Now showing items 1-20 of 26

 • Cermety 

  Medůsek, Milan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na cermety, které patří mezi nástrojové materiály. Na začátku práce je přehled, rozdělení a popis základních materiálů pro řezné nástroje. Následuje hlavní část, která se podrobněji zabývá ...
 • Cermety 

  Hanousek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá cermety jako nástrojovým materiálem. V první části práce je uveden základní přehled nástrojových materiálů. Druhá část je zaměřena na druhy, výrobu a vlastnosti cermetů. Ve třetí části je ...
 • Cermety a jejich efektivní využití 

  Hanousek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá cermety jako nástrojovým materiálem. V úvodní části práce jsou uvedeny druhy, výroba, značení a vlastnosti cermetů. V hlavní části jsou pak představeny cermety v sortimentu výroby nejvýznamnějších ...
 • Cílená příprava kompozitu na bázi PP + anorganické mikro resp. nano anorganické plnivo s různou adhezní mezivrstvou. 

  Dombková, Julie
  Diplomová práce se zabývá studiem kompozitu PP a částicového plnivo, konkrétně jako částicové plnivo byl použit komerčně dostupný CaCO3 (SOCAL 31). Cílem práce bylo nalezení nových postupů a technologií povrchové úpravy ...
 • Druhy cen na trhu s nemovitostmi 

  Beránková, Martina
  Cílem mé diplomové práce je nastínit problematiku zjištění cen a rozdílů mezi cenami na trhu s nemovitostmi, a také ujasnit základní pojmy z oblasti oceňování nemovitosti a trhu s nemovitostmi. V úvodu práce definuji ...
 • Hodnocení vlastností vápenných malt 

  Babíková, Barbora
  Práca sa zaoberá hodnotením vlastností vápenných mált a ich následného využitia v oblasti reštaurátorstva a zachovávania historických pamiatok. Cieľom tejto práce je zostaviť hodnotiaci rad rôznych typov vápenných mált na ...
 • Komparativní určení hodnoty nemovitosti podle požadavku zadavatele 

  Waldhansová, Jana
  Cílem této práce je určení hodnoty vybrané nemovitosti pomocí obecně známých metod oceňování. Jako konkrétní případ způsobu určení hodnoty nemovitosti podle požadavku zadavatele je stanovení odhadu předpokládané obvyklé ...
 • Kyselina hyaluronová a možnosti jejího využití 

  Maivaldová, Iva
  Tato bakalářská práce prezentuje současné znalosti z výzkumu kyseliny hyaluronové, popisuje její fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti stejně jako hlavní možnosti jejího využití jak v lékařství tak v kosmetice. Kyselina ...
 • Měření vlastností buněk kultivovaných v hydrogelu 

  Belák, Daniel
  Hlavným motívom tejto práce je predstavenie spôsobov pestovania buniek v kultivačnom médiu-hydrogéli. Témou ďalšej časti je zoznámenie sa s problematikou spracovania snímok zostrojených pomocou mikroskopu a kamery v svetlom ...
 • Nástroj pro ladění post-mortem 

  Kapičák, Peter
  Cieľom tejto práce je kontrolovať užívateľom špecifikované vlastnosti nad stopou programu alebo nad log súborom, ktoré by mal program spĺňať alebo naopak, ktoré by nemal spĺňať. Vlastnosti a ich opis sú základom nástroja ...
 • Návrh komunikační strategie nové pobočky realitní kanceláře 

  Wagner, Miroslav
  Diplomová práca rieši návrh vhodnej komunikačnej stratégie pre novú pobočku už existujúcej realitnej kancelárie. Poznatky z odbornej literatúry, ktorými sa zaoberá teoretická časť práce predstavujú nevyhnutný základ pre ...
 • Nepovlakované slinuté karbidy 

  Pavlovský, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá nepovlakovanými slinutými karbidy, které se používají pro výrobu řezných nástrojů. V první kapitole je uveden přehled nejpoužívanějších nástrojových materiálů. Ve druhé kapitole je uvedeno ...
 • Nepovlakované slinuté karbidy 

  Benešovský, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá nepovlakovanými slinutými karbidy užívanými k výrobě řezných nástrojů. První část práce obsahuje rozdělení a stručnou charakteristiku materiálů určených k výrobě řezných nástrojů. Druhá část ...
 • Oceli na nástroje 

  Bíza, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá ocelemi, které se používají na výrobu pracovních nástrojů. První část je zaměřena na rozdělení a charakteristiku materiálů užívaných na výrobu nástrojů. Druhá část práce se zabývá rozdělením ...
 • Povlakované slinuté karbidy 

  Berka, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá povlakovanými slinutými karbidy, které se využívají pro výrobu řezných nástrojů. V první části jsou uvedeny a popsány základní řezné materiály. Druhá, nejobsáhlejší, část je zaměřena už pouze ...
 • Povlakované slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

  Pavlovský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá povlakovanými slinutými karbidy, které se používají pro výrobu řezných nástrojů. V úvodní části je uveden přehled nejpoužívanějších nástrojových materiálů. Hlavní část práce je zaměřena na ...
 • Složení komunálních odpadů 

  Straka, David
  Tato bakalářská práce se zabývá složením komunálního a směsného komunálního odpadu. Úvod rešeršní části práce se věnuje rozboru složení a vlastnostem odpadu. V další části je odpad považován jako palivo a je porovnán s ...
 • Studium vlastností laserových svarů hliníkové slitiny třídy 5000 

  Černohous, Filip
  V práci se řešily vlastnosti laserových svarů hliníku třídy 5000. Tyto slitiny se vyznačují nízkou pevností a dobrou korozní odolností. Vytvořilo se několik vzorových svarů na Yb- YAG optickém laseru, které se podrobily ...
 • Studium vlastností plniv do kompozitů s požadavkem na vysokou teplotní odolnost 

  Vovesný, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na chování přírodního i umělého kameniva a jejich chování v polymer – cementových kompozitech při působení vysokých teplot. V teoretické části byly popsány procesy, které probíhají v kamenivu a ...
 • Studium vlivu procesních parametrů na vlastnosti svaru feritické korozivzdorné oceli při laserovém svařování s rozmítáním svazku 

  Křepela, Petr
  Tato práce měla za cíl provést experiment, který měl posoudit vliv jednotlivých svařovacích parametrů při metodě svařování laserem s rozmítáním svazku na zhotovený svar, resp. svary. Svařovaným materiálem byla feritická ...