Now showing items 1-20 of 37

 • Analýza pracovního trhu ve stavebnictví 

  Daniel, Martin
  Tato bakalářská práce analyzuje trh práce ve stavebnictví. Teoretická část se zabývá stavebním podnikem, pracovním trhem a prací ve stavebnictví. Popisuje odměňování a specifika stavebního podniku, charakterizuje trh práce, ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře a návrhy na její zlepšení 

  Svoboda, Lukáš
  Tato práce se zaměřuje na zvýšení spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře. Spokojenost zákazníků je klíčovou součástí pro udržení tržní pozice, dobrého jména společnosti a její růst. Spokojenost klientů je obzvláště ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků vybraného spolku a návrhy na její zlepšení 

  Pilková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se věnuje analýze spokojenosti zákazníků spolku Yoga House, z.s. a následným návrhům její zlepšení. První část práce se zabývá popisem důležitých teoretických východisek souvisejících s tímto tématem. ...
 • Innovation Performance Measurement: Research in Czech Business Practice 

  Žižlavský, Ondřej (Taylor & Francis, 2016-11-23)
  The paper points out the importance of the innovation performance and its improvement. It begins with a comprehensive theory and definition of essential terms. The theoretical part is followed by the analysis of the current ...
 • Konstrukční výzkum učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely: Hodnocení pilotní verze učebnice 

  Ellederová, Eva (Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020-04-02)
  Studie představuje metodologii konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely (dále jen ESP) a seznamuje čtenáře s prvními výsledky výzkumného šetření. Cílem je vyhodnotit kvalitu pilotní verze ...
 • Marketingový audit spokojenosti zákazníků 

  Hemzová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým auditem spokojenosti zákazníků. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a definice související s marketingem, marketingovým auditem, marketingovým výzkumem, službami a ...
 • Marketingový plán ke zvýšení prodeje čerstvých těstovin La Brusla Pasta 

  Bařinová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou marketingového plánu pro firmu La Brusla Pasta, která vyrábí čerstvé těstoviny. Práce je členěna na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou objasněny základní ...
 • Měření spokojenosti zákazníka v oblasti managementu kvality 

  Plánková, Barbora
  Bakalářská práce pojednává o měření spokojenosti zákazníka v oblasti managementu kvality. Teoretická část se zabývá spokojeností zákazníka a je zde rozebrána metodika jejího měření. Praktická část popisuje aktuální měření ...
 • Motivační systém ve vybrané společnosti 

  Hofmanová, Marie
  Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o motivačním systému a vysvětluje základní pojmy spjaté s touto problematikou. Za použití dotazníkového šetření jsou zjištěny současné trendy požadavků zaměstnanců v této zkoumané ...
 • Návrh marketingové strategie zvoleného podniku 

  Hudcová, Ivana
  Cílem této diplomové práce je zvýšit konkurenceschopnost podniku Vínko a jiné dobroty pomocí vytvoření nové marketingové strategie. Při vytváření nové strategie bude vycházeno z analyzování stávající strategie společnosti. ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Nová, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení marketingového mixu ve společnosti p.k.Solvent s.r.o. a její zákazníky. Specifikuje jednotlivé složky marketingového mixu, analyzuje okolí společnosti a obsahuje marketingový výzkum ...
 • Návrh na zlepšení marketingového mixu 

  Přibylová, Veronika
  Obsahem této diplomové práce je zaměření se na zlepšení marketingového mixu malého Studia, které se zabývá cvičením. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky z oblasti marketingu. ...
 • Návrh na zlepšení pracovní motivace ve společnosti PLASTIKA a.s. 

  Jančová, Hana
  Diplomová práce se zaměřuje na zlepšení pracovní motivace ve společnosti Plastika a.s. Pomocí interních zdrojů a dotazníkového šetření je provedena analýza současného motivačního systému ve společnosti. Na základě výsledků ...
 • Návrh strategie rozvoje podniku působícího ve městě Prostějov 

  Obořilová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje Vinotéky Jaroslav Rek, která sídlí v Prostějově. Práce analyzuje podnik a jeho okolí s účelem zjištění jeho postavení na trhu a určení konkurenční výhody. Obsahuje ...
 • Návrh změn konceptu personálního řízení v podniku 

  Nečasová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou personálního řízení v konkrétní firmě. Hlavním cílem této práce je návrh změny v nejkritičtější oblasti personálního řízení této společnosti TEMO – TELEKOMUNIKACE, a.s. Práce je ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Prokopová, Barbora
  Hlavním cílem mé diplomové práce je hodnocení organizační kultury společnosti Top Advert, s.r.o. Má práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá teoretickými východisky k dané problematice a jejich popisem. Praktická ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Zabloudil, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na téma orgnizační kultura a její vliv na chod regionální pobočky pojišťovny XYZ. Nejprve byly objasněny teoretické poznatky týkající se organizační kultury a jejího hodnocení. Dále byl ...
 • Oceňování goodwill stavebního podniku 

  Ondrejčík, Matúš
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání hodnot goodwillu u dvou staveb-ných podniků. V teoretické části jsou popsané základní poznatky a principy, které jsou potřebné na uřečeni hodnoty goodwillu. Dále jsou vysvětlené ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Jílková, Šárka
  Bakalářská práce je zaměřena na on-line marketingovou komunikaci kosmetického studia Mis-sys. V teoretické části jsou popsány základní pojmy marketingu, které jsou následně využity v analytické části. Analytická část ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Bdinková, Simona
  Bakalářská práce je zaměřena na online marketingovou komunikaci brněnského hotelu Passage. Práce vychází z pojmů definovaných v teoretické části, na kterou navazuje část analytická, která obsahuje analýzu současného ...