Now showing items 1-20 of 37

 • Analýza možných opatření pro protipovodňovou ochranu a kalkulace prostředků v podmínkách MČ Brno-sever 

  Walachová, Eva
  Cílem bakalářské práce dle zadání je navrhnout možná protipovodňová opatření v podmínkách městské části Brno - sever, záplavové území Husovice. V bakalářské práci jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti povodní, protipovodňová ...
 • Hydrodynamický model Svitavy a Svratky na území města Brna 

  Račoch, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu povodňové ochrany v tocích a záplavových územích Svitavy (ř. km 0,000 – 2,050) a Svratky (ř. km 26,370 – 33,963) na území města Brna. S použitím spřaženého 1D a 2D ...
 • Návrh malé vodní nádrže s retenčním účinkem v katastrálním území obce Police. 

  Hadaš, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou povodí říčky Loučky. Cílem je posouzení nutnosti doplnění protipovodňových opatření v daném povodí. První část práce se zabývá průzkumem povodí, získáním podkladů k danému ...
 • Návrh opatření proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka 

  Řeháková, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka. Cílem práce je získání informací o odtokových poměrech v povodí a návrh suché nádrže jako protipovodňové opatření. První část ...
 • Návrh PPO na zvolené části toku 

  Rajnoch, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu a následným návrhem protipovodňových opatření na řece Dřevnici v lokalitě Zlín. Zhodnocení proběhlo hydraulickým výpočtem proudění vody s využitím 2D numerického modelu. ...
 • Návrh protipovodňové ochrany na vybrané části toku 

  Filípková, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá hydraulickým posúdením kapacity vodného toku pre povodňové prietoky na rieke Litava v riečnom kilometri 11,505 – 18,315 pomocou programu HEC-RAS 5.0.5, konkrétne 1D-2D numerického modelu. Na ...
 • Návrh přírodě blízkých opatření na řece Svratce v Židlochovicích 

  Serafin, Petr
  V rámci bakalářské práce bylo provedeno posouzení stávajícího stavu koryta na řece Svratce v řešeném úseku od ř. km 27,059 do ř. km 29,751 na katastrálním území města Židlochovice. Posouzení koryta bylo provedeno na řadu ...
 • Návrh přírodě blízkých opatření na vodním toku Bobrava 

  Mláděnka, Jakub
  Cílem diplomové práce je podrobné popsání a posouzení současného stavu toku Bobrava v zájmové lokalitě od ř. km 1,832 do ř. km 5,743. Součástí práce je posouzení kapacity koryta toku a objektů na něm umístěných a také ...
 • Návrh úpravy malého vodního toku v povodí Moravy 

  Mlčochová, Zuzana
  Práce se zabývá posouzením kapacity vodního toku a návrhem vhodných opatření na ochranu území. Řešený úsek se nachází na toku Český potok v říčním km 0,000 – 6,366. Tok v řešeném úseku protéká obcemi Čelechovice na Hané, ...
 • Návrh úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci 

  Gřegoř, Adam
  Bakalářská práce se zabývá navržením protipovodňové ochrany na vodním toku Velička (ústí do Bečvy), který protéká územím obce s rozšířenou působností Hranice. Modelování proudění bylo provedeno v programu HEC-RAS 5.0.6 na ...
 • Porovnání opatření navrhovaných v úseku Brantice–Kostelec na řece Opavě 

  Korálová, Nikola
  Diplomová práce se zabývá porovnáním proudění ovlivněného navrhovanými opatřeními na řece Opavě v úseku Brantice–Kostelec se stávajícím stavem. Pro posouzení proudění bylo využito výsledků z dvourozměrného numerického ...
 • Posouzení efektivity protipovodňové a protierozní ochrany malých povodí 

  Feltl, Jakub
  Práce se zabývá hodnocením efektivity liniových protierozních a protipovodňových opatření, konkrétně záchytných vsakovacích průlehů. Hlavním přínosem je nová metoda posuzování protipovodňového efektu těchto opatření. ...
 • Posouzení kapacity koryta 

  Lorenc, Václav
  Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity koryta stávajícího toku Jihlava v říčním kilometru 136,5 až 139,5 v obci Malý Beranov. Na vybrané lokalitě bylo modelováno proudění povrchové vody při povodňových průtocích ...
 • Posouzení kapacity koryta Vraženského potoka v úseku km 2,0 až km 4,0 

  Hrabovský, Michal
  Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity Vraženského potoka v intravilánu obce Vražné. Řešený úsek se nachází v úseku ř. km 2,000-4,000. Jedná se o přirozenou meandrující vodoteč. V práci je posouzena kapacita koryta ...
 • Posouzení možností zvýšení protipovodňové ochrany obce 

  Adam, Karel
  Práce pojednává o posouzení stávajícího stavu toku Chřibská Kamenice v intravilánu obce Všemily. Cílem projektu je posouzení kapacity a současného stavu koryta toku. Na základě posouzení je navrženo opatření na zlepšení ...
 • Posouzení odtokových poměrů na toku Loučná v k.ú. obce Dašice 

  Janovská, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení odtokových poměrů na řece Loučné v katastrálním území Dašice. Posuzovaný úsek je dlouhý 3,88 km a protéká extravilánem i intravilánem města Dašice. Na levém břehu řeky v intravilánu ...
 • Posouzení řešení protipovodňové ochrany města Újezd u Brna 

  Lehotská, Lívia
  Cieľom bakalárskej práce je posúdiť protipovodňovú ochranu mesta Újezd u Brna a navrhnúť buď ohradenie toku Litava alebo naopak zvýšenie hrádzí a pod zástavbou mesta odľahčiť vodu z koryta do okolitej inundácie. Výpočet ...
 • Posouzení účinnosti realizovaných prvků plánu společných zařízení KPÚ Hať a Darkovice 

  Moravcová, Aneta
  Cílem diplomové práce bylo posouzení účinnosti realizovaných prvků plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Hať a Darkovice. V programu Atlas DMT byl vytvořen digitální model terénu, na ...
 • Posouzení vodního toku ve správě Povodí Odry, s. p. 

  Mláděnka, Jakub
  Cílem bakalářské práce je podrobně popsat a zhodnotit současný stav koryta toku Luha a objektů s ním spojených v zájmovém úseku ř. km 0,000 – 2,853 v katastrálním území obce Jeseník nad Odrou. Součástí práce je posouzení ...
 • Posouzení vodního toku ve správě Povodí Vltavy, s. p. 

  Černý, David
  Bakalářská práce zahrnuje posouzení současného stavu koryta vodního toku Drnový potok a také objektů v řešeném úseku od ř. km 5,972 do ř. km 7,021. Pro výpočet průběhů hladin a posouzení kapacity koryta včetně objektů s ...