Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza regionu a jeho rozvojové strategie 

  Lukeš, Jakub
  V této diplomové práci se řeší problematika konkurenceschopnosti regionů. V teoretické části je vymezen kraj, jako hlavní aktér regionálního rozvoje, a možnosti financování. V praktické části je popsán a charakterizován ...
 • Ekonomické hodnocení veřejných investních projektů 

  Nováková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomické efektivnosti veřejně prospěšného investičního projektu. Cílem studie je porovnání předpokládaných nákladů projektu s náklady skutečně vynaloženými. Teoretická ...
 • Financování ekologických investic pomocí strukturálních fondů EU 

  Cejnková, Ivana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na financování ekologických investic, respektive alternativních zdrojů energie, především tedy financování fotovoltaických elektráren. V části se práce zaměřuje na přehled strukturálních ...
 • Financování investiční činnosti obce 

  Dáňa, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi financování investičních činností obcí. V práci budou popsány možné zdroje financování včetně dotačních programů Evropské unie i České republiky. Je zde představena konkrétní stavební ...
 • Financování podnikatelských aktivit pomocí strukturálních fondů EU 

  Benoniová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá investicí do nákupu informačního systému pro malý podnik působící ve zpracovatelském průmyslu. Jsou zde analyzovány možnosti financování investice se zaměřením na dotaci ze strukturálních fondů ...
 • Financování projektu z evropských fondů v městě Popradě 

  Grigušová, Kamila
  Diplomová práce popisuje strukturu cílů a podmínek využití strukturálních fondů. Vlastní zpracování je zaměřené na jejich aplikaci v praxi, která obsahuje návrh projektu pro město Poprad v oblasti cestovního ruchu.
 • Financování projektů z fondů EU 

  Hanek, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku strukturálních fondů EU a jejich využití při rozvoji infrastruktury malé obce. Práce vychází z úvodních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza současného stavu. ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Mikeš, Jan
  Cílem této práce je porozumět přípravě projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Hlavním cílem je vytvoření projektu, který bude schopný ucházet se o finanční podporu z EU. Konkrétně se jedná o projekt ...
 • Financování z ESF 

  Kalousková, Dita
  Cílem této diplomové práce je objasnit fungování strukturálních fondů EU a především přiblížit možnosti čerpání z Evropského sociálního fondu v období 2007 - 2013. Práce se snaží systematicky postihnout téma regionální ...
 • Finanční posouzení stavebního projektu z pohledu investora 

  Růžička, Jan
  Cílem práce je přiblížit možnosti financování investičního výstavbového projektu z pohledu menšího veřejného investora – obce. V rámci této práce budou zhodnoceny a posouzeny možnosti finančního zajištění realizovaného ...
 • Fondy Evropské unie a podpora drobného podnikání 

  Novotný, Václav
  Práce si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky Evropských fondů, zorientovat se mezi jednotlivými operačními programy a vybrat mezi nimi nejvhodnější, pokud takový existuje, pro daný typ investičního projektu, kterým ...
 • Investiční výstavba spolufinancovaná z fondů EU 

  Tůma, Jan
  Cílem práce je popsat strukturální politiku Evropské unie a České republiky. Včetně jejich nástrojů. Další část obsahuje seznámení s náležitostmi projektu a postup pro vypracování žádosti o podporu z evropských fondů. V ...
 • Možnosti financování projektů neziskových organizací ze zdrojů EU 

  Říkovský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá čerpáním finančních prostředků ze zdrojů EU, zaměřuje se na politiku soudržnosti a postavení neziskového sektoru v evropském prostoru. Hodnotí dostupnost jednotlivých finančních zdrojů pro ...
 • Návrh možných finančních zdrojů pro městskou investici 

  Snopková, Klára
  Diplomová práce se zabývá především zjišťováním možných způsobů financování investičního záměru v obci a výběrem nejvýhodnějšího řešení. V první, teoretické, části jsem se zabývala důležitými pojmy souvisejícími s tématem ...
 • Posouzení finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí 

  Feichtinger, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí. V teoretické části práce jsou obecně popsány možnosti zajištění potřebných financí pro uskutečnění stavební ...
 • Posouzení možností bydlení v Praze a v Brně 

  Sýkorová, Dana
  Tato práce pojednává o možnostech bydlení ve dvou největších městech České republiky, tedy v Praze a v Brně. V první části se práce zabývá definicí investic, strukturou územní samosprávy, regionální politikou a regionálním ...
 • Přeshraniční spolupráce Jihomoravského kraje 

  Vrbasová, Barbora
  Tato diplomová práce se věnuje tématu přeshraniční spolupráce Jihomoravského kraje. Teoretická část se zabývá vymezení pojmů jako je region, regionální ekonomie, regionální politika a regionální rozvoj. Dále je zde řešena ...
 • Příprava projektu financovaného z fondů Evropské unie 

  Kynická, Hana
  Záměrem této bakalářské práce je přispět k porozumění problematiky přípravy projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Hlavním cílem této práce je vytvoření projektu, který bude schopný získat finanční ...
 • Příprava projektu pro financování z fondů EU 

  Pagáčová, Iveta
  Bakalářská práce prozkoumává možnosti využití finančních prostředků z fondů Evropské unie ke spolufinancování projektu s turistickým potenciálem, který má být realizovaný ve Středočeském kraji. Její teoretická východiska ...
 • Role evropských fondů při investicích v malých a středních podnicích na Madeiře 

  Hudek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá Evropskými Fondy a jejich roli při zmenšování rozdílů mezi chudšími a bohatšími regiony EU. Hlavním cílem práce je finanční analýza vybrané společnosti a navržení investičního projektu s ...