Now showing items 1-10 of 10

 • Návrh integrované ochrany území před povodněmi z přívalových srážek v povodí Stříbrného potoka 

  Kolajová, Lucie
  Předmětem diplomové práce je návrh integrované ochrany území před povodněmi z přívalových srážek v katastrálním území Jerlochovice a Fulnek. Zájmová lokalita je vysoce zatížena ztrátou půdy způsobenou přívalovými srážkami. ...
 • Návrh protierozních a protipovodňových opatření v k. ú. Palkovice 

  Ujházy, Adriana
  Diplomová práce se zabývá návrhem protierozních a protipovodňových opatření v katastrálním území Palkovice. Požadavek na zhotovení vzešel od obce Palkovice, kde je vzhledem k situování vesnice, podhůří Beskyd, velmi sklonitý ...
 • Návrh protierozních a vodohospodářských opatření v malém povodí 

  Šebrle, Jiří
  Cílem práce bylo vyhodnocení erozních smyvů a kulminačních průtoků na určeném území v obci Třebařov. Erozní smyv byl určen metodou USLE, kulminační průtok byl vypočten pomocí CN křivek v programu DesQ. Na základě těchto ...
 • Návrh protierozních opatření v malém povodí 

  Prchlíková, Simona
  Cílem bakalářské práce byl návrh protierozní ochrany ve vybraném povodí. Pomocí nástrojů ArcGis byl vytvořen digitální model terénu. Výpočtem v programu ArcGis byl stanoven průměrný roční erozní smyv. Posouzení bylo vyjádřeno ...
 • Návrh protierozních opatření v malém povodí 

  Skalická, Kristýna
  Práce se teoreticky i prakticky zabývá vodní erozí. V teorii jsou popsány její typy, důsledky, hodnocení a způsoby, jakými jí lze předejít nebo ji alespoň snížit. Ve druhé části je proveden výpočet a posouzení vodní eroze ...
 • Návrh vodohospodářských opatření v povodí 

  Hrnčíř, Rudolf
  Práce obsahuje návrh vodohospodářských opatření, které slouží k zachycení přívalových vod, jenž ohrožují intravilán obce Starovice. V práci je posouzena míra erozního smyvu půdy na řešených pozemcích. K posouzení míry ...
 • Posouzení efektivity protipovodňové a protierozní ochrany malých povodí 

  Feltl, Jakub
  Práce se zabývá hodnocením efektivity liniových protierozních a protipovodňových opatření, konkrétně záchytných vsakovacích průlehů. Hlavním přínosem je nová metoda posuzování protipovodňového efektu těchto opatření. ...
 • Studie společných zařízení 

  Mazáčová, Lenka
  Cílem diplomové práce je návrh společného zařízení v západní části katastrálního území obce Vážany. Návrh protierozního opatření, cestní sítě, krajinných prvků a územní systém ekologické stability.
 • Vliv uspořádání krajiny na erozní a odtokové poměry povodí 

  Hájek, Daniel
  Cílem studie je za pomoci digitálního modelu terénu a příslušných vrstev GIS podkladů provést vyhodnocení vlivu uspořádání krajiny na erozní a odtokové poměry daného území. Analýzy erozních a odtokových poměrů byly zpracovány ...
 • Vyhodnocení procesu KPÚ se zaměřením na návrh plánu společných zařízení 

  Šilhan, Vlastimil
  Tématem práce je vytvoření charakteristiky erozních a odtokových poměrů v katastrálním území obcí Pucov, Jinošov a následný návrh protierozních opatření. Rozbor erozních poměrů byl zpracován pomocí nástrojů GIS metodou ...