Now showing items 1-20 of 40

 • Analýza a vyhodnocení provozních nákladů autobusové linky č. 67 Dopravního podniku města Brna 

  Horáková, Eva
  Tato diplomová práce analyzuje a vyhodnocuje provozní náklady autobusové linky č. 67 Dopravního podniku města Brna. První část se zabývá historií a současným stavem Dopravního podniku města Brna a autobusové dopravy. Druhá ...
 • Analýza efektivity VZT systémů rodinných domů 

  Šošolíková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou efektivity vzduchotechnických systémů. Klíčovým pojmem práce jsou soustavy TZB v domech s nízkou energetickou náročností. V této nejobsáhlejší kapitole jsou objasněny pojmy: ...
 • Analýza nákladů stavebního objektu a jejich pokrytí 

  Barchánková, Vendula
  Cílem této diplomové práce je seznámení s daným tématem „Analýza nákladů životního cyklu stavby a jejich pokrytí“ a na konkrétním příkladu stavby provést analýzu vybraných fází cyklu. V práci jsou také řešeny možné způsoby ...
 • Cena stavby v průběhu životního cyklu 

  Hůlková, Michaela
  Cílem této diplomové práce je seznámení s daným tématem „Cena stavby v průběhu životního cyklu stavby“ a na konkrétním příkladu stavby uvést přehled vývoje cenových a nákladových údajů. Práce se tedy především zabývá ...
 • Ekonomika provozu větrné elektrárny 

  Osička, Aleš
  Cílem práce je seznámit čtenáře s druhy větrných elektráren, s principem jejich fungování, konstrukčním řešením a s podmínkami, které musí plánovaný projekt výstavby větrné elektrárny splnit před započetím stavby. V další ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Frýbort, Miroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na komplexní návrh energeticky efektivního domu s prvky pasivního domu. Práce obsahuje jednotlivé studie, analýzy, výpočty a projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně následného ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti výsadby vinice 

  Vitouch, Jan
  Cílem této bakalářské práce je ekonomicky vyhodnotit efektivnost investičního projektu Vinařství X z Hustopečí do výsadby vinice a porovnat jej s alternativními variantami realizace tohoto projektu s ohledem na dosažená ...
 • Hodnocení stavebního projektu z hlediska celoživotních nákladů 

  Foitlová, Lucie
  Teoretická část se v úvodu zabývá hodnocením efektivnosti projektu, dále především informacemi o jednotlivých etapách životního cyklu stavby, opotřebováním staveb, životnostmi prvků a celoživotními náklady stavby, které ...
 • Liniová stavba v rámci životního cyklu z pohledu BIM 

  Vacková, Veronika
  Cílem práce bylo využití systému BIM v rámci zajištění kompletní výstavby, včetně provozní části u liniových staveb. V první části diplomové práce jsem se zabývala náklady na celkovou životnost liniové stavby, životním ...
 • Metodika stanovení ceny letové hodiny letounu 

  Cichy, Radim
  Náplní bakalářské práce je specifikace jednotlivých činností a položek v oblasti provozních a fixních nákladů, souvisejících s kalkulací ceny za letovou hodinu. Na základě jednotné metodiky, je u vybraných nejčastěji ...
 • Modelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu v reálné konkurenci ČR 

  Křížovská, Eliška
  Dizertační práce je zpracována k tématu „Modelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu v reálné konkurenci ČR“. V úvodu dizertační práce je vymezen vztah zvoleného tématu k oboru soudního inženýrství a zpracován ...
 • Nabídková cena stavebního díla 

  Ševčík, Jaroslav
  Cílem bakalářské práce je ocenit stavbu, pro kterou je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. V teoretické části se zabývám cenotvorbou v průběhu životního cyklu stavebního projektu. V praktické části jsem dále rozpracoval ...
 • Náklady na jednotlivé fáze životního cyklu objektu 

  Černý, Ondřej
  Bakalářská práce se věnuje stanovení nákladů v jednotlivých fázích životního cyklu objektu. Jde o velice široké téma zachycující mnoho tematických celků. Teoretická část se zabývá stavebním objektem obecně, náklady na ...
 • Náklady životního cyklu majetku ve vlastnictví města 

  Vlastníková, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nákladů životního cyklu majetku ve vlastnictví města. Práce se zabývá obecnou problematikou nákladů životního cyklu stavby, ale především způsoby, jakým obce spravují svůj majetek ...
 • Návrh autonomního topného zdroje 

  Pejcl, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh vhodného topného zdroje na vytápění a ohřev teplé vody. Jsou zde řešeny provozní náklady různých typů zdrojů tepla, které jsou mezi sebou porovnávány. V další části práce je proveden ...
 • Návrh vytápění rekreačního domku 

  Rajdlík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem různých variant vytápění a ohřevu teplé vody pro rekreační objekt (zděnou chatu pro celoroční užívání). Po výpočtu návrhového tepelného výkonu budovy a potřeby tepla na vytápění a ...
 • Ocenění stavby v realizační a provozní fázi životního cyklu 

  Hudeček, Gabriel
  Tato diplomová práce pojednává o oceňování staveb a to jak v provozní, tak v realizační fázi životního cyklu. Diplomová práce se tedy zabývá především teoretickým a praktickým sestavováním rozpočtu stavebního objektu, ...
 • Odvádění splaškových odpadních vod z rozšiřující se zástavby 

  Studený, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technicko – ekonomickou studií, která porovnává investiční, provozní a celkové náklady zpracovaných variant odkanalizování rozšiřující se zástavby s ohledem na proměnný počet uvážených nemovitostí ...
 • Optimalizace návrhu velkých technologických celků 

  Krňávek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace stavebního návrhu velkých technologických celků. Hlavní důraz je přitom kladen na zapojení dostupných optimalizačních prostředků při návrhu nosných konstrukcí těchto ...
 • Optimalizace provozních a finančních nákladů v maloobchodním podniku 

  Střeštíková, Iveta
  Tématem diplomové práce je optimalizace nákladů v obchodní společnosti. Pod pojmem optimalizace se skrývá snaha modifikovat náklady tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího hospodářského výsledku společnosti. Pro správné ...