Now showing items 1-20 of 27

 • Alternativní rám Formule Student vyhovující požadavkům mezinárodních pravidel 

  Ondák, Lukáš
  Diplomová práce popisuje návrh rámové konstrukce formulového vozu kategorie Formule Student. Cílem bylo snížit váhu a zvýšit torzní tuhost vzhledem k předchozí verzi vozidla a prokázat výhody alternativního řešení formulových ...
 • Celní sklad v Uherském Brodě 

  Šotkovský, Jakub
  Předmětem mé bakalářské práce bylo vypracovat návrh a posoudit ocelovou konstrukci celního skladu v Uherském Brodě. Jedná se o jednolodní halu se sedlovou střechou s půdorysnými rozměry 30 x 42 m a výškou 8 m. Sklon střešní ...
 • Dálniční estakáda 

  Repta, Michal
  Diplomová práce řeší návrh mostu pro převedení dálnice D47 přes údolí. Ze tří navržených variant je podrobně zpracována varianta dvoutrámové konstrukce. V podélném směru je konstrukce navržena jako spojitá o osmi polích. ...
 • Kolový portálový jeřáb 

  Hlobil, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh nosného rámu a zdvihového ústrojí kolového portálového jeřábu pro manipulaci s kontejnery po ploše kontejnerového terminálu. Jedná se tedy o návrh hlavních nosných komponent ...
 • Lávka pro pěší podporovaná kabely 

  Tichavská, Andrea
  Náplní práce je návrh lávky pro pěší podporované kabely. Konstrukci lávky tvoří betonová mostovka podporovaná externími kabely. Přenos předpětí je realizován pomocí ocelových konstrukčních prvků. Hlavním cílem projektu je ...
 • Most přes Knovízský potok 

  Navrátil, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh mostu přes Knovízský potok. Hlavní náplní je statický výpočet spojité nosné konstrukce o pěti polích. Byly zpracovány tři studie a jedna z nich, předpjatý dvoutrám, byla vybrána. Nosná ...
 • Most přes údolí potoka Kyselá voda 

  Svoboda, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh mostu přes údolí potoka Kyselá voda. Hlavní náplní je statický výpočet spojité nosné konstrukce o šesti polích. Byly zpracovány tři studie a druhá, předpjatý dvoutrám, byla vybrána. Nosná ...
 • Most přes železniční trať 

  Prekop, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu kategorie S7,5 na katastrálním území obce Polanka nad Odrou. Byly navrženy tři možné studie. Pro podrobnější zpracování byla vybrána studie komorového nosníku se šikmými ...
 • Návrh a statická analýza zastřešení sportovní haly 

  Chudějová, Ludmila
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickou analýzou zastřešení sportovní haly. V programu Dlubal RFEM 5.11 byly vytvořeny modely rovinných rámů a vypočítány pomocí metody konečných prvků. Tyto modely byly mezi ...
 • Návrh mostní konstrukce dálničního mostu 

  Luberová, Lucie
  Předmětem této diplomové práce je návrh nové nosné mostní konstrukce v Prešovském kraji, okrese Levoča na území Slovenské republiky. Objekt se nachází na dálnici D 26,5/120, na 13,499 795 kilometru a přemosťuje komunikaci ...
 • Návrh předpjatého komorového mostu 

  Hofírek, Radovan
  Práce se zabývá přemostěním nížinného údolí a Doľanského potoka na slovenské dálnici D1 v úseku Jánovce – Jablonov. Byly vypracovány čtyři varianty mostů. Jako nejvhodnější byla vybrána varianta s monolitickým dodatečně ...
 • Objekt pro administrativmí a logistické účely 

  Navrátil, Ondřej
  Jedná se o návrh ocelové nosné konstrukce jednopodlažního halového objektu obdélníkového půdorysu 60 x 80 m, světlou výškou 10 m a celkovou výškou 13,3 m. V přední části je po celé šířce navržena dvoupatrová skeletová ...
 • Ocelová konstrukce vojenského muzea 

  Šašinka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce zastřešení vojenského muzea v Králíkách. Rozpětí nosné konstrukce haly je 40,00 m. Celkové půdorysné rozměry jsou 55,93 x 72,04 m s výškou budovy 11,43 m, ...
 • Portálový jeřáb 

  Kriegler, Boleslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce a konstrukčním řešením portálového jeřábu, který je stanovený pro manipulaci s loděmi v přístavech. V práci jsou popsané výpočty zatížení, jež na něj působí, či kontrola ...
 • Posouzení rámu kočky mostového magnetového jeřábu 15t 27,5m 

  Strommer, Bohumír
  Diplomová práce se zabývá rámem kočky mostového magnetového jeřábu o nosnosti 15 tun, který slouží v ocelárnách pro manipulaci se sochory. Rám je podroben pevnostní kontrole a kontrole únavové pevnosti. Výpočty jsou provedeny ...
 • Posouzení trámového mostu ve Valticích 

  Zatloukal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením trámové mostní konstrukce. Náplní práce je vytvořit prutový, rámový model konstrukce ve výpočetním programu. Rozpočítat zatížení na jednotlivé pruty modelu a umístit ho na kritická ...
 • Posouzení únosnosti rámu hlavní kočky mostového licího jeřábu o nosnosti 270/63t – 21m 

  Olešovský, Michal
  Tématem projektu mé Diplomové práce je posouzení rámu hlavní kočky mostového licího jeřábu na únavu. Pro porovnání mám použít prutový a stěnový pomocný výpočtový model. Součástí této práce jsou i pomocné výpočtové modely, ...
 • Předpjatý most číslo 202 na rychlostní komunikaci R2 na Slovensku 

  Janek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu číslo 202 na rychlostní komunikaci R2 na Slovensku přes silnici I/50 mezi městy Trenčín a Bánovce nad Bebravou a přes železniční trať č. 130 mezi městy Trenčín a Chynorany. ...
 • Předpjatý most číslo 209 přes rychlostní komunikaci R2 na Slovensku 

  Mareček, Tomáš
  Diplomová práca rieši návrh mostu pre prevedenie komunikácie druhej triedy S7,5 cez rýchlostnú komunikáciu R2 na Slovensku. Z troch navrhnutých variánt je pre podrobnú analýzu spracovaná varianta jednokomorovej konštrukcie. ...
 • Předpjatý most na rychlostní komunikaci 

  Juřenčáková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu na rychlostní komunikaci přes ploché údolí Vsetínské Bečvy mezi městy Valašské Meziříčí a Vsetín. Pro každý směr komunikace je vybudována samostatná nosná konstrukce, pro ...