Now showing items 1-15 of 15

 • Implementace ERP systému s využitím projektové metodiky PRINCE2 

  Skálová, Terézia
  Diplomová práca sa zaoberá metodikou PRINCE2, ktorá bola vyvinutá na základe potrieb britskej vlády pre riadenie projektov a následne je aplikovaná na potreby súkromnej firmy so sídlom v Českej republike. Popísané sú ...
 • Informační systém projekční kanceláře 

  Bačík, Zdenko
  Cieľom mojej práce je zhotoviť informačný systém v prostredí internetu, kde bude užívateľom umožnené spravovať projekty. Pomocou získaných teoretických a praktických znalosti som pre túto oblasť navrhol jednoduchý informačný ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v obci 

  Dykast, Lukáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh projektu na rekonstrukci náměstí v obci Dolní Věstonice, jež bude mít kladný vliv na podporu turistického ruchu a místního rozvoje. Při sestavení projektu je využito metodiky ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Knotková, Sabina
  Diplomová práce se zaměřuje na praktické využití metod a nástrojů projektového managementu ve vybrané společnosti. V úvodní části této práce jsou popsány teoretické poznatky dané problematiky, které zahrnují fázi ...
 • Projektový manažér a manažérske rozhodovanie 

  Hrablik Chovanová, Henrieta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-06)
  The purpose of the article is to clarify the importance of the role of project manager in the business and the importance of decisions made within their work-project management. Methods which have been used to develop the ...
 • Řízení projektu otevírání zahraničních poboček 

  Merta, Michael
  Diplomová práce se zaměřuje na projektové řízení otevření pobočky ve Velké Británii rostoucí obchodní firmy. Specifikuje, jakým způsobem by se měla společnost naučit řídit projekty tohoto typu, aby se vyvarovala opakování ...
 • Řízení stavební zakázky zadavatelem 

  Vaculová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá řízením stavební zakázky zadavatelem. Seznamuje se stavební zakázkou jako projektem a popisuje jeho organizaci, přípravu a realizaci. Zachycuje všechny faktory ovlivňující průběh řízení stavební ...
 • Studie optimalizace výrobních procesů 

  Holík, Lukáš
  Diplomová práce nesoucí název: „Studie optimalizace výrobních procesů“ je zaměřena na optimalizaci materiálových toků plynoucích do výroby. Nejdříve se zaměříme na teoretické přístupy, které ovlivňují danou problematiku a ...
 • Štíhlý projektový management 

  Vrba, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma štíhlého projektového managementu. Je rozdělena do čtyř hlavních částí. První je věnována obecným zásadám projektového managementu. Druhá se zabývá výčtem a stručným popisem ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Knotková, Sabina
  Bakalářská práce se zabývá projektovým managementem ve vybrané společnosti a následné implementaci zvolených metod a nástrojů, které hodnotí projekt z hlediska jeho předprojektové, projektové a poprojektové fáze. Do obsahu ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Kubková, Alexandra
  Diplomová práca je zameraná na využitie projektového managementu v spoločnosti ABC s.r.o., na základe uskutočnenej analýzy aktuálneho stavu  spoločnosti. Práca využíva teoretické znalosti z oblasti projektového managementu ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Hoang, Dieu Linh
  Bakalářská práce pojednává o problematice projektového managementu při tvorbě nové služby pro vybranou společnost. Služba bude sloužit zákazníkům a usnadňovat práci zaměstnancům s využitím teoretických poznatků, metod a ...
 • Využití nástrojů projektového managementu ve vybrané organizaci 

  Mléčková, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku projektového managementu. Cílem je vytvoření návrhu dobročinné akce pro vybranou organizaci a současně tak vytvořit fungující předlohu, kterou lze použít pro jakoukoliv událost ...
 • Zavedení projektové kultury do firmy MoroSystems 

  Chudý, Michal
  Diplomová práce se zabývá popisem řízení jednotlivých životních fází projektu Zavedení projektové kultury ve společnosti MoroSystems, s.r.o. z pohledu projektového manažera. Práce vyčerpávajícím způsobem popisuje projekt ...
 • Zpracování nabídky do veřejné obchodní soutěže stavebním podnikem 

  Kráčmarová, Martina
  Abstrakt Předmětem diplomové práce je „Zpracování nabídky do veřejné obchodní soutěže stavebním podnikem“ v teoretické i praktické rovině. V teoretické části stručně vymezuji pojmy související s výběrem a vypracováním ...