Now showing items 1-19 of 19

 • Diagnostika a návrh eliminace tepelných mostů budov 

  Bravenec, David
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním stavebních materiálů pro svislé nosné konstrukce staveb, tepelně izolačními materiály a vzájemnými kombinacemi konstrukčních materiálů a izolantů. Dále jsou zde uvedeny možnosti ...
 • Metoda konečných prvků pro úlohy přenosu tepla 

  Čupr, Pavel
  Práce je zaměřena na popis problematiky vedení tepla a jejího praktického využití při posuzování stavebních konstrukcí. Je zde shrnuta teorie vedení tepla, základní principy metody konečných prvků a přehled současných volně ...
 • Náhrada elektroohřevu primárního vzduchu na stendu Biofluid 100 

  Čukat, Stanislav
  Tato práce obsahuje v první části základní rozdělení výměníků, obecné principy a zákonitosti výměny tepla, dále pojednává o jednotlivých typech výměníků tepla používaných především v energetické sektoru jejich konstrukcí. ...
 • Návrh kotle na spoluspalování vysokopecního plynu a koksárenského plynu 

  Machara, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem plynového parního kotle o daných parametrech páry. Jako palivo je použit vysokopecní a koksárenský plyn. V úvodu teto práce jsou nám obě tyto spoluspalované paliva představeny, je proveden ...
 • Návrh tepelného čerpadla pro vytápění RD 

  Panáček, Jaromír
  Bakalářská práce obsahuje průřez návrhu tepelného čerpadla pro rodinný dům.První část práce obsahuje seznámení se základními typy tepelných čerpadel a jejich použití v daných podmínkách. V druhé části následuje popis ...
 • Nepřímotopný ohřev vzduchu 

  Beneš, Josef
  Diplomová práce se zabývá nepřímotopným ohřevem vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách. V teoretické části práce jsou vymezeny jednotlivé druhy výměníků v závislosti na druhu umístění ve vzduchotechnickém systému, na ...
 • Posouzení návratnosti investice do pasivního a standardního rodinného domu 

  Krus, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je posouzení ekonomické investice do pasivní výstavby v porovnání s běžnou výstavbou. V práci je uvedena problematika pasivní výstavby, její charakteristické vlastnosti, rozdělení použitých ...
 • Projekční návrh regeneračního ohříváku napájecí vody teplárny spalující biomasu 

  Hurban, Dominik
  Hlavnou úlohou tejto diplomovej práce je projekčný návrh nízkotlakového regeneračného ohrievača napájacej vody. Bol vykonaný tepelný a hydraulický výpočet tohto zariadenia. Následne je podrobne popísaný spôsob regulácie ...
 • Příprava realizace bytového domu v Brně - Modřicích 

  Růžička, Radek
  Diplomová práce se zabývá spodní a vrchní hrubou stavbou bytového domu. Obsahuje technickou zprávu, širší vztahy dopravních tras, studii realizaci hlavních technologických etap, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh ...
 • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

  Kůdelová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o nezbytném teoretickém základu týkající se především přenosu ...
 • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

  Kůdelová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o přenosu tepla, výměnících tepla a jejich uspořádání. Hlavním ...
 • Snížení energetické náročnosti rodinného domu 

  Ondrák, Adam
  Práce se zabývá problematikou snížení energetické náročnosti rodinného domu, kdy k této problematice přistupuje ve třech krocích. Zaprvé vyšetření tepelných ztrát celého objek-tu pomocí normy ČSN EN 12 831 a termokamery. ...
 • Stavebně-fyzikální posouzení střešní konstrukce 

  Konopík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním konstrukčních řešení provádění tepelných izolací plochých střech z hlediska tepelné techniky. Poukazuje na možná konstrukční řešení z hlediska umístění tepelných izolací v ploché ...
 • Vliv provedení zateplení administrativní budovy na výdaje spojené s jejím provozem 

  Ptáček, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu zateplení administrativní budovy na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. Administrativní budova se nachází na ulici Kloboucká v Brumově-Bylnici. Objekt má dvě nadzemní ...
 • Vliv provedení zateplení bytového domu v Třebíči na výdaje spojené s jeho provozem 

  Sedláček, Jiří
  Diplomová práce řeší posouzení a návrh zateplení bytového domu v Třebíči, na výdaje spojené s jeho provozem. V teoretické části diplomové práce jsou uvedeny důvody pro zateplování budov, požadavky z hlediska energetické ...
 • Vliv provedení zateplení objektu penzionu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. 

  Mach, Stanislav
  Diplomová práce řeší stavbu penzionu a zabývá se posouzením vlivu zateplení na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. Penzion se nachází na ulici Valtická v Mikulově. Objekt má jedno nadzemní podlaží a je založen na ...
 • Vytápění azylového domu 

  Gongolová, Klára
  Ve své bakalářské práci zpracovávám návrh na vytápění a přípravu teplé vody v azylovém domě v Havířově. Jedná se rekonstruovaný zděný dům, který má dvě podlaží. K objektu dále přilehlá kuchyně s dílnou. Ve výpočtové části ...
 • Vytápění RD - tepelná čerpadla 

  Choutka, Petr
  Bakalářská práce obsahuje návrh vytápění rodinného domu a návrh vhodného tepelného zdroje. V první části práce je seznámení se základními druhy topných systémů a typy tepelných čerpadel. Druhá část zahrnuje popis objektu, ...
 • Vytápění školní budovy 

  Holková, Soňa
  Tématem této bakalářské práce je vytápění základní a mateřské školy. Hlavní cílem je návrh otopné soustavy a přípravy teplé vody. Zdrojem tepla je horkovod, na který je budova napojena přes výměník.