Now showing items 1-20 of 34

 • Application of fire and evacuation models in evaluation of fire safety in railway tunnels 

  Cábová, Kamila; Apeltauer, Tomáš; Okřinová, Petra; Wald, František (IOP Publishing, 2017-09-15)
  The paper describes an application of numerical simulation of fire dynamics and evacuation of people in a tunnel. The software tool Fire Dynamics Simulator is used to simulate temperature resolution and development of smoke ...
 • Detekce a čtení UIC kódů 

  Zemčík, Tomáš
  Strojová detekce a čtení UIC kódů na železničních vozidlech umožňují automatizovat některé procesy na železnici a zajistit tak její bezpečný a efektivní chod. Tato práce poskytuje náhled do problematiky strojové detekce ...
 • Dopravní obsluha nádraží u řeky 

  Stupka, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem dopravní obsluhy nového brněnského nádraží v poloze Řeka. Cílem práce bylo navrhnout variantní řešení dopravního uzlu městské hromadné dopravy a autobusového nádraží, a zároveň vyřešit ...
 • Evidenční počítač stavědla K-2002 

  Kandrik, Ján
  Nezbytnou složkou řízení železničního provozu se v současnosti stává jeho optimalizace a plánování. Tato práce se zabývá vytvořením nadstavby nad zabezpečovacím zařízením, která bude shromážďovat údaje ze zařízení a jiných ...
 • Hevlín – sídlo v krajině 

  Moutelíková, Veronika
  Koleje. Linie domů v mlze. Majestátná lokomotiva poháněná párou Přestože velká epocha parních strojů dávno skončila a vybudovaná železniční síť bohužel postupně ztrácí na své významnosti, tvoří tato část historie důležitou ...
 • Hranice – redefinice městské struktury 

  Vinklárková, Eliška
  Cílem práce je představení koncepce dopravního terminálu v Hranicích. Nový objekt sdružuje služby autobusové a vlakové nádražní budovy a vytváří důstojnou vstupní bránu do města. Stavba slouží i jako lokální centrum veřejné ...
 • Hydraulické tlumiče podvozků kolejových vozidel 

  Odehnal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá především konstrukčním řešením různých adaptivních tlumičů určených pro podvozky kolejových vozidel. Nejprve je sestaven obecný přehled informací týkajících se tohoto tématu. Následně jsou ...
 • Jeřáb nástěnný mobilní 

  Bábek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nástěnného mobilního jeřábu, včetně pojezdové dráhy. Na začátku je proveden rozbor vhodných kladkostrojů dle důležitých parametrů. Následuje výpočet základních zatížení, které působí ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Peterka, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá rehabilitací městského území v těsné blízkosti historického jádra města Brna. Třetinu plochy řešeného území zaujímají areály brownfields. Cílem práce je nalezení jejich nového funkčního ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Floriánová, Jitka
  Práce se zabývá urbanistickou úpravou části brněnského katastrálního území Zábrdovice. Analyzuje problémy vybraného území, hledá příčiny a řešení problémů spojených s jeho obýváním či návštěvou. Nabízí možné řešení vedoucí ...
 • Koncepční návrh dávkovače písku 

  Jíša, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem dávkovače písku pro kolejová vozidla. V úvodu, po seznámení se s problematikou, je provedena detailní rešerše konkurenčních dávkovačů na trhu. Dále je proveden detailní ...
 • Měření posunů železničního svršku a mostní konstrukce 

  Leischner, Ludvík
  Tato bakalářská práce pojednává o měření posunů na znojemském železničním viaduktu. Prostřednictvím dvou měřických metod, a to prostorové polární metody a kinematické GNSS Stop & Go metody, byly měřeny polohové a výškové ...
 • Modul řízení lokomotivy 

  Šrámek, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí řídícího modulu pro model lokomotivy na demonstrátor vlakových zabezpečovacích zařízení firmy STARMON. Detailně se zaobírá návrhem zapojení, firmware modulu a struktury komunikačního ...
 • Most na křižovatce v Brně 

  Kyzlink, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením mostní nosné konstrukce na rampě v Brně. Silniční most křižuje silnici I/42 a železniční trať. Most je součástí VMO Brno. Konstrukce je navržena z předpjatého betonu. Posouzení ...
 • Návrh osvětlení železniční stanice 

  Hána, František
  Práce se zabývá návrhem a výpočtem osvětlení v železniční stanici Šternberk. Součástí je dimenzování a jištění přívodních kabelů, návrh a dokumentace ke kabelovým trasám NN, porovnání současného a navrhovaného stavu z ...
 • Návrh propojení pardubické spojky a trati Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. v Havlíčkově Brodě 

  Dohnal, Michal
  Cílem diplomové práce je návrh nového propojení tzv. pardubické spojky a trati Brno hl. n. - Kutná Hora hl. n. v Havlíčkově Brodě, které umožní bezúvraťovou jízdu Brno - Havlíčkův Brod - Jihlava a zpět.
 • Návrh železničního trámového mostu 

  Jedlička, Martin
  V této bakalářské práci je úkolem vypracovat návrh řešení betonového jednokolejného železničního mostu. Varianty se bude soustředit na návrh trámového mostu. S ohledem na vypracovaná předběžná řešení bude vybrána jedna ...
 • Nové brněnské hlavní nádraží a jeho veřejná prostranství 

  Valach, Lukáš
  Tématem diplomové práce je návrh nového brněnského hlavního nádraží v poloze „U řeky“ (Ac), která byla vybrána z několika variant přestavby Železničního uzlu Brno (ŽUB). Cílem této práce je vytvoření architektonické a ...
 • Obnova zaniklých cest- tratí mezi Moravou a Dolním Rakouskem 

  Chlupová, Jana
  Práce se zabývá obnovou zrušené železniční cesty mezi Hevlím a Laa an der Thaya. Obnova nádraží v Hevlíně je rozdělena na jednotlivé etapy. V první fázi se jedná o rekonverzi secesní výpravní budovy na muzeum. V další etapě ...
 • Problémy hluku železniční dopravy 

  Winkler, Martin
  Analýza hluku železniční dopravy a posouzení účinnosti protihlukových bariér různého typu