Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza nabídky a poptávky na trhu s nemovitostmi ve městě Brně 

  Fišar, Vratislav
  Obsahem této bakalářské práce je analýza nabídky a poptávky na trhu s nemovitostmi ve městě Brně. Práce popisuje faktory ovlivňující trh s nemovitostmi, popisuje současnou situaci na trhu a dále predikuje vývoj trhu v ...
 • Analýza realitního trhu v dané lokalitě 

  Bačíková, Tereza
  Tato bakalářská práce analyzuje tržní cenu nemovitostí. V první řadě vymezuje základní pojmy týkající se trhu s realitami, provádí rozdělení tohoto trhu podle různých hledisek, zabývá se i cenovými mapami města Olomouce. ...
 • Analýza tržních cen nemovitostí určených k bydlení v dané lokalitě 

  Petríková, Daša
  Bakalářská práce analyzuje tržní cenu nemovitostí a způsob jejich financování. V první řadě vymezuje základní pojmy týkající se trhu s realitami, provádí rozdělení tohoto trhu podle různých hledisek a zabývá se možnostmi ...
 • Analýza vlivu provedených stavebních úprav na obvyklou cenu vybraných rodinných domů v Rožnově pod Radhoštěm 

  Křenková, Kristýna
  Cílem diplomové práce s názvem „Analýza vlivu provedených stavebních úprav na obvyklou cenu vybraných rodinných domů v Rožnově pod Radhoštěm“ je posouzení, do jaké míry je cena obvyklá vybraných rodinných domů ovlivněna ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení nabídek 

  Galina, Michal
  Diplomová práce popisuje proces výběru a vyhodnocení nabídek na trhu realit. Cílem práce je výběr vhodného bytu pro klienty realitní společnosti M&M reality holding a.s. na základě stanovených kritérií a jejich vah za ...
 • Fenomenologie dotyku a touhy 

  Vojtěšková, Jitka
  Zátiší vznikají na základě interakcí vztahujících se k určité situaci, místu a prožitku. Jsou složena z předmětů, které se na daném místě nacházely. A to jak z mých vlastních, tak vypůjčených nebo darovaných mými „společníky“. ...
 • Investiční rozhodování nemovitostních společností 

  Smetana, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou investičního rozhodování nemovitostních společností v ČR. V úvodu jsou rozebrány teoretické znalosti týkající se faktorů, které ovlivňují cenu nemovitosti. Na základě faktů je ...
 • Mobilní hra s použitím rozšířené reality 

  Konečný, Adam
  Cílem práce bylo vytvoření hry v rozšířené realitě pro operační systém iOS. Výsledná hra je založena na herním žánru tower defense. Práce se věnuje rozšířené realitě a jejímu vývoji, dále popisuje nástroje potřebné pro ...
 • Návrh na udržení a zlepšení image Vysokého učení technického 

  Svozilová, Radka
  Diplomová práce na téma Návrh na udržení a zlepšení image Vysokého učení technického je založena na výzkumu očekávání a vnímání VUT českými a zahraničními studenty, což napovídá tomu, jak velký rozdíl je mezi image VUT - ...
 • Návrh organizační struktury realitní společnosti 

  Gilar, Petr
  Předložená diplomová práce se zabývá právní problematikou při zakládání realitní společnosti, hierarchii a možnostmi řízení takovéto společnosti, možnostmi začlenit společnost do jednoho z oborových sdružení a v neposlední ...
 • Podnikatelský záměr 

  Janíček, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru pro založení společnosti, která zprostředkovává bydlení pro studenty a poskytuje virtuální 3D prohlídky. Práce se skládá z teoretických východisek, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Janíček, Patrik
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh podnikatelského záměru v oblasti zprostředkování pronájmů bydlení se zaměřením v prvé řadě na studenty. Práce zahrnuje teoretické poznatky potřebné k vypracování podnikatelského záměru. ...
 • Propojení sochy a fotografie 

  Schlosserová, Jana
  Spojení klasického sochařského tématu i technologie s černobílou fotografií a jejím procesem. Socha přebírá místo i instalaci typickou pro fotografii (umístění na zdi). Propojení dvou paralelních realit nevytváří reálnou ...
 • Prostředky rozšířené reality - rešeršní studie 

  Trentin, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit rešerši dostupných informací o nejrozšířenějších prostředcích pro virtuální a rozšířenou realitu. V první části práce je vymezen rozdíl mezi virtuální a rozšířenou realitou, další ...
 • Rekonstrukce č.5 

  Nováček, Daniel
  Hodnoty kategorie reálného se neztrácejí při aplikaci měření. Problémem není přítomnost měření, ale jeho nedostatečná kvantita a podrobnost. Metodika analýzy systémů, podsystémů a funkcí prvků v nich a jejich reprodukce v ...
 • Rozšířená realita na Android - zobrazování prvků z mapy v terénu 

  Halás, Timotej
  Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu rozšírenej reality pre operačný systém Android. Na základe náhľadu z kamery, mapových dát a polohy zariadenia určenej modulom GPS je vytvorená scéna zobrazujúca doplňujúce turistické ...
 • Skutky 

  Kopčil, Tomáš
  Za skutek považuji určitou událost ve vnějším světě záležející na jednání člověka, která může mít znaky jednoho či více uměleckých činů anebo nemusí vykazovat znaky žádného uměleckého činu. Tato událost je pak jako skutek ...
 • Softwarové řešení pro tržní komparativní oceňování v realitní praxi 

  Skovajsa, Štěpán
  Tato diplomová práce pojednává o tržní komparativní metodě, statistickém zpracování a ve své praktické části se snaží nastínit, jak lze využít výpočetní techniku pro automatizaci získávání srovnávacích nemovitostí a navrhuje ...
 • Světlo (Kouzlo světla) 

  Horák, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá v jedné rovině otázkou práce a pracnosti v umění a v druhé rovině vnímáním skutečnosti a její iluze. Zde stručně vysvětluji funkce zrakového systému vedoucí k tvorbě obrazu, vnímání světelných ...
 • Tvorba cenových map v oblasti realitního trhu 

  Halinár, Michael
  Táto práca sa zaoberá implementáciou cenových máp pomocou mapového aplikačného rozhrania s využitím informácií o realitách na českom trhu. Ako mapové aplikačné rozhranie bolo vybrané Google maps API. Hlavnou časťou ...