Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce 

  Kledus, Robert; Semela, Marek; Maxera, Pavel; Kunovský, Martin; Křižák, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek se zabývá analýzou chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes přechod pro chodce. Sledované vozidlo přejíždí přes moderní přechod v obci, který je označen vodorovným i svislým značením. Ve směru ...
 • Analýza reakcí řidičů na složené podněty 

  Kaplánek, Aleš
  Tato práce se zabývá přípravou, realizací a základním vyhodnocením reakčních dob řidičů motorových vozidel na jednoduché optické a složené ( jiné než optické) podněty. Jízdní zkoušky prováděné zčásti v podmínkách běžného ...
 • Analýza reakční doby řidiče při ovlivnění vybranými rušivými podněty 

  Černohorská, Magda
  Diplomová práce se zaobírá analýzou vlivu konzumace potravin na prodloužení reakční doby řidiče. Je zde popsán úvod do problematiky konzumace potravin v průběhu jízdy, prvky ovlivňující výkon řidiče. Dále se práce zabývá ...
 • Analýza vlivu používání technických zařízení řidičem na reakční dobu 

  Kubánek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu používání technických zařízení řidičem na reakční dobu. Jsou zde popsány zákonné požadavky na používání technických zařízení řidičem ve vozidle. Rozebrány typy používaných ...
 • Bezpečnostní charakteristiky řidičů seniorů z pohledu bezpečnosti silničního provozu 

  Lukesová, Dominika
  Cílem této práce je vyhodnocení stávajících postupů a zpřesnění posuzování vlivu stáří na dopad na dopravní nehody. V teoretické části jsou popsány řidiči senioři, nehodovost seniorů a snížená výkonnost řízení ovlivněná ...
 • Kontrola situace za vozidlem 

  Perničková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou kontroly situace za vozidlem. V rámci teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o dopravním systému, reakční době a jejích jednotlivých fázích, včetně faktorů, které reakční dobu ...
 • Problematika podélní bezpečné vzdálenosti mezi vozidly 

  Zemánek, Lukáš; Prnka, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tento odborný článek pojednává o problematice dodržování podélné bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Obsahuje analýzu nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, související s nehodami způsobenými nedodržením ...
 • Reakční doba osob ovlivněných alkoholem 

  Ohera, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou reakční doby osob ovlivněných alkoholem. Práce je rozčleněna na dvě stěžejní části, první část je zaměřena na rešerši současného stavu a předkládá teoretická východiska související ...
 • Simulace provozu na silnicích a dálnicích 

  Zajdák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá simulací silničního provozu na silnicích a dálnicích. Práce rozebírá důležité pojmy z oblasti pravidel silničního provozu a jejich návaznost na simulační systém. Dále je zde popsána problematika ...
 • Software pro měření reakční doby při optické stimulaci 

  Navrátil, Rudolf
  Tato práce se zabývá měřením reakční doby na základě optické stimulace, rozebírá teorii vidění, metody měření reakční doby, řeší návrh a realizaci aplikace pro měření reakční doby, archivaci výsledků měření a jejich ...
 • Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce 

  Kledus, Robert; Semela, Marek; Maxera, Pavel; Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Článek shrnuje výsledky analýzy chování osmi řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce. Při jízdě jsou sledovány optické reakce řidičů na různé podněty pomocí speciálního zařízení ...
 • Studium změn elektrické aktivity mozku vyvolaných poklesem úrovně bdělosti 

  Vlček, Milan
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s různými metodami analýzy elektroencefalogramů a zjistit změny mozkové aktivity při poklesu bdělosti. Aby bylo možné pozorovat rozdíly mezi stavem spánku a stavem úplné bdělosti, ...
 • Terapeutická hra pro měření reakční doby s využitím platformy BITalino 

  Veselá, Cindy
  Tato diplomová práce se zabývá snímáním elektromyografického signálu a detekcí svalové aktivity v reálném čase za účelem měření reakční doby. Pro motivaci pacientů byla navržena a implementována terapeutická závodní hra ...
 • Testování ochrany transformátoru 

  Judas, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo chránění transformátoru, konkrétně pak rozdílová ochrana transformátoru, její princip funkce, stabilizace a vypínací charakteristika. Byl navrhnut způsob měření vypínací charakteristiky ochrany ...
 • Vliv konstrukčního uspořádání přechodu pro chodce na chování řidiče 

  Šusta, Radek
  Tato práce je výsledkem rešerše současného stavu v dané problematice a měřením reakcí řidičů a jejich chování pomocí zařízení eyetracker, během doby, kdy projížděli přes přechody pro chodce, na nichž přecházel chodec. ...