Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza výkonnosti procesu 

  Opočenská, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu systému managementu kvality ve společnosti TRANSELCO CZ s. r. o. Pro tyto účely bylo potřeba zmapovat stávající procesy, přezkoumat dokumentaci a následně provést ...
 • Certifikace systému managementu kvality 

  Pappová, Barbora
  Tato bakalářská práce pojednává o certifikaci systému managementu jakosti. V úvodu do problematiky se nachází vysvětlení základních pojmů, historie, vznik a vývoj normy ČSN EN ISO 9001. Dále jsou probrány jednotlivé normy ...
 • Hodnocení kvality stavebního díla 

  Kramárová, Annamária
  Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť zlepšenie pri riadení a hodnotení kvality stavebného diela. V teoretickej časti sú popísané metódy pri riadení kvality, analýza normy ČSN EN IS 9001:2009, požiadavky na produkt a ...
 • Jakost v rámci obchodního útvaru firmy 

  Ryšková, Simona
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení řízení jakosti v rámci obchodního oddělení firmy. Nejprve jsou popsány zavedené procesy a systémy jakosti na základě normy ISO 9001. V další části se práce věnuje návrhům na zlepšení ...
 • Lze dosahovat kvality bez ohledu na životní prostředí? 

  Stoy, Tomáš
  Tato práce je pojednáním o vztahu kvality a životního prostředí a jejich vzájemném ovlivňování. V první části je popsána jakost jako taková a jsou přiblíženy principy jejího dosahování. Je zde podrobněji rozebrán systém ...
 • Návrh hlavních ukazatelů výkonnostních metrik 

  Kmeť, Lenka
  Práce se týká procesního přístupu a jeho využití při měření výkonnosti společnosti. Uvádí přehled jednotlivých přístupů, od tradičních obsahujících pouze finanční ukazatele po moderní využívající nefinanční ukazatele a ...
 • Návrh procesu skladového hospodářství dle ČSN ISO 9001:2000 

  Kujalová, Markéta
  Cílem diplomové práce „Návrh procesu skladového hospodářství dle ČSN ISO 9001:2000“ je analyzovat současný stav skladování ve vybrané firmě a porovnat průběh jednotlivých procesů s požadavky kladenými systémem managementu ...
 • Návrh systému hodnocení dodavatelů dle ČSN ISO 9001:2000 

  Menšíková, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na návrh systému hodnocení dodavatelů ve firmě ČESTAV, s. r. o v souladu s požadavky normy ISO 9001. Při řešení vycházím z teoretických základů a z analýzy současného stavu ve firmě ČESTAV, s. ...
 • Návrh systému managementu kvality 

  Poprac, Martin
  Obsahom diplomovej práce je teoretický popis systému riadenia podniku so zavedeným manažmentom kvality, ďalej analýza stavu systému manažmentu vybraného podniku voči predošlému ideálnemu modelu a návrh opatrení na doplnenie ...
 • Návrh zlepšení procesu nákupu v systému řízení kvality dle ČSN ISO 9001:2008 

  Záleská, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na oblast nákupu ve společnosti XYZ, s.r.o. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky potřebné k porozumění dané problematiky, v druhé části je provedena analýza firemních procesů. Na základě ...
 • Návrh zlepšení řízení procesu výroby potravin 

  Koshilka, Snizhana
  Diplomová práce je zaměřena na oblast řízení výroby ve společnosti XY, a.s. V první části, jsou uvedené teoretické znalosti potřebné pro pochopení řešené problematiky a zpracování diplomové práce. Ve druhé části je provedena ...
 • QMS průmyslového podniku 

  Kopecký, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je zlepšení systému managementu kvality ve vybraném průmyslovém podniku pomocí metodologie DMAIC. Pro tyto účely byl analyzován současný stav systému managementu kvality, který byl porovnán s ...
 • Rozšíření zavedeného QMS ve firmě Spojmont Ostrava s.r.o. 

  Bayer, Robert
  Cílem této práce je seznámit se s teorií nástrojů kvality a jakosti a postupy jejich zpracování a vybrané nástroje zpracovat a zavést v reálném prostředí firmy. Mezi zpracovanými nástroji je návrh příručky integrovaného ...
 • Rozvoj procesu neustálého zlepšování v obchodně-výrobní společnosti 

  Zvolánková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem neustálého zlepšování v obchodně-výrobní společnosti Bosch Rexroth v Brně a návrhem na jeho zdokonalení. První část je věnována popisu současné situace a jednotlivých nástrojů, které ...
 • Softwarová podpora pro řízení jakosti ve stavebnictví 

  Kala, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je zmapovat softwarovou podporu pro řízení jakosti (management kvality) ve stavebnictví. Systém managementu kvality je definován a stanoven v základní kriteriální normě řady 9001, na mezinárodní ...
 • Status of a Quality Management System in the Czech Republic as a Condition for Business Competitiveness 

  Kovářová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016-12)
  Purpose of the article: Quality management systems are frequently used instruments for strategic management in business. Corporate management understands the importance of proving the quality of their products as well as ...
 • Systém managementu kvality v malé organizaci 

  Poláček, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá systémom managementu kvality v nábytkárskej firme Spartan a.s. Cieľom bolo analyzovať stávajúci systém managementu kvality. V prvej časti práce je obecný popis histórie a vývoja managemantu ...
 • Systém managementu kvality v malé organizaci 

  Urban, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá systémem managementu kvality malé stavební firmy. Cílem je analyzovat stávající základní systém a navrhnout konkrétní opatření vedoucí k souladu se standardní specifikací ČSN EN ISO 9001:2009. ...
 • Využití moderních metod v integrovaném systému managementu stavebního podniku 

  Doleček, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast využití moderních metod v integrovaném systému managementu stavebního podniku. První část je věnována teoretickému osvětlení vybraných moderních metod a procesního řízení. Popisuje i ...
 • Využití norem ISO v konkrétním podniku 

  Buďová, Radka
  Bakalářská práce obsahuje zhodnocení využití normy ČSN EN ISO 9001:2000 ve společnosti CONSTRUCT A&D, a.s. a to v oblasti řízení nákupu. Při řešení vycházím z teoretických základů a z analýzy současného stavu ve společnosti ...