Now showing items 1-20 of 27

 • Aplikace pro výpočet, modelování a analýzu poměrových ukazatelů firmy 

  Resler, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje vývoji aplikace pro výpočet, grafické zobrazení a analýzu poměrových ukazatelů firmy. Aplikace je vyvinutá v jazyce Python s využitím grafického prostředí Kivy. V teoretické části jsou uvedeny ...
 • Finanční strategie společnosti 

  Frejková, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením finanční strategie společnosti „ABC, a. s.“. Pro hodnocení byly použity některé metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly východiskem pro návrh finanční strategie na následující ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štěpánková, Lucie
  Cílem této diplomové práce je posouzení úrovně finančního hospodaření akciové společnosti Autic a formulace návrhů na zlepšení finanční situace v problémových oblastech. V průběhu jejího zpracování nalezly uplatnění zejména ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Holcová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou a hodnotí finanční zdraví společnosti Pramet Tools, s. r. o. v letech 2004 - 2008. Cílem práce je aplikovat základní metody finanční analýzy k analýze finanční situace ve ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kristová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti KVS EKODIVIZE, a.s. za období let 2006 až 2008 na základě elementárních metod finanční analýzy. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Holec, Pavel
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví společnosti IFE-ČR, a.s. v letech 2004 – 2008 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vaško, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finančního zdraví podniku IFE-CR, a.s., za období let 2003 až 2007. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá popsáním teoretických východisek a v druhé části jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pyskatý, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Gumotex, a.s. v období let 2005 - 2008. V práci je použita analýza absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů a analýza soustav ukazatelů. Použitím ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šimbera, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti REDA a.s. v letech 2006 – 2008. Bude provedena finanční analýza na základě teoretických poznatků, která nám pomůže vytvořit hodnocení této společnosti. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Neubauerová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v letech 2007 až 2011 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Diplomová práce je rozdělena na čtyři základní části. V první ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šustková, Jitka
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví firmy SLB, s.r.o. v letech 2004 – 2007 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Matyášová, Miroslava
  Předmět diplomové práce je zaměřen na posouzení finanční situace konkrétní společnosti v letech 2005 až 2009 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě části. Úvodní úsek se zabývá formulováním ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Manclová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Symbol Technologies. Zaměřuje se na výpočet finančních ukazatelů, soustav ukazatelů a hodnocení strategických analýz. Na jejich základech formuluje vhodné ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bašo, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního zdraví společnosti. Na základě vybraných výpočetních metod finanční analýzy se testuje finanční zdraví společnosti a předkládá možné návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Proschková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti PRO-DOMA, SE za sledované období 2014-2018. Hodnocení je provedeno pomocí finanční analýzy a vybraných ukazatelů. V první části bakalářské práce jsou ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Jurík, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané korporace v období roku 2015 až 2019. Specifikuje, kterými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. Dále obsahuje analýzu současného stavu ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Jurík, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané korporace v období roku 2015 až 2019. Specifikuje, kterými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. Dále obsahuje analýzu současného stavu ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti ADAVAK, s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Kitnerová, Radka
  Cílem bakalářské práce je na základě provedené finanční analýzy za účetní období 2006 až 2009 zhodnotit hospodaření společnosti ADAVAK, s.r.o.. V bakalářské práci je teoreticky definována a prakticky využita horizontální ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Veber, Michael
  Diplomová práce se soustředí na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti RENATEX CZ a.s. Teoretická část práce se zaobírá strategickými analýzami, vybranými metodami k měření výkonnosti podniku a ukazateli ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Ištvánková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční výkonností podniku. Metoda, pomocí které bude výkonnost měřena se nazývá benchmarking. Vybraným podnikem je společnost Tente s.r.o., která bude na základě zvolené metody ...