Now showing items 1-20 of 36

 • Analýza vymáhání pohledávek u vybrané společnosti 

  Palánová, Šárka
  Tématem této bakalářské práce je analýza současného stavu vymáhání pohledávek u vybrané společnosti se zaměřením na zajištění pohledávek a jejich vymáhání po lhůtě splatnosti. V teoretické části práce je objasněna podstata ...
 • Audit pohledávek 

  Miskos, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout metodiku auditu pohledávek vybraného podnikatelského subjektu včetně vyvození závěru a vlastního návrhu řešení dané problematiky. První část diplomové práce budu věnovat finančnímu auditu, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Strnadová, Michala
  Vypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek podniku. Bakalářská práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti quick-mix k.s. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Cibula, Stanislav
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti v letech 2004 až 2007 za využití metod finanční analýzy. V úvodní části jsou uvedeny nové teoretické poznatky, na kterých je postavena část analytická. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bašo, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního zdraví společnosti. Na základě vybraných výpočetních metod finanční analýzy se testuje finanční zdraví společnosti a předkládá možné návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mačalíková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Elfe, s. r. o. v letech 2015-2019 a následnými návrhy na její zlepšení. Hodnocení je provedeno pomocí finanční analýzy a vybraných ukazatelů. Práce je ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Lengálová, Monika
  Finanční analýza společnosti Pramos a. s. v letech 2008 – 2012 vč. analýzy současného stavu podniku. Na základě teoretické části byly v praktické části vypočteny konkrétní hodnoty a výsledky, dále provedeno hodnocení ...
 • Hodnocení finanční situace výrobního podniku a návrhy na její zlepšení 

  Startceva, Nadezhda
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace a posouzení finančního zdraví společnosti ABB, s.r.o. na základě ukazatelů finanční analýzy za zvolené období. Dle výsledků finanční analýzy budou identifikovány ...
 • Pohledávky po splatnosti u malých a středních podniků v České republice 

  Paseková, Marie; Crhová, Zuzana; Kuderová, Eva (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-09)
  Purpose of the article: The adverse economic situation in the Czech Republic has elicited a rising number of proposals to commence insolvency proceedings. Insolvency proceedings are resolved by the insolvency act from ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Adamec, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je problematika pohledávek v kapitálové společnosti. Na základě výsledků provedené analýzy současného stavu pohledávek ve vybraném podniku bylo navrženo několik opatření, která by pomohla zlepšit ...
 • Řízení platební schopnosti podniku 

  Černá, Romana
  Diplomová práce se zabývá řízením platební schopnosti ve společnosti MFC-MORFICO s.r.o. Nalézt skrze analýzy jednotlivých složek pracovního kapitálu slabá místa ke zlepšení a zefektivnění jeho řízení, pozornost je věnována ...
 • Řízení pohledávek v bance 

  Tichá, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní bance. Práce je rozdělena na teoretickou část, která se zaměřuje na vymezení základních pojmů, které se problematiky týkají. Analytická část ukazuje ...
 • Řízení pohledávek v bance 

  Letovská, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní bance. Práce obsahuje teoretickou část, která se zaměřuje na vymezení základních pojmů týkajících se řízení pohledávek. Analytická část se zabývá současnou ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Fischer, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou správného nastavení systému řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. Na základě výsledků provedených analýz pohledávek a jejich systému řízení, byla navržena zejména ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Sobotová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením pohledávek v obchodní korporaci a to především těmi pohledávkami, které již mají uplynulou dobu splatnosti. Jsou zde popsány způsoby, jakými lze těmto problémům předcházet či jak je ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Šťastná, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek z obchodních vztahů ve vybrané obchodní korporaci. V teoretické části jsou popsány způsoby, kterými lze předcházet problémovým pohledávkám, popřípadě jak je řešit. ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Pauříková, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek ve vybrané obchodní společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zabývá charakteristikou základních pojmů. V analytické části je ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Burková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek v obchodní korporaci s hlavním důrazem na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy a rozboru pohledávek ve společnosti jsou zde navrhnuta opatření, ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Teplá, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku správného řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. Jedná se zejména o ty pohledávky, které již mají uplynulou dobu splatnosti. Hlavním cílem je analýza přístupu ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Svobodová, Denisa
  Práce se zabývá problematikou pohledávek v obchodní korporaci s hlavním důrazem na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy, rozboru pohledávek a interních směrnic ve společnosti jsou v práci navrhnuta ...