Now showing items 1-14 of 14

 • Algoritmus výpočtu úhlových faktorů pro přenos tepla radiací 

  Bílek, Tomáš
  Tato práce se zabývá výpočtem úhlových faktorů pro přenos tepla radiací. Práce obsahuje matematický popis problému a zabývá se jeho numerickým řešením. Hlavním cílem této práce je vytvoření algoritmu pro výpočet úhlových ...
 • Analýza rozložení teplotního profilu v pájecí peci pomocí systémů CAE 

  Stručovský, Aleš
  Cílem tohoto projektu je pomocí CAE systému analyzovat rozložení teplotního profilu pájecí pece DIMA 0180. K vytvoření modelu je použit program Solidworks 2012 Premium. Simulace je provedena pomocí modulu Flow simulation. ...
 • Bezdotykové měření teploty 

  Lata, Miroslav
  Cílem práce bylo vypracování studie o rozvíjejícím se bezkontaktním měření teploty a přiblížit tak metody měření v oblasti infračerveného záření. Počátek práce je věnován hlavním pojmům a definicím nutné pro uvedení do ...
 • Computational Modeling of Turbulent Swirling Diffusion Flames 

  Vondál, Jiří
  Schopnost predikovat tepelné toky do stěn v oblasti spalování, konstrukce pecí a procesního průmyslu je velmi důležitá pro návrh těchto zařízení. Je to často klíčový požadavek pro pevnostní výpočty. Cílem této práce je ...
 • Dekontaminace osob ve zdravotnických zařízeních při CBR událostech 

  Magulová, Eva
  Cílem této bakalářské práce je snaha podat nový náhled na možnost dekontaminace ve zdravotnických zařízeních. V první části jsou stručně vysvětlena klíčová slova. V druhé části je stručný náhled na sarinový útok v Tokijském ...
 • Jaderné havárie 

  Mik, Martin
  Tato bakalářská práce je rešerše zabývající se jadernými haváriemi a nehodami ve světě i u nás. Práce je rozdělena do několika částí. První část se zabývá dozorem nad jadernou bezpečností v České republice. Ve druhé části ...
 • Měření záření gama 

  Lázna, Tomáš
  Práce se věnuje detekci ionizujícího záření, zvláště záření gama. V obecné části seznamuje čtenáře s problematikou a rozebírá nejpoužívanější typy detektorů – plynové, scintilační a polovodičové. V praktické části ověřuje ...
 • Náhrada trubkových výměníků tepla v CFD výpočtech proudění 

  Cacková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá náhradou teplosměnných ploch tepelného výměníku při simulacích v programu ANSYS Fluent. Cílem práce je nalezení zjednodušeného modelu výměníku využitelného pro simulace proudění ve velkých procesních ...
 • Nové trendy ve výzkumu a vývoji stínění ionizujícího záření 

  Vláčil, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou stínění ionizujícího záření, což je záření, které má dostatek energie postačující k ionizaci atomu nebo molekuly ozářené látky. Toto záření může vznikat v jaderných zařízeních typu jaderná ...
 • Optimalizace vzduchotechniky wellness 

  Kysilka, Michal
  Tématem diplomové práce je optimalizace návrhu distribuce vzduchu v bazénové hale s ohledem na odpar z volné vodní hladiny dle předem určených kritérií s využitím softwaru pro CFD simulace. Problematikou odpařování se ...
 • Otopné systémy v předškolních zařízeních 

  Schäferová, Hana
  Předmětem diplomové práce je řešení vytápění mateřské školy. Práce shrnuje aktuální řešení z praxe a současnou legislativu, která se problematiky týká. Práce obsahuje autorkou vypracované řešení vytápění mateřské školy a ...
 • Ověření tepelně-izolační vlastnosti termoreflexních fóliových izolací 

  Šot, Petr
  Diplomová práce se zabývá ověřením tepelně-izolační vlastnosti termoreflexních foliových izolací. Teoretická část práce je věnována problémům energetické náročnosti budov, problematice šíření tepla materiálem, pojmy ...
 • Studium účinnosti novodobých tepelných izolací pro stavby 

  Šot, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problémem termoreflexních tepelných izolací. Práce se zčásti věnuje energetické náročnosti budov a související problematikou. Ve větší míře je rozebrána problematika šíření tepla materiálem a ...
 • Výměník tepla pro záchranný habitat 

  Bouma, Adam
  Diplomová práce se zabývá specifickou problematikou návrhu vhodného typu tepelného výměníku pro účely větrání v záchranném habitatu. V práci je proveden přehled nejčastějších typů výměníků tepla a charakteristika základních ...