účetnictví ve vybrané obchodní korporaci. Nejprve jsou vymezeny veškeré teoretické podklady, následně je provedena analýza vybraných účetních případů za rok 2016, ...