Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza systému vymáhání pohledávek u podnikatelského subjektu VTM a.s. 

  Brodová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním pohledávek mezi podnikateli. První - teoretická část obsahuje vysvětlení právních, účetních, daňových a ekonomických pojmů. Analytická část charakterizuje sledovaný podnikatelský subjekt, ...
 • Analýza vymáhání pohledávek u obchodní společnosti ASW s. r. o. 

  Vařáková, Iveta
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení systému vymáhání pohledávek. Teoretická část charakterizuje právní, účetní, daňové a ekonomické aspekty pohledávek. Práce analyzuje pohledávky po splatnosti společnosti ASW, s.r.o. ...
 • Analýza zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti RS ELEKTRO, s. r. o. 

  Sladká, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek. Teoretická část je zaměřena na vznik, zajištění, promlčení a vymáhání pohledávek. Dále je zde nastíněno účtování o pohledávkách a vliv pohledávek ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Hrbáčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek, u kterých uplynula doba splatnosti. Teoretická část se věnuje objasnění pojmů spojených se zajištěním a vymáháním pohledávek. Dále se zabývá různými způsoby vymáhání ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob pomocí zákonných opravných položek k pohledávkám 

  Němcová Kotoučková, Monika
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice pohledávek z pohledu občanského zákoníku, zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů s důrazem kladeným na rizikové pohledávky. V souvislosti s touto problematikou je zájem ...
 • Optimalizace daňové povinnosti u vybraného subjektu 

  Ondrová, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na pohledávky po splatnosti u vybraného subjektu, a to především z daňového hlediska. Teoretická část práce se zabývá stěžejními instituty pro dané téma diplomové práce. V analytické části je ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Staňková, Martina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pohledávek v kapitálové společnosti. Na základě provedeného rozboru pohledávek ve vybrané účetní jednotce bylo navrženo, jak správně účetně ošetřit pohledávky po splatnosti ...
 • Řízení pohledávek v kapitálové společnosti 

  Brádlová, Veronika
  Diplomová práce upravuje teorii vztahující se k tématu pohledávek. Analytická část je zaměřena na řízení pohledávek ve vybrané kapitálové společnosti. V návaznosti na analytickou část jsou uvedena doporučení na zlepšení ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Pospěchová, Marie
  Obsahem této bakalářské práce je problematika řízení pohledávek v obchodní korporaci a to především těch pohledávek, které již mají uplynulou dobu splatnosti. V teoretické části bakalářské práce jsou charakterizovány ...
 • Řízení pohledávek v obchodní společnosti 

  Otýpka, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretickou úpravu oblasti pohledávek, především na jejich řízení. Analytická část práce zobrazuje způsob řízení pohledávek v konkrétní obchodní společnosti. V souvislosti s tím jsou v práci ...
 • Zhodnocení projektu centralizace vybraných procesů v podniku 

  Veselý, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na projektové řízení ve firmě Veolia Voda Česká republika a.s. Analyzuje a hodnotí konkrétní projekt, který již v podniku probíhá, a na základě získaných dat se snaží optimalizovat přípravu ...