Now showing items 1-20 of 21

 • Analysis of Construction Auctions Data in Slovak Public Procurement 

  Hanák, Tomáš; Serrat, Carles (Hindawi, 2018-12-01)
  The requirement for efficient public spending leads contracting authorities to use electronic reverse auctions (e-RA), a tool that allows achieving financial savings. In this study, we aim to explore the relationships ...
 • Analýza soupisů prací, dodávek a služeb u veřejných zakázek 

  Petláková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá veřejnými zakázkami dopravních staveb v Jihomoravském kraji. Práce je zaměřena na analýzu soupisů prací vybraných veřejných zakázek, která spočívá v dodržování Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení ...
 • Challenges of Electronic Reverse Auctions in Construction Industry—A Review 

  Hanák, Tomáš; Marović, Ivan; Jajac, Nikša (MDPI, 2020-02-20)
  The innovation of construction procurement by means of electronic reverse auctions is a controversial subject of discussion among both researchers and practitioners. This paper consolidates and critically discusses current ...
 • Competition in Public Procurement in the Czech and Slovak Public Health Care Sectors 

  Nemec, Juraj; Kubák, Matúš; Křápek, Milan; Horehájová, Mária (MDPI, 2020-07-07)
  Sustainability of health financing is a critical issue for all countries, especially now in the COVID-19 period. The final level of achievements of critical public health goals is connected not only with the efforts of the ...
 • eGovernment: Zpracování informací o veřejných zakázkách 

  Bikár, Robert
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, která získává a vizualizuje data z veřejně dostupných registrů. Získaná data jsou zpracována XML analyzátorem a převedena do objektové reprezentace. ...
 • Investiční záměr města Tábor 

  Vrbasová, Barbora
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu investičního záměru města Tábor. Teoretická část se zabývá investicemi a investičním rozhodnutím. Dále jsou zde vymezeny pojmy veřejná zakázka, veřejný zadavatel a dotace. Poslední ...
 • Marketingové procesy ve stavebnictví 

  Karkoška, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na „Marketingové procesy ve stavebnictví“, což jsou specifické marketingové procesy ve stavebnictví, s jejichž pomocí se identifikují a řeší nedostatky v oblasti marketingu konkrétní stavební ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Svobodová, Lenka
  Předmětem mé diplomové práce je popis procesu veřejné obchodní soutěže na stavební zakázku z pohledu stavebního podniku. V teoretické části uvádím základní pojmy a postupy, s nimiž se můžeme při zadávání, průběhu a ukončení ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Haase, Jan
  Diplomová práce se věnuje procesu zadávání stavební zakázky a její získání z pohledu stavebního podniku. Práce je zaměřená na tvorbu cenové nabídky do veřejné obchodní soutěže ze strany uchazeče. Jsou zde uvedeny poznatky ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Dvořák, Ondřej
  Cílem diplomové práce je přiblížení průběh veřejné obchodní soutěže na stavební zakázku z pohledu stavebního podniku. Teoretická část práce se zabývá pojmy a skutečnostmi této problematiky. Tato část popisuje především ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Šrotová, Zuzana
  Cílem mé diplomové práce je popsat proces získávání veřejné zakázky z pohledu dodavatele. Celá práce je proto koncipovaná, aby byly na začátku práce v teoretické části vysvětleny všechny důležité pojmy, souvislosti a ...
 • Nakupování a výběr dodavatelů ve veřejném sektoru 

  Švábová, Lucie
  Hlavním tématem této práce je nakupování a výběr dodavatelů ve veřejném sektoru. Práce se na teoretické úrovni zabývá veřejnými zakázkami, výběrem dodavatelů a veřejným nákupem. Další část je věnována směrnicím pro zadávání ...
 • Optimalizace nákladů investičního záměru 

  Vozáková, Petra
  Diplomová práce se zabývá optimalizací nákladů konkrétního investičního záměru, kterým je veřejná zakázka na rekonstrukci nemocnice v Hodoníně. V teoretické části jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy týkající se výstavbového ...
 • Optimalizace procesu veřejného projektu z pohledu zadavatele 

  Dvořáčková, Šárka
  Disertační práce s názvem Optimalizace procesu veřejného projektu z pohledu zadavatele ukazuje na proces zadávání zakázek jak formou veřejné zakázky, tak především formou PPP (Public Private Partnership). Hlavním cílem ...
 • Optimalizace procesu zadávání veřejné zakázky z pohledu konkrétního zadavatele 

  Bláhová, Petra
  Diplomová práce se zabývá tématem Optimalizace procesu zadávání veřejné zakázky z pohledu konkrétního zadavatele. Na základě analýzy konkrétní veřejné zakázky a rozhovoru s pracovníky městského úřadu práce představuje ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Špačková, Sára
  Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů týkajících se projektového řízení. Dále popisuje životní cyklus ...
 • Organizace stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Lexová, Klára
  Práce pojednává o průběhu procesu získání zakázky ve stavebním podniku. Zabývá se legislativou a postupy ve výběrovém řízení z pohledu zhotovitele. Práce na konkrétní veřejné zakázce prezentuje postupy a metody tvorby ...
 • Podmínky účasti v zadávacím řízení 

  Paníček, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá podmínkami účasti v zadávacím řízení u veřejných zakázek na stavební práce. V první části jsou charakterizovány zadávací podmínky v souvislosti s režimem veřejné zakázky. Dále jsou teoreticky ...
 • Posouzení efektivnosti vybrané veřejné stavební zakázky 

  Pavelek, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na revitalizaci vybraného brownfieldu ve statutárním městě Brně, který byl realizován prostřednictvím veřejné zakázky. Teoretická část práce obsahuje základní pojmy, které vysvětlují problematiku ...
 • Proces hodnocení veřejné zakázky z pohledu investora 

  Ptáčková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá problematikou zadávání veřejných zakázek. Zaměřuje se na charakteristiku veřejných zakázek, jejich zadávání a hodnocení. Popisuje postupné kroky v průběhu zadávání veřejných zakázek a určuje rizika, ...