Now showing items 1-17 of 17

  • Experimentální ověření funkčnosti protipovodňového trojitého hadicového vaku 

    Požárová, Miroslava
    Tato bakalářská práce se zabývá systémem velkoobjemových protipovodňových vaků Protex - K vyráběných firmou KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost. Vaky jsou tvořeny polyethylenovou tkaninou plněnou cemento-popílkovou směsí. ...
  • Finanční proveditelnost a ekonomická efektivnost protipovodňových opatření 

    Stolařová, Petra
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou efektivnosti a financovatelností protipovodňových opatření v České republice. V první části práce řeší základní pojmy spojené s ekonomickými výpočty. Jsou zde rozebrány metody ...
  • Hodnocení efektivnosti protipovodňových opatření v lokalitě Břeclav 

    Kozubík, Jiří
    Diplomová práce se zabývá hodnocením účinnosti a efektivnosti navrhovaných protipovodňových opatření v zájmové lokalitě toku Dyje od spodní nádrže Nové Mlýny po jez Pohansko. Hodnocení bylo provedeno metodou rizikové analýzy ...
  • Možnosti financování protipovodňových opatření 

    Švábová, Lucie
    Hlavním tématem této práce je financování veřejných zakázek. V teoretické části jsou řešeny investice, veřejné zakázky, protipovodňová opatření a národní dotace Ministerstva zemědělství. V druhé části bakalářské práce je ...
  • Možnosti ochrany obce před extravilánovou vodou 

    Skolková, Daniela
    Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá problematikou eroze půdy, povrchového odtoku a opatřeními ovlivňující tento odtok. Je zde vysvětlen pojem povrchový odtok, a jaké jsou nejčastější metody ...
  • Multikriteriální riziková analýza na vybrané lokalitě toku 

    Marková, Ivana
    Diplomová práce se zabývá zpracováním map multikriteriální rizikové analýzy na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60 ES a metodikou MŽP ČR 2012 na vybrané lokalitě toku Dřevnice v kilometru 2,340 – 16,633.
  • Návrh opatření pro úpravu odtokových poměrů v prostoru města Letovic 

    Brázdová, Veronika
    Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení a návrh protipovodňového opatření ve smyslu manipulace s objekty a převodem vnitřních vod v daném zájmovém území. Jedná se o úsek v intravilánu města Letovice, přesněji od ...
  • Návrh úpravy toku Valšské Bystřice v intravilánu obce Bystřice 

    Mašek, Jan
    Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity koryta a úpravou toku v intravilánu obce Valašská Bystřice. K vytvoření modelu zájmového úseku koryta řeky byl použit výpočetní program HEC – RAS. Dále bylo vypracováno ...
  • Ochrana obce před extravilánovou vodou 

    Burešová, Erika
    Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První z nich se zabývá problematikou povrchového odtoku, jeho stanovení, důsledků a opatření pro zmírnění jeho negativních dopadů. Okrajově je v první části zpracována vodní ...
  • Ochrana obce před extravilánovou vodou 

    Hyžák, Aleš
    Bakalářská práce se zabývá problematikou eroze půdy, povrchového odtoku a jeho následným vlivem na situaci v zasažených územích. Řeší také technická opatření navržená v povodí ovlivňující povrchový odtok. Rozsah práce se ...
  • Posouzení odtokových poměrů na vodním toku Luha 

    Urbánková, Olga
    Diplomová práce řeší posouzení odtokových poměrů na vodním toku Luha v ř. km 8,120 – 13,900. Tok protéká intravilánem obce Polom a extravilánem obce Polom a Heřmanice. Práce je zaměřena na posouzení stavu koryta Luhy, ...
  • Studie protipovodňových opatření v lokalitách Husovice a Židenice na Svitavě v km 6,000 – 9,000 

    Hanzlíková, Zuzana
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem technických protipovodňových opatření na řece Svitavě v ř. km 6,000 – 9,000. Řešená lokalita se nachází v Brně, v městských částech Husovice a Židenice. Za použití spřaženého 1D a 2D ...
  • Studie protipovodňových opatření v lokalitách Komín a Kníničky na Svratce 

    Šťastová, Barbora
    Cílem diplomové práce je posouzení současného stavu stupně povodňové ochrany na základě hydraulických výpočtů pro různé povodňové scénáře, které odpovídají maximálním kulminačním průtokům Q1, Q5, Q20, Q100, Q100 neovlivněný ...
  • Studie protipovodňových opatření v lokalitách Pisárky a Staré Brno na Svratce 

    Charvát, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu území v lokalitě Brno, městská část Pisárky a Staré Brno, na řece Svratce v km 37,053 – 41,116 a následným návrhem a posouzením povodňové ochrany. Hydraulické ...
  • Studie proveditelnosti protipovodňových opatření 

    Kacálek, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá posouzením protipovodňových opatření v lokalitě Břeclav. S použitím numerického 2D modelu proudění vody byly provedeny hydraulické výpočty průchodu povodňových průtoků řešenou lokalitou. Bylo ...
  • Vodní toky a plochy v obcích - revitalizace a další možnosti jejich využití 

    Panchártková, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
    V dnešní době můžeme ve svém okolí pozorovat snahu oživit městský veřejný prostor obnovou vodních prvků. Znovu se ve městech objevují vodotrysky, kašny apod. V mnoha městech dochází nejen k realizaci nových vodních prvků ...
  • Využití vodních toků a ploch v urbanizovaném území venkovského prostoru 

    Šímová, Jana
    Voda je nedílnou součástí našeho života a vodní toky a plochy byly a stále jsou neodmyslitelnou součástí veřejného prostoru našich měst a obcí. V každém sídle najdeme veřejný prostor a na mnoha z nich se setkáme s vodou. ...