Now showing items 1-9 of 9

 • ABB RobotStudio - vzorové příklady v C# 

  Mittaš, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá programovaním pohybov robota od spoločnosti ABB v jazyku C#. Cieľom je ukázať aj netradičné spôsoby použitia jazyka C#. V úvode sú v krátkosti popísané prostriedky programovania a simulácie ...
 • Deskripce vyvrtávacích strojů 

  Legutký, Lukáš
  Táto práca sa zameriava na deskripciu vyvrtávacích strojov. Podstatou je popísať stroje a ich konštrukciu s vyvíjajúcimi sa možnosťami obrábania modernej doby. Predstaviť firmy, ktoré majú silné postavenie na trhu a priblížiť ...
 • Laboratorní přípravek s mikrokontrolérem 

  Vozár, Viliam
  Predkladaná práca sa zaoberá návrhom, realizáciou a testovaním výukovej dosky pre mikrokontrolér PIC24FJ, ktorá je schopná demonštrovať takmer všetky možnosti použitého mikrokontroléra. Základný návrh je vo forme blokovej ...
 • Návrh a tvorba softwarové aplikace 

  Rybanská, Zdenka
  Táto diplomovaná práca sa zaoberá návrhom a tvorbou softvérovej aplikácie v konkrétnom podniku. Aplikácia je vytvorená pre potreby IT oddelenia a slúži na zjednodušenie a zefektívnenie procesov súvisiacich s užívateľskými ...
 • Návrh a vývoj VBA aplikace pro skladovou evidenci a fakturace 

  Dugas, Adrián
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh a vývoj aplikácie ktorá slúži na vytváranie faktúr, dodacích listov a sledovanie evidencie faktúr, evidencie distributorov a skladovej evidencie. Okrem teoretickej časti, táto ...
 • Návrh docházkového systému pro platformu iOS 

  Kovalčík, Andrej
  Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť aplikáciu pre platformu iOS, ktorá bude riešiť zastaralý dochádzkový systém za pomoci moderných prvkov. Hlavným cieľom práce bude vyriešiť zaznamenávanie dochádzky do aplikácie ...
 • Návrh nabídkového diagramu řady čerpadel 

  Šály, Peter
  Diplomová práca opisuje ako v teoretickej, tak aj praktickej časti postup pri vytváraní interaktívneho počítačového softvéru pre spoločnosť ISH&MSA Čerpadla a.s. Ide o ponukový diagram rady odstredivých čerpadiel, ktorý ...
 • Podpora v rozhodovacích procesech použitím analýzy časových řad 

  Koláček, Jozef
  Diplomová práca stanovuje vlastnosti aplikácie, ako podporného nástroju v rozhodovacích procesoch, vhodnej k automatizácii výpočtov analýzy časových rád. Popisuje riešenie, vytvorené na základe stanovených kritérií. Ukazuje ...
 • Zvýšení efektivity služeb pomocí VBA pro firmu Peter Putirka 

  Drgonec, Igor
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením komplexnej aplikácie pozostávajúcej z menších podaplikácii pre firmu Peter Putirka, konkrétne pre obchod Farby - Laky. Bolo použité programovanie vo VBA – visual basic for applications. ...