Now showing items 1-5 of 5

  • Aplikace pro zpracování dat z oblasti genového inženýrství 

    Brychta, Jan
    Tato práce má několik cílů. Jedním z nich je seznámit s problematikou genového inženýrství, zejména pak s fragmentací DNA, makromolekulou DNA, metodami pro purifikaci a separaci nukleových kyselin, enzymy používanými ...
  • Depozice pomocí fokusovaného elektronového svazku 

    Juřík, Karel
    V rámci této práce byla provedena série depozic pomocí fokusovaného elektronového svazku z trimethyl(methylcyklopentadienyl)platičitého komplexu v prostředí vodních par. Byla sledována závislost čistoty připravených materiálů ...
  • Nukleové kyseliny jako terapeutické agens 

    Ráčková, Lucie
    S rozvojem molekulární biologie dochází i k rozvoji v onkoterapii. Hlavním směrem moderní medicíny je genová terapie. V genové terapii jsou používány dvě kategorie vektorů, a to virové vektory a nevirové vektory. K nevirovým ...
  • Produkce polyhydroxyalkanoátů s využitím odpadních substrátů a jejich následná izolace 

    Grossová, Marie
    Cílem práce je studium možností mikrobiální produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA) na různých odpadních substrátech. Polyhydroxyalkanoáty nacházejí uplatnění jako biodegradabilní materiály. Pro laboratorní práci byla využita ...
  • Příprava a purifikace plasmidových DNA 

    Němeček, Milan
    S rozvojem terapeutických metod v lékařství, jako jsou DNA vakcíny a genová terapie, se zvyšuje poptávka po nových postupech izolace a purifikace vysoce čisté plazmidové DNA. Nejčastěji využívanými metodami purifikace ...