Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza ekonomického rizika veřejného investičního projektu 

  Khaliliya, Shirin
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu ekonomického rizika veřejného investičního projektu. V teoretické části jsou popsány ukazatele ekonomické efektivnosti investic a analýza rizika. Praktická část je zaměřená na ekonomické ...
 • Analýza obecního rozpočtu a návrh investičního záměru 

  Valachová, Tereza
  Tato bakalářská práce definuje obec z hlediska zákona, popisuje obecní rozpočet a jeho charakteristiku, místní rozpočet, jeho dělení a strukturu, popisuje rozpočtový výhled, rozpočtový proces a jeho jednotlivé fáze. Řeší ...
 • Ekonomické hodnocení investice z pohledu veřejného investora 

  Křemečková, Denisa
  Předmětem této bakalářské práce je ekonomické posouzení veřejného investičního projektu. V teoretické části je vymezena problematika veřejného investičního sektoru, dále je zde popsána studie proveditelnosti, ukazatele ...
 • Finanční a ekonomické hodnocení projektů silniční infrastruktury 

  Truhlíková, Monika
  Diplomová práce se zaobírá finanční a ekonomickou analýzou projektu silniční infrastruktury. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z oblasti veřejných investic. Dále popisuje metody hodnocení veřejných ...
 • Finanční zajištění veřejného investičního projektu 

  Bartošová, Hana
  V diplomové práci je popsáno finanční zajištění veřejného investičního projektu. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů z oblasti veřejných projektů. Dále jsou popsány způsoby, kterými je možné veřejné ...
 • Hodnocení efektivnosti a rizik investičního záměru realizovaného soukromým investorem 

  Glocová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti a rizik investičního záměru realizovaného soukromým investorem. Zásadou pro zpracování diplomové práce je: vymezit problematiku stavebních investic, hodnocení efektivnosti ...
 • Jištění rizik stavebního díla v předinvestiční fázi 

  Jandová, Hana
  Diplomová práce se zabývá vytipováním a následně jištěním rizik projektu zpevňování polních cest katastrálního území Říčky. Teoretická část obecně pojednává o projektu, riziku samotném, riziku vyskytujícím se v předinvestiční ...
 • Jištění rizik stavebního díla v předinvestiční fázi 

  Dusilová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá vytipováním a poté jištěním rizik projektu rodinného domu ve Velkém Oseku. Teoretická část obecně pojednává o projektu, samotném riziku a riziku vyskytujícím se v předinvestiční fázi projektu ...
 • Návrh optimalizace administrativy přijatých faktur 

  Poláchová, Jana
  Tato práce má za cíl navrhnout zvýšení konkurenceschopnosti poradenské společnosti nabízející účetní, daňové a organizační poradenství, a to rozšířením spektra nabízených produktů o administrativu přijatých faktur svých ...
 • Návrh plánu pro řízení projektu v obci 

  Marečková, Soňa
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh plánu pro řízení projektu v obci Sobůlky. Shrnuje teoretické poznatky podle standardu IPMA a aplikuje je v návrhové části. Obsahuje dotazníkové šetření provedené v obci a následnou ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Truhlíková, Monika
  Bakalářská práce se věnuje tématu Organizace projektu výstavby. Teoretická část se zaměřuje na objasnění základních pojmů z oblasti projektového řízení, popisuje životní cyklus projektu, časové plánování projektu a závěr ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Javořík, Erik
  Tématem této bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. První, teoretická část pojednává o základních pojmech a metodách projektového řízení. Druhá, praktická část se podrobně zabývá analýzou energetické výhodnosti ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Maděřič, Michal
  Tématem bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Teoretická část se věnuje vysvětlení základních pojmů a vybraných metod, které jsou používány v projektovém řízení. Praktická část se zabývá organizací projektu ...
 • Organizace zakázky ve stavebním podniku 

  Štrbavý, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je popsání průběhu organizace konkrétní zakázky ve stavebním podniku. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na popis základních pojmů a problematiku projektového řízení. Praktická ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Boudná, Helena
  Bakalářská práce se věnuje problematice systému plánování projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami plánování průběhu projektu výstavby ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Kočíbová, Markéta
  Práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů v oblasti plánování, rozdělení druhů plánování projektu a na techniky a metody využívané v současné době. Cílem bakalářské práce je se obeznámit s konkrétními nástroji ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Jedlička, Jan
  Bakalářská práce popisuje základní pojmy a principy plánování průběhu projektu výstavby. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami a postupy plánování průběhu projektu výstavby a schopnosti jejich aplikace na ...
 • Posouzení efektivnosti a rizik projektu realizovaného obcí 

  Křemečková, Denisa
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti a rizik projektu realizovaného obcí. V teoretické části je vymezena problematika stavebních investic, veřejného projektu, dále jsou zde popsány ukazatele ekonomické ...
 • Projektový management 

  Kollmann, Ladislav
  Diplomová práca sa zaoberá témou Projektového manažmentu. V teoretickej časti je spracovaná literárna rešerš k danej problematike. Praktická časť analyzuje súčasný stav vedenia projektov vo firme ZETOR TRACTORS a.s. Na ...
 • Předcházení krizí při řízení stavebních projektů 

  Skalický, Martin
  Disertační práce je zaměřena na předcházení krizí při řízení stavebních projektů. Práce se zabývá procesem řízení rizik, metodikami řízení rizik dle norem, organizací a publikací autorů. Podrobně jsou v práci popsány metody ...