Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce 

  Kledus, Robert; Semela, Marek; Maxera, Pavel; Kunovský, Martin; Křižák, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek se zabývá analýzou chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes přechod pro chodce. Sledované vozidlo přejíždí přes moderní přechod v obci, který je označen vodorovným i svislým značením. Ve směru ...
 • Analýza obvyklé doby pozorování specifických objektů řidičem 

  Fujačková, Hedvika
  Diplomová práca je zameraná na obvyklú dobu pozorovania špecifických objektov vodičmi motorových vozidiel. V teoretickej časti je prevedená literárna rešerše v oblasti vnímania človeka. Je tu charakterizovaný prístroj, ...
 • Analýza reakcí řidičů na složené podněty 

  Kaplánek, Aleš
  Tato práce se zabývá přípravou, realizací a základním vyhodnocením reakčních dob řidičů motorových vozidel na jednoduché optické a složené ( jiné než optické) podněty. Jízdní zkoušky prováděné zčásti v podmínkách běžného ...
 • Analýza reakční doby řidiče při ovlivnění vybranými rušivými podněty 

  Černohorská, Magda
  Diplomová práce se zaobírá analýzou vlivu konzumace potravin na prodloužení reakční doby řidiče. Je zde popsán úvod do problematiky konzumace potravin v průběhu jízdy, prvky ovlivňující výkon řidiče. Dále se práce zabývá ...
 • Analýza vlivu používání technických zařízení řidičem na reakční dobu 

  Kubánek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu používání technických zařízení řidičem na reakční dobu. Jsou zde popsány zákonné požadavky na používání technických zařízení řidičem ve vozidle. Rozebrány typy používaných ...
 • Analýza vnitřního hluku vozidel a jeho vliv na aktivní bezpečnost 

  Dolejský, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá vplyvom vnútorného hluku automobilu na kondičnú bezpečnosť vodiča, prezentovanú reakčnými časmi na simulované podnety. V úvodnej časti teoreticky vymedzuje bezpečnosť vozidiel, vnútorný hluk ...
 • Bezpečnostní charakteristiky řidičů seniorů z pohledu bezpečnosti silničního provozu 

  Lukesová, Dominika
  Cílem této práce je vyhodnocení stávajících postupů a zpřesnění posuzování vlivu stáří na dopad na dopravní nehody. V teoretické části jsou popsány řidiči senioři, nehodovost seniorů a snížená výkonnost řízení ovlivněná ...
 • Case Study: Reaction Time of Children According to Age 

  Bucsuházy, Kateřina; Semela, Marek (Elsevier, 2017-05-11)
  Study presents findings of a simulator study that examined the differences of reaction time for children aged from 3 to 18 years, compared to adults aged from 20 to 30 years. Choice reaction time has been analysed and three ...
 • Kontrola situace za vozidlem 

  Perničková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou kontroly situace za vozidlem. V rámci teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o dopravním systému, reakční době a jejích jednotlivých fázích, včetně faktorů, které reakční dobu ...
 • Laboratorní zdroj 

  Matějů, Jan
  Předkládaná práce se zabývá návrhem zapojení laboratorního napájecího zdroje s nízkým zvlněním, jeho konstrukcí a proměřením základních parametrů. Základním zaměřením je vývoj zapojení zdroje, který by bylo možno ovládat ...
 • Problematika podélní bezpečné vzdálenosti mezi vozidly 

  Zemánek, Lukáš; Prnka, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tento odborný článek pojednává o problematice dodržování podélné bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Obsahuje analýzu nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, související s nehodami způsobenými nedodržením ...
 • Reakční doba osob ovlivněných alkoholem 

  Ohera, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou reakční doby osob ovlivněných alkoholem. Práce je rozčleněna na dvě stěžejní části, první část je zaměřena na rešerši současného stavu a předkládá teoretická východiska související ...
 • Řidič senior jako riziková osobnost 

  Sedlák, Emil
  Cílem této diplomové práce je posouzení současného stavu rizikových faktorů u osob starších 65 let v oblasti dopravy. Teoretická část obsahuje poznatky z literárních zdrojů v oblasti dopravní psychologie, zaměřuje se na ...
 • Software pro měření reakční doby při optické stimulaci 

  Navrátil, Rudolf
  Tato práce se zabývá měřením reakční doby na základě optické stimulace, rozebírá teorii vidění, metody měření reakční doby, řeší návrh a realizaci aplikace pro měření reakční doby, archivaci výsledků měření a jejich ...
 • Studium změn elektrické aktivity mozku vyvolaných poklesem úrovně bdělosti 

  Vlček, Milan
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s různými metodami analýzy elektroencefalogramů a zjistit změny mozkové aktivity při poklesu bdělosti. Aby bylo možné pozorovat rozdíly mezi stavem spánku a stavem úplné bdělosti, ...
 • Terapeutická hra pro měření reakční doby s využitím platformy BITalino 

  Veselá, Cindy
  Tato diplomová práce se zabývá snímáním elektromyografického signálu a detekcí svalové aktivity v reálném čase za účelem měření reakční doby. Pro motivaci pacientů byla navržena a implementována terapeutická závodní hra ...
 • Testování ochrany transformátoru 

  Judas, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo chránění transformátoru, konkrétně pak rozdílová ochrana transformátoru, její princip funkce, stabilizace a vypínací charakteristika. Byl navrhnut způsob měření vypínací charakteristiky ochrany ...
 • Vliv délky reakčního času na amplitudu neuronální odezvy po vzácných podnětech v obraze funkční magnetické rezonance 

  Klimeš, Filip
  Cílem mé bakalářské práce je poskytnout základní představu o funkční magnetické rezonanci. Teoretická část se zabývá obecnými principy, metodami měření a analýzy dat fMRI. Dílčím a zároveň stěžejním cílem je navrhnout ...
 • Vliv konstrukčního uspořádání přechodu pro chodce na chování řidiče 

  Šusta, Radek
  Tato práce je výsledkem rešerše současného stavu v dané problematice a měřením reakcí řidičů a jejich chování pomocí zařízení eyetracker, během doby, kdy projížděli přes přechody pro chodce, na nichž přecházel chodec. ...