Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza vysoceproduktivního vystružování 

  Gashkova, Irina
  Diplomová práce se zabývá analýzou technologie vysoceproduktivního vystružování. V rámci práce byly provedeny testy vystružování za různých technologických podmínek (vc=40, 60, 80, 100 m/min; f=0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm) na ...
 • Integrita povrchu při vystružování s využitím vystružovací hlavice MT3 

  Havlík, Luboš
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku integrity povrchu při vystružování s využitím vysoce produktivní vystružovací hlavice MT3 firmy HAM-FINAL. V teoretické části práce je kladen hlavní důraz na rozbor nejčastěji ...
 • Návrh nové technologie výroby tvarové hřídele "Hohlwelle". 

  Kundrát, Vladimír
  Diplomová práca je zameraná na riešenie aktuálneho a akutného problému výroby tvarovej hriadele “Hohlwelle” vo firme Vekastool. Tri návrhy riešenia boli sústredené na dokončovaciu operáciu diery 30 H7, z ktorých dva boli ...
 • Návrh technologie vystružování 

  Štěpánek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologie vystružování otvorů v hydraulických komponentech s vysokými požadavky na rozměrovou a tvarovou přesnost. Cílem práce je porovnat produktivitu, efektivitu a přesnost operace ...
 • Návrh technologie výroby strojní součásti s návrhem vrtacího přípravku 

  Havránek, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je charakterizovat vybranou součást, zhodnotit technologičnost konstrukce, navrhnout vrtací přípravek a ekonomické posouzení. Úvodní část práce se zabývá technologickému posouzení výroby součásti ...
 • Nové metody dokončování vnitřních rotačních ploch 

  Kazdera, Tomáš
  Obsah textu se zabývá metodami dokončování vnitřních rotačních ploch. V práci jsou po teoretické stránce rozebrány nejpoužívanější způsoby obrábění, které se běžně používá ve strojírenské praxi. U jednotlivých metod, jsou ...
 • Řešení technologie součásti "víko" v podmínkách středně velké strojírenské firmy 

  Kavan, Petr
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením stávající technologie výroby součásti „víko hydrauliky“ a návrhem nové progresivní varianty obrobení této součásti. Řešení je zaměřeno především na racionalizaci řezných nástrojů a ...
 • Studium účinků pasivních silových složek řezání na obráběný povrch 

  Slaný, Martin
  Dizertační práce se zaměřuje na hodnocení moderních obráběcích nástrojů, zejména pak nástrojů pro dokončovací operace, u kterých je hodnocen vliv pasivních silových složek na obráběcí proces. Práce se bude podrobně zaobírat ...
 • Technologie a metody výroby velmi přesných vnitřních rotačních ploch 

  Londa, Jaroslav
  Tato bakalářská práce popisuje některé z konvenčních a nekonvenčních metod výroby velmi přesných vnitřních rotačních ploch. Zabývá se jejich popisem, nástroji, stroji a využitím. Také obsahuje srovnání všech metod z hlediska ...
 • VÝVOJ NÁSTROJŮ S PKD, CVD VRSTVOU A CVD POVLAKEM PRO DOKONČOVÁNÍ DĚR 

  Ćmiel, Milan
  Obsahem této práce je návrh, provedení a vyhodnocení experimentu, který ověří užitné vlastnosti nově vyvinutých nástrojů firmy HAM-FINAL, které jsou osazeny břity z polykrystalického diamantu (PKD) a CVD diamantu. Teoretická ...