Now showing items 1-20 of 22

 • Částečné výboje v elektronických zařízeních pracujících na vyšších kmitočtech 

  Havlíček, Tomáš
  Předložená práce je zaměřena na rozšíření poznatků z oblasti měření a vyhodnocování částečných výbojů při kmitočtech vyšších než 1 kHz. Popisuje vybudování pracoviště pro měření částečných výbojů, včetně vypracování metodiky ...
 • DC/DC měnič 24 V / 320 V / 60 W pro záložní zdroj s galvanickým oddělením 

  Dvořák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, dimenzováním a realizací DC/DC měniče 24 V / 320 V s výkonem 60 W. V první části jsou zde krátce popsány lineární stabilizátor a dále pak spínané zdroje s jejich rozdělením. Na ...
 • DC/DC měnič z napětí 12 V na 300 V 

  Buba, Ondřej
  Tato práce pojednává o návrhu výkonového spínaného zdroje, který bude sloužit pro napájení osciloskopu. Text práce popisuje výběr topologie měniče, návrh impulzního transformátoru a výstupní tlumivky a výběr a zapojení ...
 • Dvojčinný propustný měnič s transformátorem 

  Boháček, Daniel
  Tato práce se zabývá problematikou dvojčinného propustného měniče s transformátorem. Cílem této práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti měniče, který bude sloužit jako výukový laboratorní přípravek.
 • Dvojčinný síťový spínaný zdroj 

  Botek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá popisem síťového spínaného zdroje a pojednává o návrhu jeho jednotlivých částí. Dále obsahuje simulaci výkonové části měniče a rešerši v oblasti DC/DC měničů.
 • Elektronika zábleskového světla velkého výkonu 

  Fritsch, Karel
  Cílem této práce je seznámení s topologiemi spínaných zdrojů menších výkonů a následná aplikace získaných poznatků při návrhu měniče pro nabíjení kondenzátorové baterie fotografického blesku velkého výkonu. Dále práce ...
 • Laboratorní spínaný zdroj 0-30 V 0-5 A 

  Galia, Jan
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí jednokanálového laboratorního spínaného zdroje. Zdroj bude postavený na topologii jednočinného propustného měniče s plynule nastavitelným výstupním napětím v rozsahu 0 - 30V při maximálním ...
 • Měnič pro svařování stejnosměrným proudem 

  Siuda, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá obvodovým a konstrukčním návrhem výkonového měniče, který se bude využívat pro svařování stejnosměrným elektrickým obloukem. Samotný měnič je založen na principu dvou jednočinných propustných ...
 • Nabíječka pro olověný akumulátor 

  Kopuletý, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá oživením, úpravou a výrobou nabíječky olověných baterií. Je zde popsán princip nabíjení baterií a jednotlivé topologie spínaných zdrojů. Schéma zapojení, z kterého je vycházeno, bylo převzato ...
 • Návrh stabilizovaného napájecího zdroje spínané koncepce 

  Zelinková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá ideovým návrhem a realizací spínaného zdroje s nastavitelným výstupním napětím do 25V a zatižitelností maximálně 15A. Zdroj je navržen v zapojení polovičního můstku. Vlastnosti zapojení jsou ...
 • Nové koncepce výkonových pulsních měničů s použitím extrémně rychlých spínacích polovodičů na bázi karbidu křemíku 

  Kuzdas, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou pulzních měničů velkého výkonu (desítky kW) při použití nových polovodičů z karbidu křemíků (SiC). Nejprve je analyzován současný stav dané problematiky. Dále navazuje vlastní výzkum v ...
 • Síťový spínaný zdroj 

  Folprecht, Martin
  Diplomová práce se zabývá popisem síťového spínaného zdroje. Cílem diplomové práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti spínaného zdroje, který bude sloužit jako laboratorní přípravek.
 • Spínaná nabíječka autobaterií 14,4V/6A 

  Gábel, Marián
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu spínanej nabíjačky autobatérií použitím blokujúceho meniča. Blokujúci menič a jeho funkcia sú teoreticky popísané v prvej kapitole, ktorá taktiež vysvetľuje aj použitie ...
 • Spínané síťové zdroje 

  Hladík, Jan
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který bude sloužit v laboratorní výuce. Pro zdroj byla vybrána topologie jednočinného propustného měniče. Výstupní napětí zdroje je regulovatelné v rozsahu 0 – 32 V, zdroj je schopen ...
 • Spínané zdroje 

  Kadlecová, Lucie
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací spínaného síťového zdroje s impulsním transformátorem. Jedná se o praktický návrh konkrétního měniče a základních funkčních prvků – LC filtru, impulzního transformátoru, tranzistorového ...
 • Spínané zdroje ve vozidlech elektrické trakce 

  Škunda, Michal
  Diplomová práca sa nazoberá v prvej časti návrhom a realizáciou spínaného napájacieho zdroja pre riadiace obvody palivých článkov 12/2x24V 4,5A. V úvode je prebraná problematika napájacích zdrojov v elektromobiloch, ďalej ...
 • Spínaný rezonanční zdroj 

  Štaud, Stanislav
  Tato práce se zabývá návrhem sériového rezonančního zdroje s regulací výstupního napětí v můstkovém zapojení jako alternativy spínaného zdroje s pulzně šířkovou modulací. Práce zahrnuje rozbor spínaného sériového rezonančního ...
 • Spínaný výkonový zdroj 300V/100W 

  Horníček, Evžen
  Tato práce se zabývá návrhem spínaného výkonového zdroje sloužícího pro napájení elektronických přístrojů. Práce zahrnuje výběr vhodného zapojení, systémový návrh měniče, návrh impulsního transformátoru a výstupní tlumivky. ...
 • Spínaný zdroj 5,5kV/4,3kW s polovodiči z karbidu křemíku 

  Gabriel, Petr
  Tato práce popisuje vývoj spínaného zdroje s vysokým výstupním napětím 5,5 kV a výkonem 4,3 kW. Práce přímo navazuje na výstupy dvou předcházejících semestrálních projektů. Zadáním práce je dokončit výrobu zbývajících DPS ...
 • Switch Mode Power Supplies 

  Folprecht, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article refers about my master thesis. The topic of my master thesis is the design and the construction of the switch mode power supply, which will be used as a laboratory tool. The design is shortly described and ...