Now showing items 1-15 of 15

 • Driver pro vysoce svítivé bílé LED 

  Tomášek, Petr
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole jsou rozebrány typy napájecích zdrojů, především pak zdroje spínané, snižující. V další kapitole ...
 • Driver pro vysoce svítivé bílé LED 

  Tomášek, Petr
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole je rozebrán princip funkce LED diod a jejich základní parametry. Druhá kapitola se věnuje rozboru ...
 • Dvoukvadrantový spínaný proudový zdroj pro buzení cívek 

  Húsek, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací regulovatelného spínaného proudového zdroje pro buzení cívek. Výstupní proud je možné měnit v rozsahu 0 až 1A. Použitá topologie umožňuje změnu směru proudu. K realizaci je ...
 • Elektronické obvody s aktivními prvky v proudovém módu 

  Bačkovský, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou operačních zesilovačů s proudovou zpětnou vazbou a jejich srovnáním s klasickými operačními zesilovači. Poukazuje na vzájemné rozdíly a srovnává jejich parametry. Seznamuje se ...
 • Evaluační platforma s integrovanými obvody pro řízení LED světlometů 

  Večeřa, Jindřich
  Tato práce se zabývá návrhem evaluační platformy pro integrovaný obvod NCV78934, který je určený k řízení LED světlometů v automobilovém průmyslu. Obsahem je také zpracování potřebné teorie týkající se řízení proudu ...
 • Laboratorní zdroj 

  Tománek, Radek
  Práce srovnává množství typů laboratorních zdrojů jak z hlediska výstupních parametrů, tak i částečně z jejich technického řešení a jejich možností použití. Tím jsou rozebrány používané metody v laboratorních zdrojích, na ...
 • Návrh zdroje 1000A AC pro kalibraci senzorů proudu 

  Klimeš, Jan
  Tato práce se zabývá konstrukcí soustavy střídavého zdroje 1000 A a zařízení pro přesné měření velkých proudů. Jsou zde teoreticky rozebrány možností klasických řešení, jako jsou proudové transformátory i modernější metody ...
 • Proudové zdroje a aktivní zátěž v bipolární technologii 

  Janík, Pavel
  Proudové zdroje s bipolárními tranzistory a jejich použití jako aktivní zátěže u zesilovačů.
 • Proudové zdroje s tranzistory řízenými elektrickým polem 

  Czajkowski, Ondřej
  Simulace proudových zdrojů s tranzistory FET.
 • Provozní vlastnosti LED zdrojů 

  Brdečko, Aleš
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou LED (diod emitujících světlo).V textu nalezneme obecné shrnutí poznatků o LED, co se týče jejich historie, konstrukce, principu činnosti a také pojednání o jednotlivých ...
 • Řízení výkonových LED řetězců 

  Jaroš, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou řízení výkonových LED diod. V úvodní části je probrána teorie a různé druhy a typy LED diod. V další části jsou probrány proudové zdroje. Jejich rozdělení a vlastnosti. Poté se zabýváme způsoby ...
 • Řízený výkonový generátor proudových impulsů 

  Gabriel, Viktor
  Cílem práce je návrh a realizace mikroprocesorově řízeného výkonového generátoru proudových impulsů, které jsou přiváděny na indukční zátěž. První část práce se věnuje popisu jednotlivých funkčních částí generátoru, především ...
 • Spínané budiče LED 

  Doležal, Miroslav
  V této bakalářské práci jsou popsány tři základní typologie budičů (sniţující, zvyšující a sniţující i zvyšující výstupní napětí). Následně je vybráno 5 konkrétních integrovaných obvodů, které splňují poţadavky pro napájení ...
 • Statické a dynamické vlastnosti proudových zdrojů 

  Čech, Vojtěch
  Tato bakalářská práce popisuje základní vlastnosti proudových zdrojů a jejich využití jako proudová zrcadla. Zaměřuje se na nejčastější varianty, kde podrobně popisuje princip a vlastnosti proudového zrcadla podle Wilsona. ...
 • Využití LED diodového osvětlení 

  Podola, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlování prostřednictvím LED diod. V první části jsou vymezeny základní pojmy ze světelné techniky. Druhá část se zabývá stavbou tělesa LED. Vysvětluje princip vzniku bílého ...