Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza ekonomických ukazatelů společnosti Elektrovod Žilina, a.s. pomocí časových řad 

  Štrocholec, Dušan
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie ekonomickej situácie spoločnosti Elektrovod Žilina, a.s. prostredníctvom analýzy vybraných ekonomických ukazovateľov a zároveň obsahuje návrhy na zlepšenie tejto ekonomickej ...
 • Analýza systému vymáhání pohledávek u podnikatelského subjektu VTM a.s. 

  Brodová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním pohledávek mezi podnikateli. První - teoretická část obsahuje vysvětlení právních, účetních, daňových a ekonomických pojmů. Analytická část charakterizuje sledovaný podnikatelský subjekt, ...
 • Analýza zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti RS ELEKTRO, s. r. o. 

  Sladká, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek. Teoretická část je zaměřena na vznik, zajištění, promlčení a vymáhání pohledávek. Dále je zde nastíněno účtování o pohledávkách a vliv pohledávek ...
 • Archivace a zálohování dat ve firmě LESÁK s.r.o. 

  Lesák, Martin
  Obsahem této práce je podrobná analýza současného procesu ukládání, zálohy, archivování a obnovy dat ve společnosti LESAK s.r.o. Na základě analýzy bude navržen optimální postup pro uložení dat, efektivní způsob jejich ...
 • Degradace solárních článků světlem 

  Indra, Jiří
  Diplomová práce se věnuje problematice degradace solárních článků světlem. V teoretické části po obecném úvodu popisuje mechanismy degradace článků při osvětlení a jejich projevy při provozu článků. V praktické části přináší ...
 • Energetické hodnocení obytných budov 

  Fojtů, Pavel
  Diplomová práce nabýzí dvě úsporná opatření pro snížení energetické náročnosti bytového domu. K těmto opatřením patří zateplení obálky budovy, příprava teplé vody solárními kolektory a zpětné získávání tepla pomocí ...
 • Hmotnostní a energetická bilance prádelny budoucnosti 

  Galčáková, Alena
  Táto práce řeší problém určování energetické náročnosti profesní údržby prádla. Představuje výpočtové modely bubnové sušičky s parním ohřevem a kalandru, za pomoci kterých se snaží popsat faktory ovlivňující energetickou ...
 • Hydromobil - návrh mechanicko-hydraulické rekuperace kinetické energie automobilu 

  Stodolák, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením vozidla poháněného tlakovou energií ukládanou do hydraulicko-pneumatických akumulátorů. V první části jsou popsány druhy rekuperace energie a především je zde rozebrána ...
 • Mobilní stavby pro nouzové bydlení 

  Kučerová, Petra
  Tato práce si bere za cíl představit problematiku post-katastrofické rekonstrukce území a obydlí se zaměřením na dočasné formy bydlení. Kvůli komplexnosti tématu je v textu představeno vícero různých aspektů, od mobilních ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Kellnerová, Sabina
  Bakalářská práce je zaměřena na vymáhání pohledávek. V první - teoretické části jsou vysvětlené základní pojmy z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. V druhé - analytické části je podnikatel krátce představen ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Habrdová, Veronika
  Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí. První kapitola se zabývá všeobecnou problematikou vymáhání a zajištění pohledávek z právních, účetních a daňových hledisek. Následující část se věnuje pohledávkám vybrané ...
 • Návrh ventilového bloku rekuperačního hydrostatického modulu vozidla 

  Ranuša, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom ventilového bloku rekuperačného modulu vozidla. Jedná sa o priamu aplikáciu na pneumatikový cestný valec AP 240H od firmy AMMANN. Výsledkom je analýza rekuperačnej funkcie ...
 • Obnova hesel archivů RAR, BZIP a GZIP s využitím GPU 

  Mikuš, Dávid
  Táto práca sa zaoberá popisom kryptografického zabezpečenia a implementácie obnovy hesla súborov vo formátoch RAR, GZIP, BZIP. Na obnovu hesla je použitý multi platformový nástroj Wrathion, ktorý dokáže pomocou modulov a ...
 • Obnova Pohořelce na Ateliér scénografie JAMU 

  Čech, Daniel
  Cílem bakalářské práce byla obnova a přestavba budovy bývalého Nejvyššího státního zastupitelství na prostory pro Ateliér scénografie Janáčkovy akademie múzických umění a pro Rektorát Janáčkovy akademie. Budova se nachází ...
 • Obnova rybníků na Moravě 

  Drašar, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na historii rybníkářství a jeho vývoj na Moravě od prvních zmínek o osidlování tohoto území až po současný stav. V první části práce se zabývám historií rybníkářství obecněji a v případě ...
 • Ověření výtěžnosti metody stanovení mastných kyselin 

  Gross, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je ověření výtěžnosti metody stanovení mastných kyselin pomocí plynové chromatografie s plamenově-ionizační detekcí. V teoretické části práce jsou charakterizovány mastné kyseliny a lipidy, ...
 • Polná ideální, zámek a v podzamčí 

  Kapraľová, Kristína
  Vo svojej práci sa zaoberám regeneráciou a rekultiváciou formálne dôležitých miest a bodov v meste Polná, na úrovni mesta (časti mesta), zámockého komplexu a nádvoria. Akupunktúrou mesta a zameraním sa na hlavné a podstatné ...
 • Pomocný pohon silničních HPV 

  Novák, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis moderních trendů v oblasti pomocných po-honů silničních vozidel poháněných lidskou silou. Zabývá se jejich základní konstrukcí, nej-důležitějšími součástmi, možností rekuperace a ...
 • Rekrystalizace automatové oceli studované technikou in-situ SEM/EBSD 

  Babinský, Tomáš
  Rekrystalizační žíhání bývá zařazováno při výrobě součástí z automatových ocelí za účelem zvýšení tažnosti tvářených polotovarů před tvářením na finální tvar. K pochopení dějů odehrávajících se během žíhání v materiálu je ...
 • Stend pro analýzu rekuperace energie v experimentálním vozidle 

  Indruch, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce experimentálního stendu pro simulaci rekuperace energie na strojích s hydrostatickou transmisí energie. Práce popisuje volbu zapojení a výběr hydrostatických a jiných komponent. ...