Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití areálu na ulici Veveří v Brně 

  Odehnal, Michal
  Diplomová práce se zabývá metodou analýzy nejvyššího a nejlepšího využití majetku, označovanou jako HABU.Práce se dá pomyslně rozdělit na dvě části (část teoretickou a část praktickou). Teoretická část vysvětluje základní ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu v bývalém skladovacím areálu v Brně 

  Bíza, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou nejvyššího a nejlepšího využití majetku (HABU). Nejprve jsou v práci rozebrány současné platné právní předpisy, teoretické pojmy a postupy z oblasti oceňování nemovitostí. Následně je ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití rodinného domu v Červeném Kostelci 

  Mertlíková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá analýzou nejvyššího a nejlepšího využití (HABU). V teoretické části nalezneme popis čtyř základních kritérií, ze kterých se analýza skládá. Jedná se o tato kritéria: dodržování právních předpisů, ...
 • Analýza vlivu rekonstrukce na obvyklou cenu rodinného domu v Kyjově 

  Kouřilová, Vendula
  Úkolem této diplomové práce je zjistit, jaký má vliv přestavba a modernizace na obvyklou cenu rodinného domu. Pro ocenění jsem si zvolila objekt, ve kterém jsem vyrůstala a který tedy dobře znám. Rodinný dům se nachází v ...
 • K použité míře kapitalizace při výnosovém oceňování nemovitých věcí 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-01)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvek autora, zabývající se stanovením hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby, vysvětlením vstupních veličin a metod ocenění, včetně obecného postupu při ocenění výnosovém. V nyní ...
 • Kalkulace pojistné částky při pojišťování staveb 

  Stejskal, Pavel
  Práce se zabývá problematikou stanovení pojistné částky při pojištění rodinných domů. Pro tyto účely jsou použity tři postupy oceňování nemovitostí. Tyto postupy jsou porovnány s metodikami pojišťoven. Použité metody jsou ...
 • Ke stanovení hodnoty práva stavby – část II: Problém hodnoty stavby 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvky autora k problematice ocenění práva stavby, jež byly uveřejněny v předchozích číslech časopisu Soudní inženýrství. Příspěvky se zabývaly mírou kapitalizace, stanovením hodnoty ...
 • Ke stanovení hodnoty práva stavby – část III 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvky autora, jež byly uveřejněny v předchozích číslech časopisu Soudní inženýrství. Příspěvky se zabývaly mírou kapitalizace, stanovením hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby, ...
 • Modelování návrhu stavebního díla 

  Boháčová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá vytvořením modelu stavebního díla. Model bude obsahovat technické, cenové a nákladové informace o stavebním objektu. Modelovým objektem je rodinný dům. Práce je složena z teoretické části, která ...
 • Oceňování dlouhodobého hmotného majetku podle Českých účetních standardů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

  Konupková, Lucie
  Zaměřením bakalářské práce, která se nazývá „Oceňování dlouhodobého hmotného majetku podle Českých účetních standardů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví“ je analýza obou soustav, jejich vzájemné porovnání a ...
 • Posouzení výhodnosti koupě bytového domu v Řečkovicích 

  Hladík, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice do koupě bytového domu v Brně-Řečkovicích. Vyhodnocení je provedeno na základě vyčíslení všech příjmů a nákladů spojených s dlouhodobým pronájmem bytových jednotek nebo ...
 • Predikce vývoje nemovitostního trhu a statistické metody 

  Tauberová, Darina (Akademické nakladatelství CERM, 2018-02)
  Tématem článku je popis možnosti využití statistických metod v oboru oceňování nemovitých věcí, například při predikování vývoje nemovitostního trhu a hledání relevantních faktorů ovlivňujících jeho vývoj. Pro konkrétní ...
 • Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady projevující se zavlháním 

  Ocásek, Petr
  Diplomová práce „Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady projevující se zavlháním“ pojednává o problematice ocenění nemovitosti a následného prodeje s vadou. V první kapitole je popsáno, co znamená pojem ...
 • Příspěvek ke stanovení hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09)
  Jednou z novinek nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) bylo opětné zavedení práva stavby do českého občanského práva (§ 1240 až § 1256). Vlastník pozemku může pozemek dočasně přenechat jiné osobě, které ...
 • Stanovení hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby – II 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-01)
  Autor zveřejnil v předchozím čísle článek, podrobně pojednávající o metodice ocenění pozemku zatíženého právem stavby. V tomto čísle je současně publikováno pojednání o míře kapitalizace při výnosovém oceňování. Na základě ...
 • Systémové pojetí metody nejvyššího a nejlepšího využití při oceňování nemovitostí 

  Klika, Pavel
  V současné době, kdy v důsledku rozvoje mezinárodního investičního trhu roste vliv legislativy okolních zemí a zejména zemí EU na oceňování majetku, vzniká potřeba sjednotit nejenom oceňovací postupy, ale i jednotlivé ...
 • VZTAH NÁJEMNÉHO A CENY BYTU 

  Stránský, Jiří
  Disertační práce se zaměřuje na aktuálnost problému stanovení obvyklého tržního nájemného bytu na základě tržní ceny bytu. Základním předpokladem práce je získat databázi cen bytů a parametry těchto bytů porovnat co ...
 • Způsoby stanovení ceny obvyklé rodinného domu 

  Hlaváčková, Tereza
  Tato diplomová práce definuje způsoby stanovení ceny obvyklé rodinného domu. K metodám, které vedou ke zjištění obvyklé ceny, patří metoda zjištění věcné hodnoty, metoda srovnávací, metoda zjištění výnosové hodnoty, metoda ...