Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza financování rozvojových strategií vybrané obce 

  Janusová, Barbora
  Tato bakalářská práce je zaměřena na financování rozvojových strategií městské části Brno - Černovice. V teoretické části je vymezená struktura veřejné státní správy, územní státní správy, územní samosprávy. Je charakterizován ...
 • Aplikace finanční kontroly v příspěvkové organizaci 

  Konopáčová, Soňa
  Tato diplomová práce vysvětluje význam vnitropodnikových směrnic a finanční kontroly ve veřejné správě. Obsahuje návrh vnitropodnikové směrnice, ve které je řešena situace finanční kontroly v konkrétní příspěvkové organizaci. ...
 • Aplikace marketingového mixu ve veřejné správě 

  Szusciková, Kateřina
  Práce je zaměřena na oblast marketingu, především na marketingový mix, který je zpracován jak v klasické podobě, tak v podobě specifické pro veřejnou správu. Teoretická část práce vymezuje základní oblasti marketingu, ...
 • Aplikace marketingového mixu ve veřejné správě 

  Vařbuchta, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na marketing, konkrétně na marketingový mix v jeho běžné formě a jeho adaptaci na prostředí veřejné správy v rámci samosprávy. Teoretická část se věnuje základním prvkům marketingu, marketingovému ...
 • E-Government v české daňové správě 

  Plaček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá pojmem „e-Government“. Vysvětluje základní principy elektronické komunikace se státní správou, řeší otázku bezpečnosti informací, které jsou odesílány úřadům pomocí internetu a také objasňuje ...
 • Ekonomická a finanční analýza pro projekty financované veřejnou správou 

  Pokorná, Markéta
  Nedostatečná znalost využití ekonomické a finanční analýzy zájemců o dotace veřejného sektoru vede k nevyužívání těchto zdrojů. Po přečtení práce by měl být čtenář schopen rozlišit rozdíly využití analýzy v projektech ...
 • Financování a zadávání veřejné stavební investice z pohledu investora 

  Sedlaříková, Zuzana
  Tato práce se věnuje problematice zadávání a financování veřejných zakázek. V teoretické práci je popsáno, jaké subjekty působí na stavebním trhu a jak se stavební zakázky dělí. Práce je zaměřena na veřejné zakázky a ...
 • Financování investiční činnosti obce 

  Dáňa, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi financování investičních činností obcí. V práci budou popsány možné zdroje financování včetně dotačních programů Evropské unie i České republiky. Je zde představena konkrétní stavební ...
 • Financování investiční činnosti obce 

  Borč, Ondřej
  Bakalářská práce popisuje financování investičních činností v obcích. Zabývá se veřejnou správu ČR, možnými zdroji financování včetně dotačních programů České republiky a Evropské unie. Rozebírá finanční situaci konkrétní ...
 • Financování veřejné zakázky s využitím dobrovolného svazku obcí 

  Sedlaříková, Zuzana
  Tato diplomová práce se věnuje problematice financování veřejných zakázek obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Teoretická část je zaměřena na veřejné zakázky, veřejnou správu, spolupráci obcí, fungování dobrovolných svazků ...
 • GDPR ve veřejné správě 

  Kopcová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu připravenosti obce Dolní Dobrouč na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR. První část obsahuje teoretické informace o oblastech veřejné správy a Obecného nařízení ...
 • GIS městyse Černý Důl 

  Šulcová, Monika
  Předmětem bakalářské práce je geografický informační systém městyse Černý Důl zahrnující tři katastrální území – Černý Důl, Čistá v Krkonoších a Fořt, který byl na úřad městyse zaveden roku 2003. Využíván je program MISYS ...
 • Metody zavádění informačních systémů 

  Lavinger, Pavel
  Dnešní doba je plně závislá na informačních technologiích a nejrůznějších systémech, které nám denně pomáhají v práci, škole či osobním životě. Tato práce se zabývá problematikou integrace části informačního systému pro ...
 • Možnosti financování stavební činnosti v obci 

  Kostolanská, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi financování investičních činností obcí. Vpráci je popsána veřejní správa Slovenské republiky, možnosti financování obcí na Slovensku a dotační politika Evropské unie i Slovenské ...
 • Možnosti uplatnění absolventů oboru městské inženýrství na trhu práce v EU 

  Vítková, Eva
  Cílem bakalářské práce „Uplatnění absolventů oboru Městské inženýrství na trhu práce v EU“ je stanovit možnosti uplatnění absolventů tohoto oboru na trhu práce v EU. Tato práce se věnuje problematice možnosti uplatnění na ...
 • Některá specifika komunikace ve stavebnictví 

  Eimann, Kamil
  Diplomová práce se zabývá některými specifiky komunikace ve stavebnictví. Jako konkrétní oblast si práce vybírá komunikaci se stavebními úřady na území ČR. Teoretická část je zaměřena na vymezení veřejné správy, charakteristiku ...
 • Personální management ve veřejné správě 

  Pokorný, Pavel
  Obsahem mojí diplomové práce „Personální management ve veřejné správě“ je představit pojem personální management a analyzovat jeho možnosti uplatnění ve veřejné správě, konkrétně ve Vězeňské službě ČR, ve věznici Kuřim se ...
 • Porušování principů právního státu při kontrolách správce daně 

  Šenkyřík, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá porušováním principů právního státu při kontrolách dotací. Vysvětluje mechanismy kontrolního systému a ukazuje na jeho slabiny. Závěrečná část obsahuje návrh doporučených kroků pro ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Bačíková, Ludmila
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Tvarožná Lhota. Na základě analýzy příjmů a výdajů za několik rozpočtových období a dále na základě zjištění vývoje těchto příjmů a výdajů se pokusím podat návrhy, které by mohly ...
 • Zhodnocení hospodaření statutárního města Karviné 

  Sikorová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením hospodaření statutárního města Karviné v letech 2011–2015. Je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretická východiska práce. Jsou zde uvedeny základní informace o ...