Now showing items 1-12 of 12

 • Kategorizace charakteristických poškození vozidel 

  Obrátilová, Alena
  Diplomová práce se zabývá rozčleněním charakteristických poškození vozidel vznikajících při dopravních nehodách s okolní infrastrukturou pozemních komunikací s konkrétním zaměřením na dopravní nehody se stromy a silničními ...
 • Konstrukční návrh výukových modelů hydraulického okruhu laboratoře 

  Havlát, Michal
  Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební ve Vysokém Mýtě bude v budoucnu budovat hydraulický laboratorní okruh, který bude sloužit především pro výuku studentů hydrauliky a hydrologie. Součástí laboratoře bude ...
 • Napojení JV obchvatu města Jihlavy-křižovatka silnic I/38 a II/523 

  Kozák, Petr
  Předmětem diplomové práce je vyhledávací studie uzlu silnic I/38 a II/523 a dále napojení výhledových tras Velkého městského okruhu (VMO) a Jihovýchodního obchvatu (JVO) města Jihlavy v okrese Jihlava, kraj Vysočina. ...
 • Návrh vodohospodářských opatření v katastrálním území 

  Prokop, Pavel
  Tato diplomová práce se dělí na dvě hlavní části. První částí je rešerše, která popisuje problematiku návrhu vodohospodářských opatření v rámci pozemkových úprav. Druhá část se věnuje návrhu vodohospodářských opatření v ...
 • Ochrana obce proti extravilánové vodě 

  Matějková, Jana
  Diplomová práce se zabývá ve své první části povrchovým odtokem a opatření proti tomuto jevu, které umožňuje ovlivnit hydrologické podmínky v povodí. Jsou zde v krátkosti uvedené metody na ochranu půdy proti povrchovému ...
 • Ochrana obce před extravilánovou vodou 

  Burešová, Erika
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První z nich se zabývá problematikou povrchového odtoku, jeho stanovení, důsledků a opatření pro zmírnění jeho negativních dopadů. Okrajově je v první části zpracována vodní ...
 • Ochrana obce Račice před extravilánovou vodou 

  Hyžák, Aleš
  Diplomová práce se zabývá problematikou extravilánových vod v povodích a jejich nepříznivým dopadem na intravilán obcí. Práce je rozdělena do dvou částí. V první z nich jsou popsány možnosti technických zásahů do povodí, ...
 • Protipovodňová ochrana Hustopeče nad Bečvou 

  Jauernig, Jan
  Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou Hustopečí nad Bečvou. Práce je rozdělena do tří základních částí. V první části jsou popsána data potřebná pro návrh protipovodňových opatření. V druhé části jsou popsány ...
 • Rekonstrukce komunikace II/387 mezi obcemi Nedvědice - Bořínov - Ujčov 

  Čtvrtňáková, Kristýna
  Základem práce je rekonstrukce komunikace II/387 mezi obcemi Nedvědice – Bořínov – Ujčov na pomezí krajů (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina). Předmětem práce je návrh přeložení komunikace do vhodnější stopy a návrh obchvatu ...
 • Studie MÚK silnic R43 s I/43 

  Libichová, Jana
  Diplomová práce se zabývá řešením mimoúrovňové křižovatky na rychlostní silnici R43 se silnicí I/43, v úseku Černá Hora-Svitávka. A dále se zabývá úpravou a optimálním rozmístěním dopravních uzlů souvisejících s touto ...
 • Studie variant nakládání s dešťovými vodami v obci Vendryně 

  Odstrčílek, Jonáš
  Tato diplomová práce se zabývá nakládáním s dešťovými vodami na území obce Vendryně. Po obsahové stránce se jedná o studii s několika variantami řešení. Jednotlivé varianty jsou přizpůsobeny místním podmínkám a následně ...
 • Vyhledávací studie obchvatu města Hustopeče 

  Tomešek, Zdeněk
  Předmětem diplomové práce je vyhledávací studie západního obchvatu města Hustopeče v okrese Břeclav, kraj Jihomoravský. Městem prochází silnice II. třídy číslo 425, na kterou bude obchvat napojen. Obchvat bude řešen jako ...