Now showing items 1-20 of 23

 • Detekce infiltrace srážkové vody metodou EIS 

  Lipinský, Vít
  Diplomová práce se zabývá detekcí infiltrace srážkové vody v zeminách pomocí metody elektrické impedanční spektrometrie. Jejím cílem je posoudit vhodnost této metody a měřicí aparatury pro úlohu infiltrace vody v zeminách.
 • Different Approaches to the National Management of Rainwater 

  Ličková, Nina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Text se zabývá otázkou aplikace systémů hospodaření s dešťovými vodami (dále jen HDV) a jejich aplikace v rámci měst a obcí v různých zemích světa. Zabývá se problémem, jak dosáhnout užívání vhodných a možných principů ...
 • Dopad sucha na systém zásobování pitnou vodou 

  Bergerová, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stáří vody v distribučním systému zásobování pitnou vodou. Byly simulovány různé scénáře, které představovaly snížení spotřeby vody v důsledku nahrazení části pitné vody za ...
 • Hospodaření s dešťovou vodou v městských sídlech 

  Vaculík, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hospodaření s dešťovými vodami v městských sídlech. Prvotním úkonem pro zpracování diplomové práce bylo setkání se starostou MČ Brno – Bohnice Ing. Antonínem Crhou, který poskytl potřebné údaje o ...
 • Hospodaření s povrchovou vodou v zastavěném území 

  Vacková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Popis a naznačení řešení problému vzniklého ve styku dráhy soustředěného odtoku a části obce.
 • Hospodaření s vodou v budovách 

  Kozub, Josef
  V bakalářské práci se zabývám využitím šedých a dešťových vod. V práci uvedeno srovnání využití v České republice a zahraničí a finanční úspory vzniklé při využívání těchto vod. Dále je zde popsáno složení a povolené limity ...
 • Methods of Water Retention in Urban Landscape 

  Ličková, Nina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Sídla v současné době představují pro krajinu velkou zátěž, a to i z vodohospodářského pohledu. Nejsou vůbec soběstačná a čerpají zdroje z okolí. Zároveň pak produkují odpadní vody v nevhodné míře a nevhodného biologického ...
 • Možnosti zneškodnění nebo využití dešťových vod v nově budovaném výrobním areálu 

  Kabátek, Stanislav
  Úkolem této práce je vyřešit nakládání s dešťovou vodou, která bude díky plánované výstavbě výrobní haly v obci Hodějice zachycena na střeše a na zpevněných plochách. Odtok této dešťové vody může zahltit propustek pod ...
 • Nakládání s dešťovou vodou a možnosti jejího využití 

  Štefek, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je vypracování rešerše, která je zaměřena na nakládání s dešťovými vodami a jejího dalšího využití. V práci lze nalézt obecný nástin situace v ČR a následně jsou zde rozepsány komponenty dostupné ...
 • Problematika nakládání s dešťovými vodami z komunikací 

  Oprchalová, Marie
  Zvyšováním intenzity dopravy na stávajících komunikacích, výstavba nových dálnic a rychlostních komunikací způsobuje větší znečištění povrchových vod látkami, které pocházejí z údržby cest a provozu vozidel. Proto jsou ...
 • Voda a město 

  Vacková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Naznačení a popis směru, kterým by se mělo ubírat hospodaření s vodou ve městech.
 • Vsakování srážkových vod 

  Kračman, Martin
  Cílem této práce je definovat legislativní možnosti vsakování, zadržování a odvádění dešťových vod pro rodinný dům v České republice. Práce se mimo vody srážkové zabývá i vodami splaškovými, jejich kvalitou a následným ...
 • Využití dešťových vod z objektu domu v obci Voleč pro závlahu a zasakování 

  Sirůčková, Renáta
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku dešťových vod a jejich využívání. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V první části práce je řešeno obecné rozdělení dešťových vod, od vzniku ...
 • Využití dešťových vod z objektů pro závlahu a zasakování 

  Hubený, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dešťových vod a jejich využívání. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části práce je popsáno obecné rozdělení dešťových vod, vznik jednotlivých ...
 • Využití odpadní vody z domácností 

  Zríni, Miroslav
  Práca sa skladá z dvoch častí. V prvej – teoretickej časti je rozobraná rešerš ohľadom odpadovej vody z domácnosti. Kvôli rozdielnym vlastnostiam sa člení na zvlášť šedú a dažďovú vodu. V jednotlivých kapitolách sú uvedené ...
 • Využití srážkových vod v areálu firmy 

  Novotný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem využití srážkových vod v areálu firmy a návrhem zdravotně technických instalací v nově budovaném objektu školicího střediska a skladovacího prostoru. V teoretické části je popsána ...
 • Využití šedých a dešťových vod v budovách 

  Úterský, Michal
  Úkolem této bakalářské práce je poukázat na možné využití šedých a dešťových vod v budovách. Hlavním cílem je úspora pitné vody pro konkrétní rodinný dům, zpětné využití vyčištěných šedých vod a dešťových vod v domácnosti ...
 • Využívání dešťových vod v objektu bytového domu 

  Šumichrastová, Mária
  Cieľom práce ja priblížiť problematiku využívania zrážkových vôd v objektoch bytovej výstavby. Táto voda nachádza široké uplatnenie na bežné činnosti v domácnostiach, čo prispieva k šetreniu pitnej vody. V úvode mojej práce ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v penzionu 

  Matějková, Lucie
  Diplomová práce obsahuje návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v penzionu. Teoretická část řeší přípravu teplé vody, způsoby ohřevu a dimenzování podle ČSN 06 0320. Výpočtová část řeší návrh variant přípravy ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve společenském domě 

  Matějková, Lucie
  Bakalářská práce obsahuje části teorie, výpočtu a projektu. Theorie se zabývá znečištěním opadních vod tuky a oleji a jejich separací. Výpočtová část řeší návrh vnitřního vodovodu, plynovodu a kanalizace. Projekt obsahuje ...