Now showing items 1-12 of 12

 • Dozorné orgány jaderné bezpečnosti ve světě a jejich význam 

  Dvořák, Aleš
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou o jaderné bezpečnosti. V první části je uveden přehled mezinárodních organizací a sdružení, které svoji činnosti kontrolují veškeré předpisy týkající se jaderné bezpečnosti až po ...
 • Grafické zpracování výsledků simulací reaktoru VVER 1000 

  Kiš Bandi, Peter
  Táto bakalárska práca popisuje konštrukciu aktívnej zóny jadrového reaktora VVER 1000 a zaoberá sa spracovaním výsledkov z výpočtov neutrónového kódu PARCS v rozhraní SNAP. V dnešnej dobe je pri návrhu alebo zmenách na ...
 • Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele 

  Doseděl, Tomáš
  Práce se zabývá kompenzací jalového výkonu v praxi. V teoretické části práce jsou uvedeny základní principy kompenzace jalového výkonu. Dále zpoplatnění za nedodržení účiníku a popis jednotlivých kompenzačních komponentů. ...
 • Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele 

  Hanzelka, Jiří
  Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat problematiku kompenzace jalového výkonu a následně navrhnout novou koncepci pro průmyslového odběratele. V první části jsou popsány základy kompenzace, umístění kompenzace a ...
 • Kompenzace jalového výkonu v praxi 

  Tomeš, Martin
  Práce se zabývá kompenzací jalového výkonu v praxi. Teoretická část popisuje základní pojmy v kompenzaci účiníku, důvody kompenzace, jakým způsobem se kompenzuje, popřípadě sankce za nedodržení stanoveného účiníku. Pozornost ...
 • Materiály pro reaktory IV. generace 

  Hovorka, Martin
  Cílem této práce je popis vybraných reaktorů IV. generace – VHTR, SCWR a MSR z hlediska jejich materiálových požadavků s důrazem na reaktor VHTR. V práci je popsán základní princip vysokoteplotního reaktoru a jeho základní ...
 • Měnič pro svařování stejnosměrným proudem 

  Siuda, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá obvodovým a konstrukčním návrhem výkonového měniče, který se bude využívat pro svařování stejnosměrným elektrickým obloukem. Samotný měnič je založen na principu dvou jednočinných propustných ...
 • Nanoliter-sized overheated reactor 

  Neužil, Pavel; Sun, Wanxin; Karásek, Tomáš; Manz, Andreas (AIP Publishing, 2015-01-16)
  We report on a microfluidic system formed by 200 nl water droplets, encapsulated by a 600 nl mineral oil placed on a hydrophobically coated glass microscope cover slip. The micromachined heater underneath the glass was ...
 • Separace polutantů na fotoreaktorech 

  Kurťák, Marek
  Diplomová práce se zabývá fotokatalytickou degradací organických polutantů na UV aktivovaných částicích anatasu ve vodní suspenzi. Měření jsou prováděny na čtvrťprovozním UV fotoreaktoru a cílem práce je zjistit časový ...
 • Urychlovačem řízené jaderné elektrárny 

  Jarchovský, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím spotřebovaného jaderného paliva v jaderných elektrárnách nové generace – urychlovačem řízených jaderných elektrárnách a přeměnou tohoto paliva v elektrickou energii. V úvodu jsou ...
 • Účinnost separace vodních polutantů na poloprovozním fotoreaktoru 

  Melicher, Daniel
  Diplomová práca sa zaoberá fotokatalýzou organických polutantov na UV aktivovaných časticiach anatasu samostatne a s prídavkom peroxidu vodíka a na samotnom peroxide vodíka. Meranie sa realizuje na poloprevádzkovom UV ...
 • Využití kombinace bakterií a řas pro čištění odpadních vod 

  Hlavsová, Barbora
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se stále se zdokonalujícími způsoby biologického čištění odpadních vod s využitím bakterií, řas a jejich kombinace. Dále také s velmi atraktivními možnostmi využití biomasy ...