Now showing items 1-10 of 10

 • Fluorescenční zobrazovací techniky v multimodálním holografickém mikroskopu 

  Vašíček, David
  Tato diplomová práce se zabývá registrací obrazů snímků pořízených multimodálním holografickým mikroskopem (MHM). Rešerše je věnována fluorescenční a holografické mikroskopii a multimodálnímu holografickému mikroskopu, ...
 • Interaktivní prostorové zobrazení EEG parametrů z itrakraniálních elektrod v obrazových datech CT/MRI 

  Trávníček, Vojtěch
  Tato semestrální práce se věnuje problematice vizualizace dat z intrakraniálního EEG. V první části práce je probrán potřebný teoretický základ EEG. Dále je probrána registrace obrazů, jako potřebný nástroj pro vizualizaci, ...
 • Lícování snímků sítnice pomocí metody fázové korelace 

  Šikula, Viktor
  Tato diplomová práce se zabývá lícováním snímků sítnice pomocí metody fázové korelace. Jsou zde popsány vlastnosti obrazů sítnice a způsob jejich snímání. V práci je vysvětlen postup pro zjištění měřítka, rotace a posunu ...
 • MediaDiff - diff pro statické obrázky 

  Brothánek, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnávání dokumentů v digitální podobě, zejména statických obrázků. Představuje algoritmy, které je možno použít k obecnému porovnávání i algoritmy specializované na obrazová data. ...
 • Multimodální registrace obrazů sítnice 

  Štohanzlová, Petra
  Tato práce se zabývá možnostmi registrace retinálních snímků z různých modalit, konkrétně optické koherentní tomografie (OCT), skenovací laserové oftalmoskopie (SLO) a fundus kamery. V první fázi práce je zájem soustředěn ...
 • Obrazový databázový systém pro podporu diagnostiky glaukomu 

  Peter, Roman
  Tato práce popisuje přehled standardních a pokročilých metod používaných k diagnose glaukomu v ranném stádiu. Na základě teoretických poznatků je implementován internetově orientovaný informační systém pro oční lékaře, ...
 • Registrace obrazů pomocí fázové korelace 

  Druckmüllerová, Hana
  Tato práce se zabývá použitím fázové korelace k určení vzájemné rotace, změny měřítka a posunu mezi digitálními obrazy. Fázová korelace je založena na Fourierově transformaci, proto je popsána Fourierova transformace funkcí ...
 • Registrace obrazů sítnice založena na segmentaci cév 

  Klímová, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o registraci binárních obrazů sítnice. Snímky byly pořízeny fundus kamerou a dále upraveny programem pro segmentaci cévního řečiště. Byly získány vždy dva binární snímky téže sítnice. Cílem ...
 • Statický model scény 

  Sikora, Jan
  Práce se zabývá různými metodami detekce pozadí a s tím související detekcí pohybu ve scéně. Je postupováno od nejjednodušších metod k složitějším. U každé jsou zhodnoceny možnosti použití, její nedostatky. V úvodu jsou ...
 • Strojové učení pro analýzu MR obrazů mozku 

  Král, Jakub
  Diplomová práce se věnuje metodám strojového učení v rozpoznávání první fáze schizofrenie na obrazech získaných z nukleární magnetické rezonance. Úvod práce je zaměřen především na fyzikální princip magnetické rezonance. ...