Now showing items 1-20 of 52

 • Analýza kritických míst v silniční dopravě v okrese Ústí nad Orlicí 

  Suchomel, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je v pěti vybraných lokalitách navrhnout úpravy vedoucí k zvýšení bezpečnosti stávajícího stavu v časové a finanční náročnosti. Problematické lokality se nacházejí v okrese Ústí nad Orlicí. Práce ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Rytina, Daniel
  Bakalářská práse se soustředí na zjištění analýzy spokojenosti zákazníků v oblasti služeb. Konkrétně se pak jedná o služby spojené s mytím vozidel. Tato práce je zpracována ve firmě Auto-Profi a rovněž zahrnuje návrh na ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Bičan, Jan
  Bakalářská práce se týká analýzy spokojenosti zákazníků. Konkrétně se jedná o spokojenost zákazníků firmy AZUB bike s lehokoly této značky. Zároveň na základě zjištěných údajů jde o stanovení návrhů na zvýšení spokojenosti ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Kelarová, Michaela
  Tématem této diplomové práce je Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na její zlepšení. Zaměřuje se na analýzu společnosti youngprimitive a spokojenosti jejich zákazníků. Srovnává a aplikuje teoretická východiska se ...
 • Brněnské brownfields u řeky Svitavy 

  Flössler, Libor
  Diplomová práce BRNĚNSKÉ BROWNFIELDS U ŘEKY SVITAVY. Návrh přestavby a dotvoření části území městské čtvrti Brno - Husovice, na které se nachází brownfield jako je například stará hala bývalé motorárny Zetor. Cílem je ...
 • Informační systém pro Android 

  Máca, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro operační systém Android s dostupným webovým rozhraním. Úvodní část práce se zabývá teoretickými informacemi a informacemi o vývoji aplikací. Praktická ...
 • Manipulátor pro manipulaci s velkonábalem 

  Vokál, Miroslav
  Tato práce se zabývá konstrukcí konkrétního zařízení na manipulaci s velkonábalem, například rolí papíru navinuté na papírové trubici. Je v ní obsažen konstrukční návrh zařízení, kontrolní výpočty konstruk ních uzlů, ...
 • Marketingový plán zavedení nového výrobku na trh 

  Polák, Peter
  Predmetom mojej práce je efektívne zohžadniť východiská pre proces návrhu marketingového plánu zavedenia nového výrobku na trh, čo je spojené s analýzou segmentov trhu a príležitostí v danom odvetví pre konkrétny produkt.
 • Mobilní zařízení pro měření geometrie kol osobního automobilu 

  Tučník, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom mobilného zariadenia na meranie geometrie kolies. V úvodnej časti sú vysvetlené základné požiadavky kladené na ovládatežnosť vozidla, ako aj hlavné parametre potrebné pre správne ...
 • Model HVDC spojky pro laboratorní výuku 

  Mička, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je poskytnout komplexní informace o HVDC vedení a vytvořit laboratorní model HVDC spojky. V první části práce jsou podány informace o jeho kladech, záporech a základní popis jednotlivých částí, ...
 • Model převodu činnosti příspěvkové organizace zřízené obcí na obch. společnost 

  Busta, Karel
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou při přechodu činnosti příspěvkové organizace zřízené obcí na obchodní společnost, v tomto případě na společnost s ručením omezeným. Na základě teoretických poznatků a ...
 • Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Bílovice nad Svitavou 

  Kvapilová, Lucie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na navržení možností, jak lze v obci Bílovice nad Svitavou zlepšit výsledky z odvětví cestovního ruchu. Teoretickou část tvoří vysvětlení odborných výrazů, které souvisí s danou tématikou. ...
 • Návrh a implementace informačního systému 

  Božek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu návrhu informačního systému a jeho následnou implementaci do podniku působícím v oblasti designu komerčních prostor. Úvodní část práce zahrnuje teoretická východiska, která jsou ...
 • Návrh a realizace mikrovlnné směrové odbočnice 

  Nejedlý, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou mikrovlnných směrových odbočnic. V práci jsou prezentovány některé mikrovlnné směrové odbočnice a je proveden rozbor jednotlivých odbočnic. V práci jsou také rozebrány postupy návrhů ...
 • Návrh brzdové soustavy železničního vozu Tagnpps 97m3 pro režim brzdy SS 

  Trubač, Pavel
  V první části práce je popsána brzda nákladních železničních vozů, její princip a ovládání. Samostatné pasáže se věnují popisu brzdy zdržové, čily špalíkové a brzdy kotoučové. V souladu s cíly je zdůvodněno široké rozšíření ...
 • Návrh databáze pro efektivní fungování penzionu 

  Kornelly, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze, který má zefektivnit činnosti probíhající v penzionu Rumburak s.r.o. První část obsahuje teoretická východiska nezbytná pro řešení dané problematiky, následně jsou zanalyzovány ...
 • Návrh databáze pro vybranou společnost 

  Novák, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh databázového systému pro vybranou společnost, který má zefektivnit vnitřní procesy ve společnosti. První část nastiňuje teoretické poznatky týkající se této práce. Dále obsahuje ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Franěk, Jiří
  V práci je zpracována analýza současného stavu IS spolu s definováním požadavků ze strany firmy a zákazníků na řešení. Z výstupů analytické části vychází samotný návrh řešení, který má za úkol zlepšení firemních procesů a ...
 • Návrh informačního systému 

  Navrátil, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému dle požadavků společnosti Agrall servis a.s., která se zabývá poskytováním a zprostředkováním zemědělských služeb. Práce obsahuje teoretické informace ...
 • Návrh konstrukčního řešení automobilového iniciátoru 

  Suchý, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh řešení konstrukce a designu automobilového iniciátoru. Návrh je prováděn s ohledem na požadavek zajištění maximální funkčnosti celého prvku. U volby materiálů a použitých technologií ...