Now showing items 1-20 of 30

 • Anorganická analýza produktů mikrovlnné pyrolýzy kalů z čistíren odpadních vod 

  Šintajová, Kristína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou rizikových prvkov nachádzajúcich sa v kaloch čistiarní odpadových vôd a problematikou kontaminácie spôsobenej ukladaním kalu do pôd. Extrakcie vzoriek čistiarenských kalov pred aj ...
 • Chování lubrikační emulze a pryskyřice ve výrobě minerální plsti 

  Fiala, Michal
  Diplomová práce popisuje řešení příčiny technologických problémů při výrobě minerální vaty ve společnosti Saint-Gobain Orsil. Hlavní pozornost je věnována procesům probíhajících v minerální vatě za zvýšené teploty. Vzorky ...
 • Detailní charakterizace pyrolýzního oleje pomocí separačních technik a hmotnostní spektrometrie 

  Žvaková, Veronika
  Cílem této diplomové práce je detailně charakterizovat složení pyrolýzního oleje pomocí separačních technik a hmotnostní spektrometrie. Při procesu pyrolýzy dochází k dekompozici složitých organických látek obsažených v ...
 • Distribuce organické hmoty vzorku biouhlu 

  Novotný, Maximilián
  Táto bakalárska práca je zameraná na charakterizáciu obsahu a distribúciu organickej hmoty v biouhlí. Pre tieto účely bola organická hmota z biouhlia izolovaná dvoma metodikami, konkrétne pomocou chemickej frakcionácie na ...
 • Energetické využití biomasy 

  Holečková, Michaela
  Cílem bakalářské práce je rešerše druhů biomasy, jejich technologie pro energetické zpracování a zmapování velkých energetických celků v České republice. První část práce se zabývá definicí biomasy jejím rozdělením a ...
 • Energetické využití biomasy 

  Budiš, Marek
  Tato závěrečná práce, vyhotovená v rámci bakalářského studia Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, se zabývá literární rešerší na téma energetické využití biomasy. První část práce se věnuje biomase, jejímu vzniku a ...
 • Energetické využití biomasy 

  Bouchner, Michal
  Hlavním cílem bakalářské práce je rešerše technologií vyrábějících energii z biomasy se zaměřením na výrobu elektrické energie. V první části jsou tyto technologie rozděleny a popsány. V druhé části se práce zabývá vhodnými ...
 • Energetické využití biomasy 

  Ošťádal, Michal
  Hlavním cílem bakalářské práce je rešeršní zpracování technologií na přeměnu biomasy s následným energetickým využitím. Na začátku práce je rozebrána podstata biomasy jako energetického zdroje. Další část se věnuje jednotlivým ...
 • Energetické využití biomasy 

  Střecha, Josef
  Hlavním úkolem této práce je rešerše druhů biomasy, popis jednotlivých technologií k následnému získání tepelné energie pro centrální zdroje tepla a zmapování využití biomasy v kogenerační výrobě elektrické energie a tepla. ...
 • Energetické využití biomasy 

  Mandelík, Ladislav
  Hlavním cílem této bakalářské práce je rešerše druhů biomasy, přehled technologií pro její energetické zpracování za účelem výroby elektrické energie a tepla a porovnání současného využívání biomasy v energetických celcích ...
 • Energetické využití biomasy 

  Šenovský, Petr
  Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše na téma energetické využití biomasy. První část práce popisuje vznik, vlastnosti a možnosti získání biomasy. V druhé části se popisují především jednotlivé technologie přeměny ...
 • Energetické využití biomasy 

  Nosek, Miroslav
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie rešerše možností využitia biomasy na energetické účely. V prvej časti sa práca venuje popisu základných vlastností biopalív, ktoré ovplyvňujú ich následné využívanie ako zdroja ...
 • Méně tradiční technologie energetického využívání biomasy 

  Červenáková, Jana
  Hlavným cieľom bakalárskej práce je spracovanie menej tradičných technológií energetického spracovania biomasy. V prvej časti práce sú jednotlivé technológie popísané a rozdelené. Druhá časť bakalárskej práce popisuje pojem ...
 • Potenciál využití biomasy na území České republiky 

  Klímová, Jana
  Cílem bakalářské práce je zaměřit se na rozdělení a využití alternativního, obnovitelného zdroje energie - biomasy, jako zdroje tepelné a kombinované tepelné elektrické energie a zároveň posoudit možnosti dalšího růstu ...
 • Production of energy (biodiesel) and recovery of materials (biochar) from pyrolysis of urgan waste sludge 

  Callegari, Arianna; Hlavínek, Petr; Capodaglio, Andrea (Revista Ambiente & Água, 2018-03-21)
  Safe disposal of sewage sludge is one of the most pressing issues in the wastewater treatment cycle: at the European Union level, sludge production is expected to reach 13 Mt by year 2020.
 • Příprava a základní chemická a fyzikální charakterizace biouhlu z pšeničných otrub 

  Zouharová, Kamila
  V nynější době je velice diskutovaným tématem v chemické a výzkumné oblasti získávání biouhlu a jeho použití. Využití biohlu je velmi často skloňováno v oblastech zemědělství, odpadního hospodářství, zlepšení životního ...
 • Recyklace plastů 

  Lasota, Ondřej
  Plasty se díky svým vlastnostem jako je pevnost, trvanlivost, univerzálnost a relativně nízká cena těší velké oblibě. Neustále se zvyšujícím množstvím přispívají ke vzniku odpadů. Nejčastějším způsobem likvidace odpadů je ...
 • Složení a energetické využití komunálních odpadů 

  Anisimov, Valerii
  Tato bakalářská práce se zabývá složením a energetickým využitím komunálního odpadu. V první kapitole jsou popsány vlastnosti komunálního odpadu. Druhá kapitola je věnována porovnání složení odpadu v různých obcích. Třetí ...
 • Stanovení organických sloučenin ve vzorcích biouhlu získaných mikrovlnou torefakcí biomasy 

  Meindl, Jiří
  Tato práce je zaměřena na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) obsažených v sušeném peletizovaném kalu a peletizovaném biouhlu. Biouhly byly připraveny mikrovlnnou torefakcí z předpřipraveného čistírenského ...
 • Technologie pro energetické využití biomasy 

  Záviška, Radek
  Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše technologií energetického využití biomasy. V úvodní části se práce zabývá definováním biomasy a způsoby jejího produkování včetně strojů určených k produkci a přepravě. Hlavní ...