Now showing items 1-20 of 23

 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Ševčík, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom fuzzy modelov na podporu rozhodovania pre výber najvhodnejších dodávateľov pre firmu PSL, a.s. Popisuje metódy a postupy tvorby modelov v prostredí MS Excel a MATLAB. Cieľom je vytvoriť ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Tomáš, David
  Tato diplomová práce pojednává o řízení dodavatelů firmy. Odlišné softwary jsou použity pro applikace fuzzy logiky. Nejprve jsou představeni dodavatelé firmy pro asijský region. Dále jsou vybrány hlavní parametry které ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Ondruch, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá využitím fuzzy logiky pro vyhodnocování kvality dodavatelů IT zboží a dalšího materiálu pro vybranou společnost. Fuzzy model by měl usnadnit rozhodování při výběru jednotlivých dodavatelů, kteří ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Koval, Stanislav
  Diplomová práce analyzuje dodavatele společnosti STABILA ČR s. r. o. V práci jsou použité metody, které využívají základních principů fuzzy logiky. Vyhodnocení nejlepších dodavatelů za rok 2011 je provedeno v programech ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Adamec, Václav
  Diplomová práce se zabývá využitím moderních metod analýz a modelování pro výběr optimálního dodavatele. V práci je využito teorie fuzzy logiky. Základem práce je vytvoření nástroje, který pomůže vybrat nejvhodnějšího ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Horníček, Jiří
  Diplomová práce analyzuje problematiku zabývající se možnostmi hodnocení a výběru vhodného dodavatele. Popisuje používané metody a postupy pro hodnocení dodavatelů a zaměřuje se na využití fuzzy logiky. Práce předkládá ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Hrnčířová, Jaroslava
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s výběrem vhodného dodavatele. Obsahuje návrh způsobu hodnocení dodavatelů, který by měl zabezpečit výběr optimálního dodavatele pro firmu.
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů stavebních prací 

  Ondřejíková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá využitím moderních metod analýz a modelování pro výběr optimálního dodavatele. V práci je konkrétně využito teorie fuzzy logiky. Cílem práce je vytvoření nástroje, který pomůže firmě vybrat ...
 • Finanční analýza společnosti Sain-Gobain PAM CZ s.r.o. 

  Spousta, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vyhledáním možných ekonomických rizik společnosti Saint-Gobain PAM CZ s. r. o., která působí na trhu litinových vodovodních a kanalizačních systémů. Práce je rozdělena na teoretickou část, která ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Koláčková, Dana
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Zemědělské služby, a.s. v období 2003-2005 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Určuje silné a slabé stránky , nedostatky a příležitosti společnosti ...
 • Klasifikace obchodních partnerů s využitím matematických metod 

  Režňáková, Mária; Jedlička, Jaromír (Mendel University Press, 2010-07-25)
  Cílem článku je zdůraznit nutnost hledání netradičních přístupů ke klasifikaci podniků podle rizika vzniku platební neschopnosti a prezentovat výsledky třídění podniků s použitím metod shlukové analýzy.
 • Minimalizace rizik úvěrového rozhodovacího procesu banky 

  Skovajsa, Radek
  Práce ve své teoretické části popisuje vývoj českého bankovnictví s důrazem na jeho porevoluční přerod v podmínkách tržní ekonomiky. Na konkrétní případové studii je demonstrován rozhodovací úvěrový proces banky, který je ...
 • Moje Náměstí - hodnotenie verejných priestranstiev 

  Veselý, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  The article describes a project "Moje namesti", reasons and a process of creation of the project, methods of data collecting and formation of a web page mojenamesti.com. Afterwords the article describes further development ...
 • Návrh webového portálu pro hodnocení kvality služeb v menzách 

  Kovařík, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a naprogramováním webového portálu pro hodnocení kvality jídel v menzách. Tento portál bude sloužit studentům k tomu, aby si předali informace o jednotlivých menzách a jídlech, která ...
 • Ratingový model pro interní hodnocení bonity zákazníků KORADO, a.s. 

  Vaňková, Leona
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a otestovat jednoduchý a přehledný kreditní nástroj – Ratingový model (dále Model) využitelný v rámci preventivních opatření proti úvěrovému riziku. Model je navrhován s cílem ...
 • Riziko výběru společností s využitím fuzzy logiky 

  Pešáková, Darina
  Vytvoření rozhodovacího systému hodnocení spolupráce mezi společnostmi na základě fuzzy modelu v MS Excel a programovém prostředí MATLAB. Následné vyhodnocení možných rizik pro vybranou společnost.
 • Šachový server 

  Bárczi, Viktor
  Táto práca sa zaoberá vytvorením a riešením problematiky šachového servera. Jedná sa o vytvorenie šachového servera, pomocou ktorého si cez internet alebo lokálnu sieť, ale i na jednom PC môžete zahrať šachy. Riešenie ...
 • Vícekriteriální optimalizace podniku pomocí trendu 

  Tesařová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou makroekonomického, tržního a interního prostředí podniků, za účelem prozkoumání vhodnosti období k založení nové společnosti nebo investování financí do již existujícího ekonomického ...
 • Vliv reklamy v dražební společnosti 

  Zajíc, Vladimír
  V rámci veřejných dražeb působí dražební společnosti, která na jedné straně stojí před problémem marketingově zvládnou veřejnou dražbu, na straně druhé se zároveň snaží zviditelnit ve vztahu dražebník a navrhovatel dražby. ...
 • Využití fuzzy logiky pro hodnocení investičních rizik 

  Hřebíčková, Jana
  Diplomová práce se zabývá vytvořením a aplikací modelu s využitím fuzzy logiky. Tento model je využit pro podporu rozhodování vybrané české společnosti, která má v plánu investovat do zahraničí a založit zde novou dceřinou ...